- reklama -
Strona głównaPatronat EcoReportersPolski Kongres Klimatyczny 2023

Polski Kongres Klimatyczny 2023

Już teraz moż­na reje­stro­wać swój udział w Polskim Kongresie Klimatycznym, któ­ry odbę­dzie się 16 i 17 mar­ca 2023 r. w Warszawie, wraz z wie­czor­ną galą Liderzy Transformacji Energetycznej. Podczas kon­gre­su będą oma­wia­ne aktu­al­ne tren­dy inwe­sty­cyj­ne w odnie­sie­niu do stra­te­gii kli­ma­tycz­nych dla regio­nu Europy Środkowej i Północnej.

Transformacja klimatyczno-​energetyczna to naj­więk­sze i naj­bar­dziej kosz­tow­ne przed­się­wzię­cie gospo­dar­cze o ska­li świa­to­wej. Skuteczne wdro­że­nie nie­zbęd­nych zmian wyma­ga współ­pra­cy inte­re­sa­riu­szy repre­zen­tu­ją­cych biz­nes, samo­rzą­dy i insty­tu­cje poza­rzą­do­we. Istotna może oka­zać się współ­pra­ca mię­dzy­na­ro­do­wa, któ­ra jest źró­dłem inno­wa­cji i nowej wie­dzy, opar­tej czę­sto o wie­lo­let­nie prak­tycz­ne doświad­cze­nia. Właśnie wymia­na wie­dzy i doświad­czeń oraz iden­ty­fi­ka­cja naj­lep­szych prak­tyk sta­ły się źró­dłem inspi­ra­cji do zapro­sze­nia eks­per­tów zagra­nicz­nych i utwo­rze­nia CNE Climate Summit, jako inte­gral­nej czę­ści Polskiego Kongresu Klimatycznego.

Polski Kongres Klimatyczny połą­czo­ny jest z Centralno – Północno Europejskim Szczytem Klimatycznym (www​.cnec​li​ma​te​.com). Ten region został wybra­ny ze wzglę­du na bli­skie sąsiedz­two, poło­że­nie w stre­fie umiar­ko­wa­nej warun­ku­ją­ce podob­ne wyzwa­nia kli­ma­tycz­ne, zbli­żo­ne ukształ­to­wa­nie tere­nu, ale rów­nież ze wzglę­du na wspól­ne zaso­by śro­do­wi­sko­we, a przede wszyst­kim toż­sa­me wyzwa­nia zwią­za­ne z rosyj­ską agre­sją na Ukrainę. Kraje nor­dyc­kie osią­ga­ją naj­wyż­sze miej­sca w ran­kin­gach wyści­gu „race to zero”, przede wszyst­kim dzię­ki licz­nym inwe­sty­cjom w ener­gię odna­wial­ną, recy­kling, segre­ga­cję, ale rów­nież dzię­ki świa­do­mo­ści lokal­nej spo­łecz­no­ści co do koniecz­no­ści dba­nia o wspól­ną prze­strzeń i natu­ral­ny kra­jo­braz, pro­mo­wa­nie rów­no­wa­gi śro­do­wi­sko­wej i naj­lep­sze prak­ty­ki w budo­wa­niu eko­lo­gicz­nej gospodarki. 

Nasi naj­bliż­si sąsie­dzi, tuż za Bałtykiem, mają wie­dzę jak sku­tecz­nie i szyb­ko osią­gnąć cele kli­ma­tycz­ne, więc powin­na to być dla nas naj­bar­dziej intu­icyj­na ścież­ka. Biorąc pod uwa­gę sytu­ację geo­po­li­tycz­ną, wspól­ne zaso­by i uwa­run­ko­wa­nia śro­do­wi­sko­we, ten kie­ru­nek wyda­je się naj­bar­dziej natu­ral­nym dla Polski i Europy Środkowej. Polski Kongres Klimatyczny to spo­tka­nie eks­per­tów, któ­re­go celem jest wdro­że­nie odpo­wied­nich, sku­tecz­nych roz­wią­zań prak­tycz­nych dla biz­ne­su i samo­rzą­dów do osią­gnię­cia celów klimatycznych.

Do wystą­pie­nia zapro­szo­ny został Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz Ola Elvestuen odpo­wie­dzial­ny za poli­ty­kę kli­ma­tycz­ną Norwegii, lokal­ne wła­dze Sztokholmu, Oslo, Kopenhagi i Helsinek.

Udział w wyda­rze­niu to przede wszyst­kim szan­sa na zdo­by­cie nowej wie­dzy i kon­tak­tów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego zakła­da dwa dni debat na temat naj­bar­dziej aktu­al­nych kwe­stii zwią­za­nych z ope­ra­cyj­nym zarzą­dza­niem zie­lo­ną trans­for­ma­cją, nową ener­ge­ty­ką, finan­so­wa­niem inwe­sty­cji, ofer­tą nauki dla biz­ne­su, roli biz­ne­su w docho­dze­niu do celów kli­ma­tycz­nych, digi­ta­li­za­cji w przy­spie­sze­niu trans­for­ma­cji klimatyczno-​energetycznej i innych zagad­nień zwią­za­nych z ochro­ną kli­ma­tu i śro­do­wi­ska, z udzia­łem praktyków.

Celem orga­ni­za­cji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utwo­rze­nie plat­for­my wymia­ny doświad­czeń inte­gru­ją­cej inte­res publicz­ny z biz­ne­sem, w prze­strze­ni mery­to­rycz­nej wska­za­nej przez śro­do­wi­sko naukowe.

Polski Kongres Klimatyczny skie­ro­wa­ny jest do biz­ne­su, sek­to­ra publicz­ne­go, jed­no­stek samo­rzą­do­wych, insty­tu­cji finan­su­ją­cych, przed­sta­wi­cie­li przed­się­biorstw komu­nal­nych, spół­ek skar­bu pań­stwa, przed­sta­wi­cie­li firm ofe­ru­ją­cych roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne, ubez­pie­czy­cie­li inwe­sty­cji, eks­per­tów, pra­cow­ni­ków nauko­wych i inno­wa­to­rów, inwe­sto­rów, dzien­ni­ka­rzy i innych osób zain­te­re­so­wa­nych tą tematyką.

Udział w wyda­rze­niu jest bez­płat­ny dla pod­mio­tów publicz­nych i płat­ny dla pod­mio­tów prywatnych.

Rejestracja uczest­ni­ków na stro­nie wyda­rze­nia: www​.pol​ski​kon​gre​skli​ma​tycz​ny​.pl

Współpraca i kon­takt do orga­ni­za­to­ra: biuro@​polskikongresklimatyczny.​pl, tel. +48 888 770 651

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Dwie wieże

Są na tym...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...