- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneWysokie dofinansowanie do małych elektrowni...

Wysokie dofinansowanie do małych elektrowni wodnych

Program Agroenergia dłu­go cze­kał na nową edy­cję. Wreszcie uru­cho­mio­no nabór wnio­sków o dota­cje do elek­trow­ni wod­nych i bio­ga­zow­ni. Jednocześnie wkrót­ce praw­do­po­dob­nie ruszy też dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła, foto­wol­ta­iki i maga­zy­nów ener­gii, jed­nak to już będzie zale­ża­ło od zaan­ga­żo­wa­nia Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może dostać dotacje do elektrowni wodnych i biogazowni

Nabór wnio­sków w dru­giej czę­ści pro­gra­mu Agroenergia przy­zna­je dofi­nan­so­wa­nie do małych elek­trow­ni wod­nych i bio­ga­zow­ni rol­ni­kom, któ­rzy budu­ją insta­la­cje o mocy do 0,5 MW.

To ozna­cza, że o dofi­nan­so­wa­nie do elek­trow­ni wod­nych i bio­ga­zow­ni strać się mogą wła­ści­cie­le lub dzier­żaw­cy nie­ru­cho­mo­ści rol­nych o powierzch­ni od 1 ha do 300 ha. Kolejny waru­nek jest taki, by co naj­mniej rok przed zło­że­niem wnio­sku pro­wa­dzić oso­bi­ście gospo­dar­stwo. Mogą to być zarów­no oso­by fizycz­ne jak i przed­się­bior­cy czy inne oso­by prawne.

Czytaj tak­że: Dofinansowanie do foto­wol­ta­iki w 2021 r. 

Nawet 2,5 mln zł dofinansowania

W Części 2 pro­gra­mu Agroenergia moż­na sta­rać się o dota­cje i o pożycz­ki. Nie trze­ba mieć wła­sne­go kapi­ta­łu, ponie­waż pożycz­ka pokry­wa do 100 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych inwe­sty­cji. Można ją wziąć mak­sy­mal­nie na okres 10 lat. Natomiast dota­cja wyno­si stan­dar­do­wo 50 proc. kosztów.

Dodatkowo wpro­wa­dzo­no limi­ty, któ­re zale­żą od wiel­ko­ści insta­la­cji, a kon­kret­nie od jej mocy:

Dotacje do elek­trow­ni wod­nych i bio­ga­zow­ni wyniosą:

  • 1,8 mln zł przy insta­la­cjach do 150 kW
  • 2,2 mln zł przy insta­la­cjach do 300 kW
  • 2,5 mln zł przy insta­la­cjach do 500 kW

Warto pamię­tać, że do kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych nie liczy się zakup nie­ru­cho­mo­ści. Ponadto na 1 kW mocy moż­na wydać od 20–30 tys. zł, w zależ­no­ści od wiel­ko­ści elektrowni.

Inwestycję moż­na uzu­peł­nić o maga­zyn ener­gii, ale w tym przy­pad­ku dota­cja wyno­si 20 proc. Ponadto wyda­tek na sam maga­zyn nie może być więk­szy niż poło­wa kosz­tów źró­dła energii.

Wniosek o dofinansowanie z programu Agroenergia

Dotacji z pro­gra­mu Agroenergia udzie­la Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski skła­da się elek­tro­nicz­nie przez stro­nę fun­du­szu. Nabór trwa od 20 lip­ca 2021 roku do 20 grud­nia 2021 r. 

Budżet na dota­cje do elek­trow­ni wod­nych i bio­ga­zow­ni wyno­si 48,4 mln. zł, a na pożycz­ki – 26,1 mln zł.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów
A jeszcze lepsze jest to...