- reklama -
Strona głównaTechnologiePanele z grafenem przekonają Polaków...

Panele z grafenem przekonają Polaków do fotowoltaiki?

Najpopularniejsze pane­le sło­necz­ne sprze­da­ją się w Polsce lepiej niż świe­że bułecz­ki. Niektórzy przy­szli pro­su­men­ci chcą jed­nak cze­goś “lep­sze­go”. Często pada więc pyta­nie: jakie pane­le foto­wol­ta­icz­ne są naj­lep­sze. Rozpiętość ceno­wa jest dość duża, więc jest w czym wybierać.

Poszukiwacze lep­szych pane­li sło­necz­nych czy­li takich o więk­szej wydaj­no­ści i trwa­ło­ści chcą zapła­cić wię­cej, by potem mieć więk­szy kom­fort użyt­ko­wa­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Najczęściej liczą na więk­szą pro­duk­cję ener­gii. Nie ma jed­nej odpo­wie­dzi na pyta­nie jakie są pane­le foto­wol­ta­icz­ne naj­lep­sze, choć oczy­wi­ście każ­dy pro­du­cent będzie prze­ko­ny­wał do swo­je­go roz­wią­za­nia. Czym wyróż­nia­ją się pane­le sło­necz­ne z gór­nej półki?

Panele z grafenem same się umyją

Moduły foto­wol­ta­icz­ne pokry­te gra­fe­nem wyka­zu­ją­cym wła­ści­wo­ści samo­oczysz­cza­ją­ce i nie­pal­ne – poda­je ich pro­du­cent ZNShine Solar, któ­re­go pro­duk­ty zaczął wła­śnie sprze­da­wać na pol­skim ryn­ku Sunday Energy. 

Pokrywa gra­fe­no­wa zwięk­sza­ją­ca wła­ści­wo­ści użyt­ko­we, takie jak trwa­łość, nie­pal­ność, czy samo­oczysz­cza­nie to nadal nisza – Michał Sochacki, pre­zes Sunday Energy.

ZNShine Solar nakła­da gra­fen zin­te­gro­wa­ny z przed­nią szy­bą modu­łu zamiast powło­ki powierzch­nio­wej. Główne cechy pane­li foto­wol­ta­icz­nych z gra­fe­nem to:

  1. samo­czyn­ne roz­kła­da­nie zanie­czysz­czeń orga­nicz­nych, m.in. kurzu, pyłu, pyłów kwia­to­wych, wpły­wa­ją­cej na ich swo­bod­ne usu­wa­nie wraz z desz­czem i wiatrem
  2. popra­wa zdol­no­ści wytwa­rza­nia ener­gii dzię­ki nano­po­ro­wa­tej powłoce
  3. więk­sza trwa­łość i żywot­ność, ponie­waż szkło jest bar­dziej odpor­ne na zary­so­wa­nia i uszko­dze­nia dzię­ki twar­do­ści grafenu
  4. nie­pal­ność.

Podwójna szyba zamiast folii

Z kolei pane­le w tech­no­lo­gii double glass cechu­je wyż­szy uzysk ener­gii dzię­ki zasto­so­wa­niu w modu­łach szkła zamiast tyl­nej folii. To tak­że zwięk­sza trwa­łość takich pane­li, mogą­cych speł­niać swo­je funk­cje nawet 30-​40 lat – doda­je Artur Lipiński wice­pre­zes Sunday Energy

W pane­lach dwu­stron­nych ogni­wa są umiesz­cza­ne mię­dzy dwo­ma war­stwa­mi szkła, co zabez­pie­cza przed wil­go­cią i niwe­lu­je wpływ czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych (ochro­na krze­mu przed koro­zją i pęka­niem). Z dru­giej stro­ny podwój­na szy­ba zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo prze­ciw­po­ża­ro­we w przy­pad­ku powsta­nia łuku elek­trycz­ne­go w insta­la­cji elektrycznej.

Czytaj tak­że: Polskie spół­ki z nowy­mi modu­ła­mi fotowoltaicznymi

Ceny rosną

Jak poda­je pve­xhan­ge ceny pane­li foto­wol­ta­icz­nych rosną. Nie ma tu wyod­ręb­nio­nej kate­go­rii pane­le z gra­fe­nem, ale moż­na je zali­czyć do tych o lep­szej efek­tyw­no­ści. Ceny w prze­li­cze­niu na 1 Wat wyglą­da­ją następująco:

  • 38 euro­cen­tów – pane­le dwu­stron­ne (bifa­cial)
  • 35 euro­cen­tów – pane­le o wyso­kiej efektywności 
  • 36 euro­cen­tów – całe czar­ne (all black, full black)
  • 25 euro­cen­tów – popu­lar­ne modele
  • 17 euro­cen­tów – naj­tań­sze panele 

Już więc po ofe­ro­wa­nej cenie za pane­le foto­wol­ta­icz­ne może­my się prze­ko­nać, czy nasza insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na będzie z gór­nej czy z gór­nej półki. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł