- reklama -
Strona głównaPatronat EcoReportersNajwiększe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie...

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-​energetyczna to naj­więk­sze i naj­bar­dziej kosz­tow­ne przed­się­wzię­cie gospo­dar­cze o ska­li świa­to­wej. Jej sku­tecz­ność zale­ży od zaan­ga­żo­wa­nia wszyst­kich inte­re­sa­riu­szy. W Warszawie odby­wa się Polski Kongres Klimatyczny, wyda­rze­nie obej­mu­ją­ce wszyst­kie gru­py inte­re­su wokół tej tema­ty­ki, z udzia­łem zagra­nicz­nych gości z kra­jów Europy Centralnej i Północnej. Podczas kon­gre­su są oma­wia­ne aktu­al­ne tren­dy inwe­sty­cyj­ne w odnie­sie­niu do stra­te­gii kli­ma­tycz­nych dla tego regionu.

Łatwe dzia­ła­nia zwią­za­ne z dekar­bo­ni­za­cją powo­li się wyczer­pu­ją. Firmy, któ­re do tej pory nie musia­ły mar­twić się o ślad węglo­wy mogą wkrót­ce napo­tkać pro­ble­my i stra­cić part­ne­rów han­dlo­wych w Europie Zachodniej. Nowe tech­no­lo­gie, np. wodo­ro­we, mogą być dodat­ko­wym kołem zama­cho­wym roz­wo­ju w regio­nach. To tyl­ko nie­któ­re wnio­ski z dys­ku­sji, jaka odby­ła się pod­czas otwar­cia Polskiego Kongresu Klimatycznego. 

Nowe technologie to nie wszystko

Praktyczne podej­ście do wytycz­nych euro­pej­skich jest klu­czo­we dla sku­tecz­no­ści trans­for­ma­cji klimatyczno-​energetycznej. Jak wska­zał Tomasz Gasiński z Deloitte, w więk­szo­ści kra­jów regu­la­to­rzy defi­niu­ją ambit­ne cele ogra­ni­cze­nia emi­sji i wska­zu­ją ścież­ki trans­for­ma­cji – takie jak Europejski Zielony Ład oraz pakiet regu­la­cji „Gotowi na 55” (Fit for 55). Z prze­pro­wa­dza­nych ostat­nio badań i ana­liz real­nej gospo­dar­ki wyni­ka jed­nak, że defi­nio­wa­ne ambi­cje kli­ma­tycz­ne przed­się­biorstw rzad­ko jesz­cze pod­par­te są kon­kret­ny­mi pla­na­mi działań. 

Jako ludzie kreu­ją­cy kształt i tem­po trans­for­ma­cji kli­ma­tycz­nej powin­ni­śmy zadać sobie zasad­ni­cze pyta­nia: „Czy wie­rzy­my w postę­pu­ją­ce ocie­ple­nie kli­ma­tu?”, „Czy jeste­śmy zde­ter­mi­no­wa­ni, aby już teraz pod­jąć kon­kret­ne dzia­ła­nia?”. W innym przy­pad­ku, z wyso­kim praw­do­po­do­bień­stwem, nie uda się osią­gnąć celów Porozumienia pary­skie­go, a kon­se­kwen­cje będą bar­dzo dotkli­we nie tyl­ko dla przy­ro­dy i róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej, ale tak­że dla warun­ków życia i dal­sze­go roz­wo­ju eko­sys­te­mów w tym ocze­ki­wa­ne­go roz­wo­ju gospo­dar­cze­go i bez­piecz­nej przy­szło­ści ludzkości.

Tomasz Gasiński z Deloitte

Skuteczne wdro­że­nie zmian wyma­ga współ­pra­cy biz­ne­su, samo­rzą­dów i insty­tu­cji poza­rzą­do­wych. Samorządy, któ­re są naj­więk­szy­mi bene­fi­cjen­ta­mi środ­ków unij­nych na dzia­ła­nia uspraw­nia­ją­ce zie­lo­na trans­for­ma­cję, rów­nież usta­na­wia­ją lokal­ne zasa­dy legi­sla­cyj­ne. W ten spo­sób przy­czy­nia­ją się do zmian kon­cep­cji inwe­sto­rów reali­zu­ją­cych naj­waż­niej­sze inwe­sty­cje infra­struk­tu­ral­ne i komunalne. 

