- reklama -
Strona głównaTechnologiePanele z grafenem przekonają Polaków...

Panele z grafenem przekonają Polaków do fotowoltaiki?

Najpopularniejsze pane­le sło­necz­ne sprze­da­ją się w Polsce lepiej niż świe­że bułecz­ki. Niektórzy przy­szli pro­su­men­ci chcą jed­nak cze­goś „lep­sze­go“. Często pada więc pyta­nie: jakie pane­le foto­wol­ta­icz­ne są naj­lep­sze. Rozpiętość ceno­wa jest dość duża, więc jest w czym wybierać.

Poszukiwacze lep­szych pane­li sło­necz­nych czy­li takich o więk­szej wydaj­no­ści i trwa­ło­ści chcą zapła­cić wię­cej, by potem mieć więk­szy kom­fort użyt­ko­wa­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Najczęściej liczą na więk­szą pro­duk­cję ener­gii. Nie ma jed­nej odpo­wie­dzi na pyta­nie jakie są pane­le foto­wol­ta­icz­ne naj­lep­sze, choć oczy­wi­ście każ­dy pro­du­cent będzie prze­ko­ny­wał do swo­je­go roz­wią­za­nia. Czym wyróż­nia­ją się pane­le sło­necz­ne z gór­nej półki?

Panele z grafenem same się umyją

Moduły foto­wol­ta­icz­ne pokry­te gra­fe­nem wyka­zu­ją­cym wła­ści­wo­ści samo­oczysz­cza­ją­ce i nie­pal­ne – poda­je ich pro­du­cent ZNShine Solar, któ­re­go pro­duk­ty zaczął wła­śnie sprze­da­wać na pol­skim ryn­ku Sunday Energy. 

Pokrywa gra­fe­no­wa zwięk­sza­ją­ca wła­ści­wo­ści użyt­ko­we, takie jak trwa­łość, nie­pal­ność, czy samo­oczysz­cza­nie to nadal nisza – Michał Sochacki, pre­zes Sunday Energy.

ZNShine Solar nakła­da gra­fen zin­te­gro­wa­ny z przed­nią szy­bą modu­łu zamiast powło­ki powierzch­nio­wej. Główne cechy pane­li foto­wol­ta­icz­nych z gra­fe­nem to:

  1. samo­czyn­ne roz­kła­da­nie zanie­czysz­czeń orga­nicz­nych, m.in. kurzu, pyłu, pyłów kwia­to­wych, wpły­wa­ją­cej na ich swo­bod­ne usu­wa­nie wraz z desz­czem i wiatrem
  2. popra­wa zdol­no­ści wytwa­rza­nia ener­gii dzię­ki nano­po­ro­wa­tej powłoce
  3. więk­sza trwa­łość i żywot­ność, ponie­waż szkło jest bar­dziej odpor­ne na zary­so­wa­nia i uszko­dze­nia dzię­ki twar­do­ści grafenu
  4. nie­pal­ność.

Podwójna szyba zamiast folii

Z kolei pane­le w tech­no­lo­gii double glass cechu­je wyż­szy uzysk ener­gii dzię­ki zasto­so­wa­niu w modu­łach szkła zamiast tyl­nej folii. To tak­że zwięk­sza trwa­łość takich pane­li, mogą­cych speł­niać swo­je funk­cje nawet 30–40 lat – doda­je Artur Lipiński wice­pre­zes Sunday Energy

W pane­lach dwu­stron­nych ogni­wa są umiesz­cza­ne mię­dzy dwo­ma war­stwa­mi szkła, co zabez­pie­cza przed wil­go­cią i niwe­lu­je wpływ czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych (ochro­na krze­mu przed koro­zją i pęka­niem). Z dru­giej stro­ny podwój­na szy­ba zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo prze­ciw­po­ża­ro­we w przy­pad­ku powsta­nia łuku elek­trycz­ne­go w insta­la­cji elektrycznej.

Czytaj tak­że: Polskie spół­ki z nowy­mi modu­ła­mi fotowoltaicznymi

Ceny rosną

Jak poda­je pve­xhan­ge ceny pane­li foto­wol­ta­icz­nych rosną. Nie ma tu wyod­ręb­nio­nej kate­go­rii pane­le z gra­fe­nem, ale moż­na je zali­czyć do tych o lep­szej efek­tyw­no­ści. Ceny w prze­li­cze­niu na 1 Wat wyglą­da­ją następująco:

  • 38 euro­cen­tów – pane­le dwu­stron­ne (bifa­cial)
  • 35 euro­cen­tów – pane­le o wyso­kiej efektywności 
  • 36 euro­cen­tów – całe czar­ne (all black, full black)
  • 25 euro­cen­tów – popu­lar­ne modele
  • 17 euro­cen­tów – naj­tań­sze panele 

Już więc po ofe­ro­wa­nej cenie za pane­le foto­wol­ta­icz­ne może­my się prze­ko­nać, czy nasza insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na będzie z gór­nej czy z gór­nej półki. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...
A jeszcze lepsze jest to...