- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneZalesianie w cenie. Dofinansowanie w...

Zalesianie w cenie. Dofinansowanie w 2022 roku na lasy i zadrzewienia

Na sadze­nie lasów i ich pie­lę­gna­cję moż­na dostać dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mów wspar­cia rol­nic­twa. To ma zachę­cić do two­rze­nia tere­nów leśnych. Lasy pochła­nia­ją dwu­tle­nek węgla i zapo­bie­ga­ją ero­zji gle­by. W Polsce bra­ku­je pań­stwo­wych grun­tów prze­zna­czo­nych do zale­sień, stąd tak bar­dzo potrzeb­ne są dota­cje do lasów. W 2022 r. mak­sy­mal­na staw­ka za zale­sia­nie wyno­si ponad 12 tys. zł na hektar. 

Wnioski o dofi­nan­so­wa­nie do zale­sia­nia będzie moż­na skła­dać w 2022 roku od czerw­ca. Unijny pro­gram „Wsparcie na zale­sia­nie i two­rze­nie tere­nów zale­sio­nych” skie­ro­wa­ny jest do rol­ni­ków, któ­rzy są wła­ści­cie­la­mi lub współ­wła­ści­cie­la­mi grun­tów prze­zna­czo­nych do zale­sie­nia. Beneficjentami mogą być rów­nież samo­rzą­dy, jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne gmin, powia­tów oraz województw.

Jednorazowe dofinansowanie do zalesiania 

Dotacje do zale­sia­nia mają cha­rak­ter jed­no­ra­zo­wej płat­no­ści, któ­ra przy­zna­wa­na jest ryczał­tem w prze­li­cze­niu na hek­tar grun­tów. Celem pomo­cy jest zre­kom­pen­so­wa­nie kosz­tów wyko­na­nia zale­sie­nia lub zadrze­wie­nia oraz ochro­ny drze­wek przed zwie­rzę­ta­mi. Wysokość dota­cji do zale­sia­nia zale­ży od m.in. rodza­ju grun­tów, nachy­le­nia tere­nu, spo­so­bu zabez­pie­cze­nia sadzonek.

Działka, na któ­rej ma być posa­dzo­ny las, musi mieć od 0,1 ha do 40 ha. Ponadto liczy się kształt. Szerokości musi być więk­sza niż 20 m, chy­ba że gra­ni­czy z lasem – wte­dy sze­ro­kość pasa zie­mi nie ma znaczenia. 

Po raz pierw­szy będzie moż­na ubie­gać się w 2022 r. o dofi­nan­so­wa­nie do zadrze­wień śród­pol­nych w for­mie szpa­le­rów, pasów drzew lub krze­wów. W tym przy­pad­ku dział­ka musi być grun­tem ornym o powierzch­ni 0,1–0,5 ha oraz mieć sze­ro­kość 4–20 m. Oprócz tego, na rok przed zale­sia­niem nie moż­na na niej usu­wać drzew ani krzewów.

Dotacje do zale­sia­nia w 2022 r. wyno­szą od 8,3 tys. zł w przy­pad­ku sadze­nia drzew liścia­stych, z zakry­tym sys­te­mem korze­nio­wym do ponad 12 tys. zł. Maksymalnie moż­na uzy­skać 12,7 tys. zł na hek­tar przy nachy­le­niu tere­nu powy­żej 12 stop­ni i sadze­niu na nim drzew liściastych. 

Stałe premie do lasów

Natomiast dofi­nan­so­wa­nie do lasów przy­słu­gu­je rol­ni­kom jako corocz­na pre­mia pie­lę­gna­cyj­na. To płat­ność przy­zna­wa­na przez 5 lat. Wynosi od 794 zł na hek­tar do 1 628 zł na hek­tar i zale­ży, od grun­tu, ukształ­to­wa­nia tere­nu, zabez­pie­cze­nia drzewek. 

Czytaj tak­że: Właściciele pry­wat­nych lasów mogą dostać dofinansowanie

Z kolei pre­mia zale­sie­nio­wa przy­zna­wa­na jest przez 12 lat i doty­czy grun­tów, na któ­rych posa­dzo­no las, a któ­re wcze­śniej wyko­rzy­sty­wa­no do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści rol­ni­czej. Wysokość pre­mii zale­sie­nio­wej wyno­si 1 215 zł/​ha.

Beneficjentami obu pre­mii mogą być wyłącz­nie rol­ni­cy, któ­rzy w latach 2015–2021:

  • zło­ży­li wnio­sek o przy­zna­nie wspar­cia na zalesienie;
  • otrzy­ma­li posta­no­wie­nie o speł­nie­niu warun­ków do uzy­ska­nia pomocy
  • wyko­na­li zalesienie
  • zło­ży­li oświad­cze­nie o wyko­na­niu zale­sie­nia zgod­nie z wymo­ga­mi pla­nu zale­sie­nia wraz z potwier­dze­niem zło­żo­nym przez nadleśniczego.

Samorządy i jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne gmin, powia­tów oraz woje­wództw nie otrzy­mu­ją więc żad­nej z tych pre­mii. Oczywiście rol­nik musi zło­żyć wnio­sek do agen­cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym roku ma na to czas do 16 maja. Jeśli nie zdą­ży, nadal może to zro­bić jesz­cze do 10 czerw­ca 2022 r. Wówczas jed­nak należ­ne płat­no­ści zosta­ną pomniej­szo­ne o 1 proc. za każ­dy robo­czy dzień opóźnienia. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Recykling do pełna

Powiecie, że to...
A jeszcze lepsze jest to...