- reklama -
Strona głównaPoradnikZepsuta pralka, lodówka, zmywarka? Sprawdź,...

Zepsuta pralka, lodówka, zmywarka? Sprawdź, co możesz zrobić

Sprzęty AGD m.in. pral­ki, pie­kar­ni­ki i eks­pre­sy do kawy oraz RTV w tym gło­śni­ki, tele­wi­zo­ry czy wie­że to tra­dy­cyj­ne pozy­cje na liście arty­ku­łów chęt­nie kupo­wa­nych na raty, ponie­waż są to spo­re wydat­ki w budże­tach rodzin. Niespodziewana awa­ria takich urzą­dzeń zawsze sta­no­wi nie­mi­łą nie­spo­dzian­kę. W Unii Europejskiej orga­ni­za­cje kon­su­menc­kie wal­czą o pra­wo do napra­wy i ogra­ni­cze­nie prak­tyk, któ­re okre­śla­ne są jako posta­rza­nie sprzętów.

Niektóre awa­rie da się jed­nak wcze­śniej prze­wi­dzieć i na pew­no moż­na przy­go­to­wać się, co w takiej sytu­acji zro­bić. Sprzęt nie­rzad­ko wcze­śniej daje znać, że coś zaczy­na szwan­ko­wać. Zacina się, prze­cie­ka, nie dzia­ła we wszyst­kich try­bach. Ma na to wpływ też złe użyt­ko­wa­nie sprzę­tu. Wczesne wykry­wa­nie drob­nych  uste­rek pozwa­la unik­nąć poważ­niej­szych awa­rii. Nie zawsze jed­nak zauwa­ża­my pierw­sze symp­to­my psu­cia się urzą­dze­nia, czę­sto igno­ru­je­my je i liczy­my, że sko­ro dzia­ła – to dzia­łać będzie. Sami pro­si­my się wte­dy o więk­sze uszko­dze­nia. Zamiast więc cze­kać, aż zepsu­je się na dobre – spró­buj­my na wcze­snym eta­pie pro­fe­sjo­nal­nej naprawy.

Kiedy psują się urządzenia

Większe lub mniej­sze uster­ki są wpi­sa­ne w cykl życia wszyst­kich elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych urzą­dzeń. Potrafimy nawet oce­nić mniej wię­cej czas, kie­dy urzą­dze­nia zaczy­na­ją się psuć. W bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym na zle­ce­nie fir­my Tauron 37 proc. respon­den­tów oce­ni­ło, że sprzęt RTV/​AGD ule­ga awa­rii zaraz po usta­niu gwa­ran­cji pod­sta­wo­wej. Co trze­ci ankie­to­wa­ny uznał, że ma to miej­sce rok–dwa lata po zakoń­cze­niu gwa­ran­cji pod­sta­wo­wej. Najrzadziej bada­ni wska­zy­wa­li, że sprzęt psu­je się pod­czas okre­su gwa­ran­cji podstawowej.

Prawo do naprawy

Postarzanie sprzę­tu jest trud­ne do udo­wod­nie­nia, ale pro­blem moc­no pod­no­si­ły gru­py repre­zen­tu­ją­ce kon­su­men­tów. To spo­wo­do­wa­ło, że Komisja Europejska przy­ję­ła w 2019 roku pakiet roz­wią­zań, któ­ry obli­gu­je pro­du­cen­tów do zapew­nie­nia „pra­wa do napra­wy”. Początkowo doty­czy to zapew­nie­nia przez odpo­wied­nio dłu­gi okres czę­ści i akce­so­riów, któ­re kon­su­men­ci mogą sami wymie­nić. Pierwsze wymo­gi zaczną obo­wią­zy­wać w 2021 roku. „Prawo do napra­wy” to hasło, któ­re nadal roz­pa­la deba­tę w Europie. Parlament Europejski chce tu moc­niej­szych ure­gu­lo­wań, by rze­czy­wi­ście wydłu­żyć życie sprzę­tów elek­tro­nicz­nych.

Nie przepłacaj

Połowa Polaków, któ­rym psu­je się sprzęt, nie jest w sta­nie powie­dzieć, czy war­to go napra­wiać – wyni­ka z rapor­tu Taurona. Jednocześnie dwie trze­cie przy­zna­je, że napra­wia­nie jest bar­dziej eko­lo­gicz­ne niż kupo­wa­nie nowe­go mode­lu. To, czy napra­wiać zepsu­te urzą­dze­nie naj­le­piej zosta­wić fachow­com. Jak się oka­zu­je, w przy­pad­ku naj­cen­niej­szych i naj­po­trzeb­niej­szych urzą­dzeń – kom­pu­te­rów, lap­to­pów, pral­ki – jeste­śmy w sta­nie wydać ponad 300 zł na napra­wę. Na nowe mode­le wyda­li­by­śmy 2–3 tys. zł, a nawet wię­cej. To poważ­na pozy­cja w domo­wym budże­cie. Badanie Santander Consumer Bank doty­czą­ce zaku­pów na raty w skle­pach sta­cjo­nar­nych poka­za­ło, że tra­dy­cyj­nie już na liście arty­ku­łów zna­la­zły się sprzę­ty AGD m.in. pral­ki, pie­kar­ni­ki i eks­pre­sy do kawy oraz RTV w tym gło­śni­ki, tele­wi­zo­ry czy wie­że. Na pierw­szym miej­scu pod wzglę­dem licz­by zawar­tych umów sta­cjo­nar­nych w paź­dzier­ni­ku upla­so­wał się sprzęt AGD, a na dru­gim RTV.

Kupuj z głową

Jeśli jed­nak się już oka­że, że nie da się danej rze­czy napra­wić, to wybierz urzą­dze­nie, któ­re ma wyż­szą kla­sę ener­ge­tycz­ną, a zaosz­czę­dzisz rocz­nie kil­ka­dzie­siąt zło­tych na rachun­kach. Niech przy­kła­dem będzie pral­ka. Model z kla­są A+ ma rocz­ne ważo­ne zuży­cie ener­gii na pozio­mie nie­speł­na 200 kWh, zaś kla­sa A+++ to oko­ło 120 kWh. Do tego bar­dziej efek­tyw­na pral­ka zuży­wa o metr sze­ścien­ny wody mniej w cią­gu roku. Szybkie prze­li­cze­nie pozwa­la oce­nić, że w kie­sze­ni zosta­je 70–80  zł rocz­nie. Ostateczne oszczęd­no­ści zale­żą od tego, jak czę­sto robisz pra­nie i w jakim programie.

Nie warto trzymać elektrośmieci

Część kon­su­men­tów kupu­je wypo­sa­że­nie RTV/​AGD, ponie­waż chce mieć now­szy model. Usterka jest tyl­ko pre­tek­stem do zaku­pów. W tym wypad­ku war­to jed­nak roz­wa­żyć jesz­cze jed­ną opcję – sprze­daż uży­wa­nych rze­czy. Drobna napra­wa może wystar­czyć do tego, by sprzęt dzia­łał i został potem korzyst­nie sprze­da­ny. Przyniesie to nie tyl­ko zysk sprze­da­ją­ce­mu i korzy­ści eko­lo­gicz­ne, ale też da radość tym, któ­rych nie stać na rze­czy nowe.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...
A jeszcze lepsze jest to...