- reklama -

Kolejny bank wprowadza w 2022 r. kredyt z dotacją Czyste Powietrze

- reklama -

Santander Consumer Bank wpro­wa­dził kre­dyt gotów­ko­wy na eko­ro­zwią­za­nia dla domu z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Maksymalnie moż­na uzy­skać 37 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia na ter­mo­mo­der­ni­za­cję, foto­wol­ta­ikę, pom­py cie­pła, kotły gazo­we i kotły na pel­let. Dotacje do spła­ty kapi­ta­łu kre­dy­tu wypła­ca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Santander jest już siód­mym ban­kiem, któ­ry ofe­ru­je kre­dy­ty Czyste Powietrze. Wcześniej zro­bi­ły to Alior, Credit Agricole, BOŚ Bank, BNP Paribas i ban­ki spół­dziel­cze z gru­py PBS oraz SGB-Bank. 

Kredyt z dotacją Czyste Powietrze

Programu Czyste Powietrze jest skie­ro­wa­ny do wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych lub wydzie­lo­nych w nich loka­lach miesz­kal­nych z odręb­ną księ­gą wie­czy­stą. W ban­ku Santander mogą sta­rać się o kre­dyt gotów­ko­wy Czyste Powietrze w wyso­ko­ści od 10 tys. zł do 100 tys. zł. Rzeczywista rocz­na sto­pa opro­cen­to­wa­nia (RRSO) wyno­si 9,37 proc. To więc ozna­cza przy­kła­do­wo, że bio­rąc 35 tys. zł kre­dy­tu na 7 lat cał­ko­wi­ta kwo­ta do zapła­ty wynie­sie 47,6 tys. zł zł, przy rów­nych ratach mie­sięcz­nych ok. 567 zł. Dotacja oczy­wi­ście obni­ży te koszty. 

Czytaj tak­że: Jak dostać kre­dyt anty­smo­go­wy z dota­cją w banku?

Jak poda­je Santander, dota­cja zosta­nie wypła­co­na na czę­ścio­wą spła­tę kapi­ta­łu po zakoń­cze­niu przed­się­wzię­cia i roz­li­cze­niu dota­cji na pod­sta­wie fak­tur z woje­wódz­kim fun­du­szem ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej (WFOŚiGW). Jest na to 18 mie­się­cy. Kwota dota­cji zale­ży od doko­na­nych inwe­sty­cji. Tak więc naj­wyż­sza dota­cja jest przy inwe­sty­cji w ter­mo­mo­der­ni­za­cję, wymia­nę kop­ciu­cha i do tego jesz­cze foto­wol­ta­ikę. Wtedy mak­sy­mal­nie moż­na dostać 37 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia. Statystycznie Polacy sta­ra­ją się w pro­gra­mie Czyste Powietrze o dota­cje na pozio­mie ok. 17 tys. zł. 

Jakich dokumentów potrzebujesz do kredytu? 

Jak to w ban­ku, trze­ba dostar­czyć masę doku­men­tów i zaświad­czeń. Wśród nich są: 

  • zaświad­cze­nie o źró­dle i wyso­ko­ści dochodów;
  • odpis zwy­kły ksiąg wie­czy­stych, spo­rzą­dzo­ny nie wcze­śniej niż 14 dni przed dniem zło­że­nia wnio­sku o dotację;
  • oświad­cze­nie współ­mał­żon­ka (dla zamężnych);
  • zaświad­cze­nie z gmi­ny potwier­dza­ją­ce wyso­kość docho­du (jeśli ubie­gasz się o pod­wyż­szo­ny poziom dofinansowania);
  • oświad­cze­nie współ­wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści (jeśli nie­ru­cho­mość ma współwłaścicieli).

Jak na razie z dota­cji pro­gra­mu Czyste Powietrze mogą sko­rzy­stać oso­by, któ­rych rocz­ny dochód wyno­si do 100 tys. zł. Wymóg ten ma jed­nak w tym roku zostać zmieniony. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Czy burgery wegetariańskie są zdrowe? Uczeni wzięli je po lupę

Burgery, mielone kotlety, nawet kurczaki czy krewetki - te i inne przysmaki robi się już dzisiaj z roślin i na świecie stają się one...

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspólnie z agencją rządową Stanów Zjednoczonych buduje wielkoskalowy wodorowy magazyn energii, który zwiększy wydajność i bezpieczeństwo sieci energetycznej. System opiera się na ogniwach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...