- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Patronat EcoReporters

Przeczytaj rów­nież o:

Drewno poużytkowe i poprodukcyjne to cenny surowiec

Coraz więk­szą uwa­gę przy­kła­da się do wyko­rzy­sta­nia w prze­my­śle surow­ców z recy­klin­gu. Dotyczy to tak­że drew­na. Z drew­na poużyt­ko­we­go i popro­duk­cyj­ne­go wytwa­rza się płyty,…

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-​energetyczna to naj­więk­sze i naj­bar­dziej kosz­tow­ne przed­się­wzię­cie gospo­dar­cze o ska­li świa­to­wej. Jej sku­tecz­ność zale­ży od zaan­ga­żo­wa­nia wszyst­kich inte­re­sa­riu­szy. W Warszawie odby­wa się Polski…

Polski Kongres Klimatyczny 2023

Już teraz moż­na reje­stro­wać swój udział w Polskim Kongresie Klimatycznym, któ­ry odbę­dzie się 16 i 17 mar­ca 2023 r. w Warszawie, wraz z wieczorną…
Czytaj tak­że

Ekologiczne opakowania. EcoRaport tygodnia

W Dzień Opakowań 15 wrze­śnia insty­tu­cje, fir­my i orga­ni­za­cje przy­po­mnia­ły, że bez recy­klin­gu nie uda się roz­wią­zać pro­ble­mu nad­mia­ru pla­sti­ku. Zgodnie z sza­cun­ka­mi przemysł…

Pralki, telewizory, zmywarki z naklejkami od A do G

Nowe ety­kie­ty ener­ge­tycz­ne poja­wia­ją się od 1 mar­ca w skle­pach na sprzę­cie chłod­ni­czym, pral­kach, pralko-​suszarkach, zmy­war­kach oraz tele­wi­zo­rach. Znikną rzę­dy plu­si­ków przy A.…

Baltic Pipe uzyskał nowe pozwolenie środowiskowe

W Danii wzno­wio­no pra­ce budow­la­ne na wstrzy­ma­nych odcin­kach lądo­wej czę­ści gazo­cią­gu Baltic Pipe. To nim ma popły­nąć do Polski gaz z nor­we­skich złóż. W…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -