- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneZalesianie w cenie. Dofinansowanie w...

Zalesianie w cenie. Dofinansowanie w 2022 roku na lasy i zadrzewienia

- reklama -

Na sadze­nie lasów i ich pie­lę­gna­cję moż­na dostać dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mów wspar­cia rol­nic­twa. To ma zachę­cić do two­rze­nia tere­nów leśnych. Lasy pochła­nia­ją dwu­tle­nek węgla i zapo­bie­ga­ją ero­zji gle­by. W Polsce bra­ku­je pań­stwo­wych grun­tów prze­zna­czo­nych do zale­sień, stąd tak bar­dzo potrzeb­ne są dota­cje do lasów. W 2022 r. mak­sy­mal­na staw­ka za zale­sia­nie wyno­si ponad 12 tys. zł na hektar. 

Wnioski o dofi­nan­so­wa­nie do zale­sia­nia będzie moż­na skła­dać w 2022 roku od czerw­ca. Unijny pro­gram „Wsparcie na zale­sia­nie i two­rze­nie tere­nów zale­sio­nych” skie­ro­wa­ny jest do rol­ni­ków, któ­rzy są wła­ści­cie­la­mi lub współ­wła­ści­cie­la­mi grun­tów prze­zna­czo­nych do zale­sie­nia. Beneficjentami mogą być rów­nież samo­rzą­dy, jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne gmin, powia­tów oraz województw.

Jednorazowe dofinansowanie do zalesiania 

Dotacje do zale­sia­nia mają cha­rak­ter jed­no­ra­zo­wej płat­no­ści, któ­ra przy­zna­wa­na jest ryczał­tem w prze­li­cze­niu na hek­tar grun­tów. Celem pomo­cy jest zre­kom­pen­so­wa­nie kosz­tów wyko­na­nia zale­sie­nia lub zadrze­wie­nia oraz ochro­ny drze­wek przed zwie­rzę­ta­mi. Wysokość dota­cji do zale­sia­nia zale­ży od m.in. rodza­ju grun­tów, nachy­le­nia tere­nu, spo­so­bu zabez­pie­cze­nia sadzonek.

Działka, na któ­rej ma być posa­dzo­ny las, musi mieć od 0,1 ha do 40 ha. Ponadto liczy się kształt. Szerokości musi być więk­sza niż 20 m, chy­ba że gra­ni­czy z lasem – wte­dy sze­ro­kość pasa zie­mi nie ma znaczenia. 

Po raz pierw­szy będzie moż­na ubie­gać się w 2022 r. o dofi­nan­so­wa­nie do zadrze­wień śród­pol­nych w for­mie szpa­le­rów, pasów drzew lub krze­wów. W tym przy­pad­ku dział­ka musi być grun­tem ornym o powierzch­ni 0,1-0,5 ha oraz mieć sze­ro­kość 4-​20 m. Oprócz tego, na rok przed zale­sia­niem nie moż­na na niej usu­wać drzew ani krzewów.

Dotacje do zale­sia­nia w 2022 r. wyno­szą od 8,3 tys. zł w przy­pad­ku sadze­nia drzew liścia­stych, z zakry­tym sys­te­mem korze­nio­wym do ponad 12 tys. zł. Maksymalnie moż­na uzy­skać 12,7 tys. zł na hek­tar przy nachy­le­niu tere­nu powy­żej 12 stop­ni i sadze­niu na nim drzew liściastych. 

Stałe premie do lasów

Natomiast dofi­nan­so­wa­nie do lasów przy­słu­gu­je rol­ni­kom jako corocz­na pre­mia pie­lę­gna­cyj­na. To płat­ność przy­zna­wa­na przez 5 lat. Wynosi od 794 zł na hek­tar do 1 628 zł na hek­tar i zale­ży, od grun­tu, ukształ­to­wa­nia tere­nu, zabez­pie­cze­nia drzewek. 

Czytaj tak­że: Właściciele pry­wat­nych lasów mogą dostać dofinansowanie

Z kolei pre­mia zale­sie­nio­wa przy­zna­wa­na jest przez 12 lat i doty­czy grun­tów, na któ­rych posa­dzo­no las, a któ­re wcze­śniej wyko­rzy­sty­wa­no do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści rol­ni­czej. Wysokość pre­mii zale­sie­nio­wej wyno­si 1 215 zł/​ha.

Beneficjentami obu pre­mii mogą być wyłącz­nie rol­ni­cy, któ­rzy w latach 2015-2021:

  • zło­ży­li wnio­sek o przy­zna­nie wspar­cia na zalesienie;
  • otrzy­ma­li posta­no­wie­nie o speł­nie­niu warun­ków do uzy­ska­nia pomocy
  • wyko­na­li zalesienie
  • zło­ży­li oświad­cze­nie o wyko­na­niu zale­sie­nia zgod­nie z wymo­ga­mi pla­nu zale­sie­nia wraz z potwier­dze­niem zło­żo­nym przez nadleśniczego.

Samorządy i jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne gmin, powia­tów oraz woje­wództw nie otrzy­mu­ją więc żad­nej z tych pre­mii. Oczywiście rol­nik musi zło­żyć wnio­sek do agen­cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym roku ma na to czas do 16 maja. Jeśli nie zdą­ży, nadal może to zro­bić jesz­cze do 10 czerw­ca 2022 r. Wówczas jed­nak należ­ne płat­no­ści zosta­ną pomniej­szo­ne o 1 proc. za każ­dy robo­czy dzień opóźnienia. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Czy burgery wegetariańskie są zdrowe? Uczeni wzięli je po lupę

Burgery, mielone kotlety, nawet kurczaki czy krewetki - te i inne przysmaki robi się już dzisiaj z roślin i na świecie stają się one...

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspólnie z agencją rządową Stanów Zjednoczonych buduje wielkoskalowy wodorowy magazyn energii, który zwiększy wydajność i bezpieczeństwo sieci energetycznej. System opiera się na ogniwach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...