Przyczyny globalnego ocieplenia

- autopromocja -

Na jed­nym zdjęciu.

Największy na świe­cie mon­ster truck pali nawet 200 litrów na 100 km.

Elektrownia węglo­wa Opole spa­la 3,3 mln ton węgla rocznie.

Wytwarzanie przez spa­la­nie odcho­dzi do histo­rii. Odnawialne źró­dła ener­gii w nie­da­le­kiej przy­szło­ści zastą­pią pali­wa kopal­ne. Zmienią się samo­cho­dy spa­li­no­we i elek­trow­nie konwencjonalne. 

W tym roku na 19. Master Truck widzia­łem jed­ną elek­trycz­ną cię­ża­rów­kę – był to Mercedes eActros. Jedną na tysiąc. 

Jak będzie wyglą­dał Master Truck bez spa­li­no­wych ciężarówek?

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -
2 KOMENTARZE
  1. Europa jest odpo­wie­dzial­na za 8% emi­sji Co2 .. Za 92% emi­sji odpo­wia­da­ją ci co euro­pej­skie nor­my mają głę­bo­ko w dupie.. Nawet gdy spra­wi­my że Europa będzie ZERO emi­syj­na to cała resz­ta dalej będzie truć i mieć wszyst­ko w dupie.. Z tych euro­pej­skich 8% , 7% emi­tu­ją Niemcy, Francja , Anglia oraz Włochy.. Ale głów­nie bicz wiel­kie­go bra­ta lądu­je na naszym grzbie­cie.. Wielkie wyciecz­kow­ce mają­ce po 19 pokła­dów, zasi­la­ne ole­jem opa­ło­wym, emi­tu­ją mie­sięcz­nie tyle spa­lin co 2 000 000 samo­cho­dów rocz­nie.. 25 % lasów desz­czo­wych jest już wyrą­ba­na, 40 % namo­rzy­no­wych wyrżnię­to pod pro­duk­cję kre­we­tek.. Tysiącom reki­nów odci­na się płe­twy na zupę i pro­du­ku­je się z nich suple­men­ty die­ty, któ­re są tyl­ko baj­ką dla idio­tów.. Te wszyst­kie bestial­stwa i zło­dziej­stwa robią ludzie boga­ci dla jesz­cze bogat­szych.. Nigdy nie jadłem zupy z płe­twy reki­na, nie żrę kre­we­tek, nie mam w cha­cie maho­nio­wych mebli, nie pro­du­ku­ję pla­sti­ko­wych tore­bek, nie pły­wam luk­su­so­wy­mi wyciecz­kow­ca­mi, jeż­dżę rowe­rem.. W związ­ku z tym pano­wie redak­to­rzy te wasze wypo­ci­ny powin­ny być skie­ro­wa­ne do innej gru­py ludzi, ja nie mam z tym nic wspól­ne­go.. Poza tym w dupie mam to że za 3500 lat woda pod­nie­sie się o 4 metry.. Ja wiem że wam pła­cą za pisa­nie róż­nych pier­dół bez sen­su.. Ale jeże­li chce­cie być napraw­dę poży­tecz­ni to weź­cie się za kopa­nie oczek wod­nych i dokar­mia­nie bobrów suchą karmą :) :)

  2. Fajna hiper­bo­la, szko­da że bzdu­ra. Raz, to nie jest naj­więk­szy mon­ster truck na świe­cie – nawet nie jest bli­sko. Dwa, naj­więk­szy mon­ster truck na świe­cie stoi w muzeum w Emiratach Arabskich i nie pali nic. Trzy, 200 litrów na 100 kilo­me­trów palą co naj­wy­żej czołgi.

ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Drugim okiem