- reklama -
Strona głównaPatronat EcoReportersNajwiększe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie...

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-​energetyczna to naj­więk­sze i naj­bar­dziej kosz­tow­ne przed­się­wzię­cie gospo­dar­cze o ska­li świa­to­wej. Jej sku­tecz­ność zale­ży od zaan­ga­żo­wa­nia wszyst­kich inte­re­sa­riu­szy. W Warszawie odby­wa się Polski Kongres Klimatyczny, wyda­rze­nie obej­mu­ją­ce wszyst­kie gru­py inte­re­su wokół tej tema­ty­ki, z udzia­łem zagra­nicz­nych gości z kra­jów Europy Centralnej i Północnej. Podczas kon­gre­su są oma­wia­ne aktu­al­ne tren­dy inwe­sty­cyj­ne w odnie­sie­niu do stra­te­gii kli­ma­tycz­nych dla tego regionu.

Łatwe dzia­ła­nia zwią­za­ne z dekar­bo­ni­za­cją powo­li się wyczer­pu­ją. Firmy, któ­re do tej pory nie musia­ły mar­twić się o ślad węglo­wy mogą wkrót­ce napo­tkać pro­ble­my i stra­cić part­ne­rów han­dlo­wych w Europie Zachodniej. Nowe tech­no­lo­gie, np. wodo­ro­we, mogą być dodat­ko­wym kołem zama­cho­wym roz­wo­ju w regio­nach. To tyl­ko nie­któ­re wnio­ski z dys­ku­sji, jaka odby­ła się pod­czas otwar­cia Polskiego Kongresu Klimatycznego. 

Nowe technologie to nie wszystko

Praktyczne podej­ście do wytycz­nych euro­pej­skich jest klu­czo­we dla sku­tecz­no­ści trans­for­ma­cji klimatyczno-​energetycznej. Jak wska­zał Tomasz Gasiński z Deloitte, w więk­szo­ści kra­jów regu­la­to­rzy defi­niu­ją ambit­ne cele ogra­ni­cze­nia emi­sji i wska­zu­ją ścież­ki trans­for­ma­cji – takie jak Europejski Zielony Ład oraz pakiet regu­la­cji „Gotowi na 55” (Fit for 55). Z prze­pro­wa­dza­nych ostat­nio badań i ana­liz real­nej gospo­dar­ki wyni­ka jed­nak, że defi­nio­wa­ne ambi­cje kli­ma­tycz­ne przed­się­biorstw rzad­ko jesz­cze pod­par­te są kon­kret­ny­mi pla­na­mi działań. 

Jako ludzie kreu­ją­cy kształt i tem­po trans­for­ma­cji kli­ma­tycz­nej powin­ni­śmy zadać sobie zasad­ni­cze pyta­nia: „Czy wie­rzy­my w postę­pu­ją­ce ocie­ple­nie kli­ma­tu?”, „Czy jeste­śmy zde­ter­mi­no­wa­ni, aby już teraz pod­jąć kon­kret­ne dzia­ła­nia?”. W innym przy­pad­ku, z wyso­kim praw­do­po­do­bień­stwem, nie uda się osią­gnąć celów Porozumienia pary­skie­go, a kon­se­kwen­cje będą bar­dzo dotkli­we nie tyl­ko dla przy­ro­dy i róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej, ale tak­że dla warun­ków życia i dal­sze­go roz­wo­ju eko­sys­te­mów w tym ocze­ki­wa­ne­go roz­wo­ju gospo­dar­cze­go i bez­piecz­nej przy­szło­ści ludzkości.

Tomasz Gasiński z Deloitte

Skuteczne wdro­że­nie zmian wyma­ga współ­pra­cy biz­ne­su, samo­rzą­dów i insty­tu­cji poza­rzą­do­wych. Samorządy, któ­re są naj­więk­szy­mi bene­fi­cjen­ta­mi środ­ków unij­nych na dzia­ła­nia uspraw­nia­ją­ce zie­lo­na trans­for­ma­cję, rów­nież usta­na­wia­ją lokal­ne zasa­dy legi­sla­cyj­ne. W ten spo­sób przy­czy­nia­ją się do zmian kon­cep­cji inwe­sto­rów reali­zu­ją­cych naj­waż­niej­sze inwe­sty­cje infra­struk­tu­ral­ne i komunalne. 

