- reklama -
Strona głównaPoradnikDla kogo jest dodatek do...

Dla kogo jest dodatek do gazu? Wyjaśniamy

Ośrodki pomo­cy spo­łecz­nej są oble­ga­ne przez oso­by, któ­re zgła­sza­ją się po dofi­nan­so­wa­nie do ogrze­wa­nia. Nie wszyst­kim przy­słu­gu­ją takie dopła­ty. Tak jest w przy­pad­ku ogrze­wa­nia gazo­we­go. Tłumaczymy, jakie są i dla kogo dopła­ty do gazu. 

Szanowni Państwo,

W związ­ku z licz­ny­mi wąt­pli­wo­ścia­mi raz jesz­cze infor­mu­je­my, że dofi­nan­so­wa­nie na gaz – nie doty­czy gazu ziemnego.

Kwota 500 zł przy­słu­gu­je odbior­com gazu skro­plo­ne­go LPG.

Bardzo pro­szę o kul­tu­rę wypo­wie­dzi i sto­so­wa­nie się do obo­wią­zu­ją­cych norm społecznych.

Pracownicy obsłu­gu­ją­cy świad­cze­nie nie są twór­ca­mi prze­pi­sów usta­wy z dnia 15 wrze­śnia 2022r. o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw.

Taki komu­ni­kat zamie­ścił dyrek­tor jed­ne­go z Ośrodków Pomocy Społecznej. Mnogość dodat­ków, jakie wpro­wa­dził rząd w związ­ku z kry­zy­sem ener­ge­tycz­nym, powo­du­je, że wie­le osób już się gubi w prze­pi­sach. W przy­pad­ku popu­lar­ne­go ogrze­wa­nia gazo­we­go z sie­ci moż­na liczyć obec­nie tyl­ko na doda­tek osło­no­wy. To dla­te­go, że zamro­żo­no w tym roku tary­fy na gaz dla odbior­ców indy­wi­du­al­nych i wraż­li­wych, jak szko­ły czy szpi­ta­le. To też ozna­cza, że do koń­ca tego roku oso­by ogrze­wa­ją­ce się gazem ziem­nym nie muszą mar­twić się o wzrost kosz­tów, nie przy­słu­gu­je im więc spe­cjal­ny doda­tek do gazu. Natomiast co będzie potem – tego jesz­cze nie wiadomo.

W 2022 r. cena gazu zosta­ła zamro­żo­na – bez tego roz­wią­za­nia gospo­dar­stwa domo­we mogły­by pła­cić nawet do 600% wię­cej za zuży­ty gaz. 

Czytaj tak­że: Od cze­go zale­ży doda­tek osło­no­wy: piec na pel­let, węgiel, pom­pa cie­pła robią różnicę

Przypominamy, że doda­tek osło­no­wy przy­słu­gu­je wte­dy, gdy mie­ści­my się w limi­cie docho­du mie­sięcz­ne­go: 2100 zł w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym albo 1500 zł na oso­bę w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym. Podstawowa kwo­ta dodat­ku osło­no­we­go wynosi:

  • 400 zł w gospo­dar­stwie jednoosobowym;
  • 600 zł w gospo­dar­stwie domo­wym skła­da­ją­cym się z 2 – 3 osób;
  • 850 zł w gospo­dar­stwie domo­wym z 4 – 5 osobami;
  • 1150 zł w gospo­dar­stwie domo­wym z co naj­mniej 6 osobami.

Dodatek do gazu LPG, drewna, pelletu, węgla

Dopłaty do gazu skro­plo­ne­go LPG, pele­tu drzew­ne­go, drew­na kawał­ko­we­go, węgla i ole­ju opa­ło­we­go wpro­wa­dzo­no w sierp­niu tego roku. Jednorazowy doda­tek wynosi:

  • 3 tys. zł na pelet lub inny rodzaj biomasy
  • 1 tys. zł na drew­no kawałkowe 
  • 500 zł na skro­plo­ny gaz LPG
  • 2 tys. zł na olej opałowy.

Warunkiem koniecz­nym jest wpis źró­dła ogrze­wa­nia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To, na co skła­da­my wnio­sek, musi wid­nieć jako głów­ne źró­dło ogrze­wa­nia na dzień 11 sierp­nia 2022 r. 

Jak zazna­cza rząd, oso­by, któ­re korzy­sta­ją z cie­pła sys­te­mo­we­go obję­ła ochro­na przed pod­wyż­ka­mi na pod­sta­wie usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach słu­żą­cych ochro­nie odbior­ców paliw gazo­wych. Dotyczy to m.in. miesz­kań i domów, do któ­rych cie­pło jest dostar­cza­ne z kotłow­ni gazo­wych nale­żą­cych do spół­dziel­ni lub wspól­not. Tam już miesz­kań­cy są obję­ci niż­szy­mi staw­ka­mi, więc oddziel­ny doda­tek do gazu nie jest już konieczny. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
A jeszcze lepsze jest to...