Tworzenie roz­wią­zań natu­re based solu­tion w mia­stach przy­no­si korzy­ści zarów­no śro­do­wi­sko­we, jak spo­łecz­ne. Potrzebna jest więc deba­ta publicz­na i wymia­na doświad­czeń, któ­re te pro­ce­sy przy­spie­szy i udoskonali.

Prezes AMS, Marek Kuzaka.

Uczestnicy Kongresu pod­kre­śla­li, że odna­wial­ne źró­dła ener­gii odgry­wa­ją klu­czo­wą rolę w pro­ce­sie dekar­bo­ni­za­cji. Wraz z obni­ża­niem emi­sji w elek­tro­ener­ge­ty­ce waż­ne jest roz­po­czę­cie trans­for­ma­cji w obsza­rach trud­nych do zde­kar­bo­ni­zo­wa­nia. Potrzebna jest tu ści­sła współ­pra­pa­ca ener­ge­ty­ki i przemysłu. 

CCS to łań­cuch tech­no­lo­gii, któ­re pozwa­la­ją na wychwy­ce­nie, trans­port oraz skła­do­wa­nie dwu­tlen­ku węgla, zapo­bie­ga­jąc tym samym ich prze­do­sta­wa­niu się do atmos­fe­ry. Pomimo, że dzia­ła­ją­ce tech­no­lo­gie wychwy­tu są już dostęp­ne, ska­lo­wa­nie inno­wa­cji wyma­ga cza­su, wysił­ku finan­so­we­go i odpo­wied­nie­go oto­cze­nia regu­la­cyj­ne­go. Rozwijanie tych tech­no­lo­gii musi roz­po­cząć się teraz, jeśli chce­my je wyska­lo­wać w kolej­nej dekadzie.

Krzysztof Kobyłka – Kierownika Programu Energia i Klimat w WiseEuropa

Beatrice Coda z CINEA, Europejskiej Agencji Klimatu Infrastruktury i Środowiska, wska­za­ła na miliar­dy euro prze­zna­cza­na przez Unię Europejską na trans­for­ma­cję. CINEA dys­try­bu­uje środ­ki finan­so­we na reali­za­cją naj­więk­szych pro­jek­tów euro­pej­skich zwią­za­nych z osią­ga­niem Green Deal, mię­dzy inny­mi na pro­jek­ty ener­ge­tycz­ne cross-​border. Wymieniła mię­dzy inny­mi Fundusz Innowacyjny i instru­ment Łącząc Europę.

Czytaj tak­że: Polski Kongres Klimatyczny 2023

Nowy ład energetyczny

Rola i udział odbior­ców ener­gii sta­no­wi klu­czo­wy ele­ment trans­for­ma­cji sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go, podob­nie jak odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Bez moder­ni­za­cji sie­ci może się jed­nak oka­zać, że będzie­my mie­li tanią ener­gię z OZE i dro­gie opła­ty sie­cio­we – wska­zał Rafał Gawin, szef Urzędu Regulacji Energetyki. 

Nie ma żad­nych wąt­pli­wo­ści, że trwa­ją­cy pro­ces trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej, któ­ry wyni­ka z potrze­by ogra­ni­cze­nia zmian kli­ma­tycz­nych a tak­że zapew­nie­nia więk­sze­go zrów­no­wa­że­nia wzro­stu gospo­dar­cze­go, nabie­rze jesz­cze więk­sze­go tem­pa. Na naszych oczach kry­sta­li­zu­je się nowy ład ener­ge­tycz­ny – zna­leź­li­śmy się w punk­cie, któ­ry zde­fi­niu­je sze­reg branż prze­my­sło­wych na kolej­ne lata.

dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Patronami mery­to­rycz­ny­mi wyda­rze­nia są Deloitte, WiseEuropa oraz Polska Akademia Nauk, nato­miast o swo­ich pro­jek­tach opo­wie­dzą mię­dzy inny­mi BGK, AMS, Polenergia i Energa.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...

Kiedy nie dostaniesz dodatku elektrycznego

Nie każdy, kto złożył wniosek o dodatek elektryczny, dostanie pieniądze. Jak się okazuje, kluczowe znaczenie ma fakt, gdzie zamieszkujemy. Gmina na tej podstawie może...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...