Tworzenie roz­wią­zań natu­re based solu­tion w mia­stach przy­no­si korzy­ści zarów­no śro­do­wi­sko­we, jak spo­łecz­ne. Potrzebna jest więc deba­ta publicz­na i wymia­na doświad­czeń, któ­re te pro­ce­sy przy­spie­szy i udoskonali.

Prezes AMS, Marek Kuzaka.

Uczestnicy Kongresu pod­kre­śla­li, że odna­wial­ne źró­dła ener­gii odgry­wa­ją klu­czo­wą rolę w pro­ce­sie dekar­bo­ni­za­cji. Wraz z obni­ża­niem emi­sji w elek­tro­ener­ge­ty­ce waż­ne jest roz­po­czę­cie trans­for­ma­cji w obsza­rach trud­nych do zde­kar­bo­ni­zo­wa­nia. Potrzebna jest tu ści­sła współ­pra­pa­ca ener­ge­ty­ki i przemysłu. 

CCS to łań­cuch tech­no­lo­gii, któ­re pozwa­la­ją na wychwy­ce­nie, trans­port oraz skła­do­wa­nie dwu­tlen­ku węgla, zapo­bie­ga­jąc tym samym ich prze­do­sta­wa­niu się do atmos­fe­ry. Pomimo, że dzia­ła­ją­ce tech­no­lo­gie wychwy­tu są już dostęp­ne, ska­lo­wa­nie inno­wa­cji wyma­ga cza­su, wysił­ku finan­so­we­go i odpo­wied­nie­go oto­cze­nia regu­la­cyj­ne­go. Rozwijanie tych tech­no­lo­gii musi roz­po­cząć się teraz, jeśli chce­my je wyska­lo­wać w kolej­nej dekadzie.

Krzysztof Kobyłka – Kierownika Programu Energia i Klimat w WiseEuropa

Beatrice Coda z CINEA, Europejskiej Agencji Klimatu Infrastruktury i Środowiska, wska­za­ła na miliar­dy euro prze­zna­cza­na przez Unię Europejską na trans­for­ma­cję. CINEA dys­try­bu­uje środ­ki finan­so­we na reali­za­cją naj­więk­szych pro­jek­tów euro­pej­skich zwią­za­nych z osią­ga­niem Green Deal, mię­dzy inny­mi na pro­jek­ty ener­ge­tycz­ne cross-​border. Wymieniła mię­dzy inny­mi Fundusz Innowacyjny i instru­ment Łącząc Europę.

Czytaj tak­że: Polski Kongres Klimatyczny 2023

Nowy ład energetyczny

Rola i udział odbior­ców ener­gii sta­no­wi klu­czo­wy ele­ment trans­for­ma­cji sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go, podob­nie jak odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Bez moder­ni­za­cji sie­ci może się jed­nak oka­zać, że będzie­my mie­li tanią ener­gię z OZE i dro­gie opła­ty sie­cio­we – wska­zał Rafał Gawin, szef Urzędu Regulacji Energetyki. 

Nie ma żad­nych wąt­pli­wo­ści, że trwa­ją­cy pro­ces trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej, któ­ry wyni­ka z potrze­by ogra­ni­cze­nia zmian kli­ma­tycz­nych a tak­że zapew­nie­nia więk­sze­go zrów­no­wa­że­nia wzro­stu gospo­dar­cze­go, nabie­rze jesz­cze więk­sze­go tem­pa. Na naszych oczach kry­sta­li­zu­je się nowy ład ener­ge­tycz­ny – zna­leź­li­śmy się w punk­cie, któ­ry zde­fi­niu­je sze­reg branż prze­my­sło­wych na kolej­ne lata.

dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Patronami mery­to­rycz­ny­mi wyda­rze­nia są Deloitte, WiseEuropa oraz Polska Akademia Nauk, nato­miast o swo­ich pro­jek­tach opo­wie­dzą mię­dzy inny­mi BGK, AMS, Polenergia i Energa.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....
A jeszcze lepsze jest to...