- reklama -
Strona głównaKlimatLepiej późno niż później zająć...

Lepiej późno niż później zająć się śladem węglowym w firmie

Utrata finan­so­wa­nia, zerwa­nie zagra­nicz­nych kon­trak­tów – takie kon­se­kwen­cje mogą ponieść fir­my, któ­re igno­ru­ją swój ślad węglo­wy. Redukcja śla­du węglo­we­go pol­skich firm powin­na być prio­ry­te­tem dla firm i całej gospo­dar­ki – pod­kre­śla raport „Lepiej póź­no niż póź­niej“ Fundacji Climate Strategies Poland.

Konieczność zmniej­sza­nia wpły­wu na kli­mat jest fak­tem, któ­ry rzad­ko dostrze­ga­ją pol­skie fir­my. Nie chwa­lą się tym za czę­sto w rapor­tach, pomi­ja­ją temat na kon­fe­ren­cjach i w swo­ich stra­te­giach. W bran­ży ener­ge­tycz­nej, któ­ra odpo­wia­da za więk­szość emi­sji CO2 w Polsce, temat jest gorą­cy. Koncerny ener­ge­tycz­ne widzą, że na inwe­sty­cje węglo­we nie dosta­ną pie­nię­dzy. Tu więc świa­do­mość wagi pro­ble­mu jest znacz­nie więk­sza, ale zmia­ny zacho­dzą powo­li. W innych bran­żach dalej jed­nak poko­nu­je prze­ko­na­nie „to nie moja spra­wa“. To się może skoń­czyć źle. 

Czytaj tak­że: Więcej firm ujaw­nia swój wpływ na klimat

Polskie fir­my są zna­czą­co zapóź­nio­ne we wdra­ża­niu stra­te­gii kli­ma­tycz­nych. Tylko nie­licz­ne mie­rzą ślad węglo­wy, a tych któ­re mają ambit­ne, zwe­ry­fi­ko­wa­ne cele i szcze­gó­ło­we pla­ny dzia­ła­nia dla kli­ma­tu jest zale­d­wie kil­ka. Tymczasem na Zachodzie przed­się­bior­cy nie tyl­ko obni­ża­ją wła­sne emi­sje bez­po­śred­nie (zakres 1) i pośred­nie (zakres 2), ale też opty­ma­li­zu­ją tzw. zakres trze­ci, czy­li emi­sje całe­go łań­cu­cha dostaw, w tym swo­ich part­ne­rów biz­ne­so­wych. To ozna­cza, że będą dalej współ­pra­co­wać z part­ne­ra­mi, któ­rzy odpo­wia­da­ją poli­ty­ce neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej fir­my. Polscy kon­tra­hen­ci, któ­rzy nie zaczną dosto­so­wy­wać się do celów zachod­nich part­ne­rów, nie­ba­wem mogą więc zostać na lodzie. 

Transformacja energetyczna nie pomaga 

Warto wie­dzieć, że poło­wa pol­skie­go PKB opie­ra się na eks­por­cie. Z tego eks­por­tu trzy czwar­te tra­fia do kra­jów Unii Europejskiej, w tym 29 proc. do Niemiec.

Polski biz­nes sta­je w obli­czu koniecz­no­ści dosto­so­wa­nia się i trans­for­ma­cji porów­ny­wal­nej do tej po 1989 r. Strategie kli­ma­tycz­ne, ślad węglo­wy i reduk­cje emi­sji – to czyn­ni­ki skła­do­we kon­ku­ren­cyj­no­ści kli­ma­tycz­nej, któ­re sta­wia­ją dziś ją na rów­ni z inny­mi aspek­ta­mi decy­du­ją­cy­mi o powo­dze­niu i prze­trwa­niu biz­ne­sów, taki­mi jak jakość, czy kosz­ty produkcji.


Łukasz Dobrowolski, Dyrektor ds. Strategii i ryn­ku ener­gii w Fundacji Climate Strategies Poland

W Polsce ponad 70 proc. ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła pocho­dzi nadal z węgla, a więc wią­że się z ogrom­ny­mi emi­sja­mi CO2. Zapóźnienie trans­for­ma­cji sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go odbi­ja się na innych sek­to­rach, któ­re korzy­sta­ją z tej ener­gii. Polskie fir­my nie grze­szą aktyw­no­ścią w tym zakre­sie, nie podej­mu­ją aktyw­nie inwe­sty­cji, by zmniej­szyć swój ślad węglo­wy. To daje pol­skim fir­mom bar­dzo nie­ko­rzyst­ną pozy­cję star­to­wą. Według rapor­tu, trud­no­ści poja­wia­ją się w czte­rech obszarach:

  • kosz­tach ener­gii elektrycznej
  • śla­dzie węglo­wym przed­się­bior­stwa i pro­duk­tów w łań­cu­chach dostaw
  • moż­li­wo­ści absorp­cji „zie­lo­ne­go finansowania”
  • inno­wa­cyj­no­ści kli­ma­tycz­nej w zakre­sie pro­duk­tów i usług.

Niezależnie od pozio­mu zapóź­nie­nia, a jed­no­cze­śnie stop­nia zaan­ga­żo­wa­nia pań­stwa w trans­for­ma­cję, biz­nes musi dzia­łać od zaraz – pod­su­mo­wu­je raport. 

Fundacja Climate Strategies Poland z Gdańska jest orga­ni­za­cją non-​profit. Raport „Lepiej póź­no niż póź­niej. Redukcja śla­du węglo­we­go a kon­ku­ren­cyj­ność kli­ma­tycz­na pol­skich firm“ powstał we współ­pra­cy z Climate Disclosure pro­ject oraz Germanwatch.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Recykling do pełna

Powiecie, że to...
A jeszcze lepsze jest to...