- reklama -

IKEA na COP26

IKEA zosta­ła part­ne­rem Konferencji Narodów Zjednoczonych w spra­wie Zmian Klimatu COP26. Konferencja odbę­dzie się mię­dzy 31 paź­dzier­ni­ka a 12 listo­pa­da 2021 r. w szkoc­kim Glasgow. 

IKEA jako part­ner ume­blu­je kil­ka obsza­rów na tere­nie COP26 w Glasgow. Po kon­fe­ren­cji IKEA UK i IKEA Irlandia będą ści­śle współ­pra­co­wać z Radą Miasta Glasgow i Urzędem Rady Ministrów, aby zapew­nić meblom “dru­gie życie”. To ozna­cza, że po COP26 meble tra­fią do orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych lub lokal­nych ini­cja­tyw społecznych.

Cele klimatyczne IKEA

Szwedzka sieć zobo­wią­za­ła się do reduk­cji do 2030 rok emi­sji gazów cie­plar­nia­nych o poło­wę. Zamierza to osią­gnąć przez rady­kal­ne zmniej­sze­nie emi­sji CO2. Do tego pla­nu­je usu­wa­nie dwu­tlen­ku węgla z atmos­fe­ry poprzez natu­ral­ne pro­ce­sy, jak maga­zy­no­wa­nie go w zie­mi, rośli­nach i pro­duk­tach. Zapowiada lep­sze zarzą­dza­nie lasa­mi i rol­nic­twem w swo­im łań­cu­chu war­to­ści. Przyczynimy się do dal­szej reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w spo­łe­czeń­stwie, wycho­dząc poza IKEA, na przy­kład umoż­li­wia­jąc klien­tom wytwa­rza­nie ener­gii odna­wial­nej w domu. 

Jesteśmy w naj­waż­niej­szej deka­dzie, jeśli cho­dzi o zmia­ny kli­ma­tu. i nawet jeśli sto­ją przed nami wyzwa­nia, jeste­śmy opty­mi­sta­mi, że pra­cu­jąc razem, może­my spra­wić, że COP26 odnie­sie suk­ces – Jesper Brodin, Ingka Group CEO.

Klimatyczne inicjatywy

W ramach przy­go­to­wań do COP26, Ingka Group, czy­li gru­pa skle­pów IKEA w 32 kra­jach, opo­wia­da się za bar­dziej ambit­ny­mi dzia­ła­nia­mi na rzecz kli­ma­tu. Działa z klu­czo­wy­mi part­ne­ra­mi, taki­mi jak:

koali­cja We Mean Business 

sojusz lide­rów ds. kli­ma­tu dyrek­to­rów gene­ral­nych WEF 

RE100

EV100

Race to Zero Breakthroughs Retail Campaign

Ingka Group chce pomóc w zwięk­sze­niu licz­by sie­ci han­dlo­wych, któ­re swo­je dzia­ła­nia sko­re­lu­ją z cela­mi kli­ma­tycz­ny­mi opar­ty­mi na nauce (SBTs). Obecnie zale­d­wie 5 proc. glo­bal­nych deta­li­stów usta­li­ło SBT. COP26 będzie dobrą oka­zją do dzia­ła­nia i pozy­tyw­nych zmian.

IKEA jest zaan­ga­żo­wa­na w poro­zu­mie­nie pary­skie i przy­czy­nia się do ogra­ni­cze­nia glo­bal­ne­go wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry do 1,5°C powy­żej pozio­mu sprzed epo­ki prze­my­sło­wej – zapew­nia sieć.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł