- reklama -
Strona głównaPatronat EcoReportersPolski Kongres Klimatyczny 2023

Polski Kongres Klimatyczny 2023

Już teraz moż­na reje­stro­wać swój udział w Polskim Kongresie Klimatycznym, któ­ry odbę­dzie się 16 i 17 mar­ca 2023 r. w Warszawie, wraz z wie­czor­ną galą Liderzy Transformacji Energetycznej. Podczas kon­gre­su będą oma­wia­ne aktu­al­ne tren­dy inwe­sty­cyj­ne w odnie­sie­niu do stra­te­gii kli­ma­tycz­nych dla regio­nu Europy Środkowej i Północnej.

Transformacja klimatyczno-​energetyczna to naj­więk­sze i naj­bar­dziej kosz­tow­ne przed­się­wzię­cie gospo­dar­cze o ska­li świa­to­wej. Skuteczne wdro­że­nie nie­zbęd­nych zmian wyma­ga współ­pra­cy inte­re­sa­riu­szy repre­zen­tu­ją­cych biz­nes, samo­rzą­dy i insty­tu­cje poza­rzą­do­we. Istotna może oka­zać się współ­pra­ca mię­dzy­na­ro­do­wa, któ­ra jest źró­dłem inno­wa­cji i nowej wie­dzy, opar­tej czę­sto o wie­lo­let­nie prak­tycz­ne doświad­cze­nia. Właśnie wymia­na wie­dzy i doświad­czeń oraz iden­ty­fi­ka­cja naj­lep­szych prak­tyk sta­ły się źró­dłem inspi­ra­cji do zapro­sze­nia eks­per­tów zagra­nicz­nych i utwo­rze­nia CNE Climate Summit, jako inte­gral­nej czę­ści Polskiego Kongresu Klimatycznego.

Polski Kongres Klimatyczny połą­czo­ny jest z Centralno – Północno Europejskim Szczytem Klimatycznym (www​.cnec​li​ma​te​.com). Ten region został wybra­ny ze wzglę­du na bli­skie sąsiedz­two, poło­że­nie w stre­fie umiar­ko­wa­nej warun­ku­ją­ce podob­ne wyzwa­nia kli­ma­tycz­ne, zbli­żo­ne ukształ­to­wa­nie tere­nu, ale rów­nież ze wzglę­du na wspól­ne zaso­by śro­do­wi­sko­we, a przede wszyst­kim toż­sa­me wyzwa­nia zwią­za­ne z rosyj­ską agre­sją na Ukrainę. Kraje nor­dyc­kie osią­ga­ją naj­wyż­sze miej­sca w ran­kin­gach wyści­gu „race to zero”, przede wszyst­kim dzię­ki licz­nym inwe­sty­cjom w ener­gię odna­wial­ną, recy­kling, segre­ga­cję, ale rów­nież dzię­ki świa­do­mo­ści lokal­nej spo­łecz­no­ści co do koniecz­no­ści dba­nia o wspól­ną prze­strzeń i natu­ral­ny kra­jo­braz, pro­mo­wa­nie rów­no­wa­gi śro­do­wi­sko­wej i naj­lep­sze prak­ty­ki w budo­wa­niu eko­lo­gicz­nej gospodarki. 

Nasi naj­bliż­si sąsie­dzi, tuż za Bałtykiem, mają wie­dzę jak sku­tecz­nie i szyb­ko osią­gnąć cele kli­ma­tycz­ne, więc powin­na to być dla nas naj­bar­dziej intu­icyj­na ścież­ka. Biorąc pod uwa­gę sytu­ację geo­po­li­tycz­ną, wspól­ne zaso­by i uwa­run­ko­wa­nia śro­do­wi­sko­we, ten kie­ru­nek wyda­je się naj­bar­dziej natu­ral­nym dla Polski i Europy Środkowej. Polski Kongres Klimatyczny to spo­tka­nie eks­per­tów, któ­re­go celem jest wdro­że­nie odpo­wied­nich, sku­tecz­nych roz­wią­zań prak­tycz­nych dla biz­ne­su i samo­rzą­dów do osią­gnię­cia celów klimatycznych.

Do wystą­pie­nia zapro­szo­ny został Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz Ola Elvestuen odpo­wie­dzial­ny za poli­ty­kę kli­ma­tycz­ną Norwegii, lokal­ne wła­dze Sztokholmu, Oslo, Kopenhagi i Helsinek.

Udział w wyda­rze­niu to przede wszyst­kim szan­sa na zdo­by­cie nowej wie­dzy i kon­tak­tów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego zakła­da dwa dni debat na temat naj­bar­dziej aktu­al­nych kwe­stii zwią­za­nych z ope­ra­cyj­nym zarzą­dza­niem zie­lo­ną trans­for­ma­cją, nową ener­ge­ty­ką, finan­so­wa­niem inwe­sty­cji, ofer­tą nauki dla biz­ne­su, roli biz­ne­su w docho­dze­niu do celów kli­ma­tycz­nych, digi­ta­li­za­cji w przy­spie­sze­niu trans­for­ma­cji klimatyczno-​energetycznej i innych zagad­nień zwią­za­nych z ochro­ną kli­ma­tu i śro­do­wi­ska, z udzia­łem praktyków.

Celem orga­ni­za­cji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utwo­rze­nie plat­for­my wymia­ny doświad­czeń inte­gru­ją­cej inte­res publicz­ny z biz­ne­sem, w prze­strze­ni mery­to­rycz­nej wska­za­nej przez śro­do­wi­sko naukowe.

Polski Kongres Klimatyczny skie­ro­wa­ny jest do biz­ne­su, sek­to­ra publicz­ne­go, jed­no­stek samo­rzą­do­wych, insty­tu­cji finan­su­ją­cych, przed­sta­wi­cie­li przed­się­biorstw komu­nal­nych, spół­ek skar­bu pań­stwa, przed­sta­wi­cie­li firm ofe­ru­ją­cych roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne, ubez­pie­czy­cie­li inwe­sty­cji, eks­per­tów, pra­cow­ni­ków nauko­wych i inno­wa­to­rów, inwe­sto­rów, dzien­ni­ka­rzy i innych osób zain­te­re­so­wa­nych tą tematyką.

Udział w wyda­rze­niu jest bez­płat­ny dla pod­mio­tów publicz­nych i płat­ny dla pod­mio­tów prywatnych.

Rejestracja uczest­ni­ków na stro­nie wyda­rze­nia: www​.pol​ski​kon​gre​skli​ma​tycz​ny​.pl

Współpraca i kon­takt do orga­ni­za­to­ra: biuro@​polskikongresklimatyczny.​pl, tel. +48 888 770 651

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...
A jeszcze lepsze jest to...