- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneWysokie dofinansowanie do małych elektrowni...

Wysokie dofinansowanie do małych elektrowni wodnych

Program Agroenergia dłu­go cze­kał na nową edy­cję. Wreszcie uru­cho­mio­no nabór wnio­sków o dota­cje do elek­trow­ni wod­nych i bio­ga­zow­ni. Jednocześnie wkrót­ce praw­do­po­dob­nie ruszy też dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła, foto­wol­ta­iki i maga­zy­nów ener­gii, jed­nak to już będzie zale­ża­ło od zaan­ga­żo­wa­nia Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może dostać dotacje do elektrowni wodnych i biogazowni

Nabór wnio­sków w dru­giej czę­ści pro­gra­mu Agroenergia przy­zna­je dofi­nan­so­wa­nie do małych elek­trow­ni wod­nych i bio­ga­zow­ni rol­ni­kom, któ­rzy budu­ją insta­la­cje o mocy do 0,5 MW.

To ozna­cza, że o dofi­nan­so­wa­nie do elek­trow­ni wod­nych i bio­ga­zow­ni strać się mogą wła­ści­cie­le lub dzier­żaw­cy nie­ru­cho­mo­ści rol­nych o powierzch­ni od 1 ha do 300 ha. Kolejny waru­nek jest taki, by co naj­mniej rok przed zło­że­niem wnio­sku pro­wa­dzić oso­bi­ście gospo­dar­stwo. Mogą to być zarów­no oso­by fizycz­ne jak i przed­się­bior­cy czy inne oso­by prawne.

Czytaj tak­że: Dofinansowanie do foto­wol­ta­iki w 2021 r. 

Nawet 2,5 mln zł dofinansowania

W Części 2 pro­gra­mu Agroenergia moż­na sta­rać się o dota­cje i o pożycz­ki. Nie trze­ba mieć wła­sne­go kapi­ta­łu, ponie­waż pożycz­ka pokry­wa do 100 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych inwe­sty­cji. Można ją wziąć mak­sy­mal­nie na okres 10 lat. Natomiast dota­cja wyno­si stan­dar­do­wo 50 proc. kosztów.

Dodatkowo wpro­wa­dzo­no limi­ty, któ­re zale­żą od wiel­ko­ści insta­la­cji, a kon­kret­nie od jej mocy:

Dotacje do elek­trow­ni wod­nych i bio­ga­zow­ni wyniosą:

  • 1,8 mln zł przy insta­la­cjach do 150 kW
  • 2,2 mln zł przy insta­la­cjach do 300 kW
  • 2,5 mln zł przy insta­la­cjach do 500 kW

Warto pamię­tać, że do kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych nie liczy się zakup nie­ru­cho­mo­ści. Ponadto na 1 kW mocy moż­na wydać od 20–30 tys. zł, w zależ­no­ści od wiel­ko­ści elektrowni.

Inwestycję moż­na uzu­peł­nić o maga­zyn ener­gii, ale w tym przy­pad­ku dota­cja wyno­si 20 proc. Ponadto wyda­tek na sam maga­zyn nie może być więk­szy niż poło­wa kosz­tów źró­dła energii.

Wniosek o dofinansowanie z programu Agroenergia

Dotacji z pro­gra­mu Agroenergia udzie­la Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski skła­da się elek­tro­nicz­nie przez stro­nę fun­du­szu. Nabór trwa od 20 lip­ca 2021 roku do 20 grud­nia 2021 r. 

Budżet na dota­cje do elek­trow­ni wod­nych i bio­ga­zow­ni wyno­si 48,4 mln. zł, a na pożycz­ki – 26,1 mln zł.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Dwie wieże

Są na tym...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
A jeszcze lepsze jest to...