1.3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Patronat EcoReporters

Przeczytaj rów­nież o:

Polski Kongres Klimatyczny 2023

Już teraz moż­na reje­stro­wać swój udział w Polskim Kongresie Klimatycznym, któ­ry odbę­dzie się 16 i 17 mar­ca 2023 r. w Warszawie, wraz z wieczorną…
Czytaj tak­że

2022

Bądź zmia­ną, któ­rą pra­gniesz ujrzeć w świecie.Be the chan­ge you want to see in the world.Mahatma Gandhi, „Autobiografia. Dzieje moich poszu­ki­wań prawdy“ 

Dieta dla planety zyskuje mocne poparcie

Jaka die­ta jest naj­lep­sza dla zdro­wia i dla planety?

Powstaje bardziej ekologiczna cementownia

Cementownia Małogoszcz w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim inwe­stu­je w zmniej­sze­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Po dokoń­cze­niu inwe­sty­cji ma to być naj­no­wo­cze­śniej­sza cemen­tow­nia w Europie – poda­je Lafarge. To…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -