- reklama -
Strona głównaTechnologiePanele z grafenem przekonają Polaków...

Panele z grafenem przekonają Polaków do fotowoltaiki?

Najpopularniejsze pane­le sło­necz­ne sprze­da­ją się w Polsce lepiej niż świe­że bułecz­ki. Niektórzy przy­szli pro­su­men­ci chcą jed­nak cze­goś „lep­sze­go“. Często pada więc pyta­nie: jakie pane­le foto­wol­ta­icz­ne są naj­lep­sze. Rozpiętość ceno­wa jest dość duża, więc jest w czym wybierać.

Poszukiwacze lep­szych pane­li sło­necz­nych czy­li takich o więk­szej wydaj­no­ści i trwa­ło­ści chcą zapła­cić wię­cej, by potem mieć więk­szy kom­fort użyt­ko­wa­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Najczęściej liczą na więk­szą pro­duk­cję ener­gii. Nie ma jed­nej odpo­wie­dzi na pyta­nie jakie są pane­le foto­wol­ta­icz­ne naj­lep­sze, choć oczy­wi­ście każ­dy pro­du­cent będzie prze­ko­ny­wał do swo­je­go roz­wią­za­nia. Czym wyróż­nia­ją się pane­le sło­necz­ne z gór­nej półki?

Panele z grafenem same się umyją

Moduły foto­wol­ta­icz­ne pokry­te gra­fe­nem wyka­zu­ją­cym wła­ści­wo­ści samo­oczysz­cza­ją­ce i nie­pal­ne – poda­je ich pro­du­cent ZNShine Solar, któ­re­go pro­duk­ty zaczął wła­śnie sprze­da­wać na pol­skim ryn­ku Sunday Energy. 

Pokrywa gra­fe­no­wa zwięk­sza­ją­ca wła­ści­wo­ści użyt­ko­we, takie jak trwa­łość, nie­pal­ność, czy samo­oczysz­cza­nie to nadal nisza – Michał Sochacki, pre­zes Sunday Energy.

ZNShine Solar nakła­da gra­fen zin­te­gro­wa­ny z przed­nią szy­bą modu­łu zamiast powło­ki powierzch­nio­wej. Główne cechy pane­li foto­wol­ta­icz­nych z gra­fe­nem to:

  1. samo­czyn­ne roz­kła­da­nie zanie­czysz­czeń orga­nicz­nych, m.in. kurzu, pyłu, pyłów kwia­to­wych, wpły­wa­ją­cej na ich swo­bod­ne usu­wa­nie wraz z desz­czem i wiatrem
  2. popra­wa zdol­no­ści wytwa­rza­nia ener­gii dzię­ki nano­po­ro­wa­tej powłoce
  3. więk­sza trwa­łość i żywot­ność, ponie­waż szkło jest bar­dziej odpor­ne na zary­so­wa­nia i uszko­dze­nia dzię­ki twar­do­ści grafenu
  4. nie­pal­ność.

Podwójna szyba zamiast folii

Z kolei pane­le w tech­no­lo­gii double glass cechu­je wyż­szy uzysk ener­gii dzię­ki zasto­so­wa­niu w modu­łach szkła zamiast tyl­nej folii. To tak­że zwięk­sza trwa­łość takich pane­li, mogą­cych speł­niać swo­je funk­cje nawet 30–40 lat – doda­je Artur Lipiński wice­pre­zes Sunday Energy

W pane­lach dwu­stron­nych ogni­wa są umiesz­cza­ne mię­dzy dwo­ma war­stwa­mi szkła, co zabez­pie­cza przed wil­go­cią i niwe­lu­je wpływ czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych (ochro­na krze­mu przed koro­zją i pęka­niem). Z dru­giej stro­ny podwój­na szy­ba zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo prze­ciw­po­ża­ro­we w przy­pad­ku powsta­nia łuku elek­trycz­ne­go w insta­la­cji elektrycznej.

Czytaj tak­że: Polskie spół­ki z nowy­mi modu­ła­mi fotowoltaicznymi

Ceny rosną

Jak poda­je pve­xhan­ge ceny pane­li foto­wol­ta­icz­nych rosną. Nie ma tu wyod­ręb­nio­nej kate­go­rii pane­le z gra­fe­nem, ale moż­na je zali­czyć do tych o lep­szej efek­tyw­no­ści. Ceny w prze­li­cze­niu na 1 Wat wyglą­da­ją następująco:

  • 38 euro­cen­tów – pane­le dwu­stron­ne (bifa­cial)
  • 35 euro­cen­tów – pane­le o wyso­kiej efektywności 
  • 36 euro­cen­tów – całe czar­ne (all black, full black)
  • 25 euro­cen­tów – popu­lar­ne modele
  • 17 euro­cen­tów – naj­tań­sze panele 

Już więc po ofe­ro­wa­nej cenie za pane­le foto­wol­ta­icz­ne może­my się prze­ko­nać, czy nasza insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na będzie z gór­nej czy z gór­nej półki. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...
A jeszcze lepsze jest to...