- reklama -

IKEA na COP26

IKEA zosta­ła part­ne­rem Konferencji Narodów Zjednoczonych w spra­wie Zmian Klimatu COP26. Konferencja odbę­dzie się mię­dzy 31 paź­dzier­ni­ka a 12 listo­pa­da 2021 r. w szkoc­kim Glasgow. 

IKEA jako part­ner ume­blu­je kil­ka obsza­rów na tere­nie COP26 w Glasgow. Po kon­fe­ren­cji IKEA UK i IKEA Irlandia będą ści­śle współ­pra­co­wać z Radą Miasta Glasgow i Urzędem Rady Ministrów, aby zapew­nić meblom „dru­gie życie“. To ozna­cza, że po COP26 meble tra­fią do orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych lub lokal­nych ini­cja­tyw społecznych.

Cele klimatyczne IKEA

Szwedzka sieć zobo­wią­za­ła się do reduk­cji do 2030 rok emi­sji gazów cie­plar­nia­nych o poło­wę. Zamierza to osią­gnąć przez rady­kal­ne zmniej­sze­nie emi­sji CO2. Do tego pla­nu­je usu­wa­nie dwu­tlen­ku węgla z atmos­fe­ry poprzez natu­ral­ne pro­ce­sy, jak maga­zy­no­wa­nie go w zie­mi, rośli­nach i pro­duk­tach. Zapowiada lep­sze zarzą­dza­nie lasa­mi i rol­nic­twem w swo­im łań­cu­chu war­to­ści. Przyczynimy się do dal­szej reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w spo­łe­czeń­stwie, wycho­dząc poza IKEA, na przy­kład umoż­li­wia­jąc klien­tom wytwa­rza­nie ener­gii odna­wial­nej w domu. 

Jesteśmy w naj­waż­niej­szej deka­dzie, jeśli cho­dzi o zmia­ny kli­ma­tu. i nawet jeśli sto­ją przed nami wyzwa­nia, jeste­śmy opty­mi­sta­mi, że pra­cu­jąc razem, może­my spra­wić, że COP26 odnie­sie suk­ces – Jesper Brodin, Ingka Group CEO.

Klimatyczne inicjatywy

W ramach przy­go­to­wań do COP26, Ingka Group, czy­li gru­pa skle­pów IKEA w 32 kra­jach, opo­wia­da się za bar­dziej ambit­ny­mi dzia­ła­nia­mi na rzecz kli­ma­tu. Działa z klu­czo­wy­mi part­ne­ra­mi, taki­mi jak:

koali­cja We Mean Business 

sojusz lide­rów ds. kli­ma­tu dyrek­to­rów gene­ral­nych WEF 

RE100

EV100

Race to Zero Breakthroughs Retail Campaign

Ingka Group chce pomóc w zwięk­sze­niu licz­by sie­ci han­dlo­wych, któ­re swo­je dzia­ła­nia sko­re­lu­ją z cela­mi kli­ma­tycz­ny­mi opar­ty­mi na nauce (SBTs). Obecnie zale­d­wie 5 proc. glo­bal­nych deta­li­stów usta­li­ło SBT. COP26 będzie dobrą oka­zją do dzia­ła­nia i pozy­tyw­nych zmian.

IKEA jest zaan­ga­żo­wa­na w poro­zu­mie­nie pary­skie i przy­czy­nia się do ogra­ni­cze­nia glo­bal­ne­go wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry do 1,5°C powy­żej pozio­mu sprzed epo­ki prze­my­sło­wej – zapew­nia sieć.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...