20.6 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Patronat EcoReporters

Przeczytaj rów­nież o:

Drewno poużytkowe i poprodukcyjne to cenny surowiec

Coraz więk­szą uwa­gę przy­kła­da się do wyko­rzy­sta­nia w prze­my­śle surow­ców z recy­klin­gu. Dotyczy to tak­że drew­na. Z drew­na poużyt­ko­we­go i popro­duk­cyj­ne­go wytwa­rza się płyty,…

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-​energetyczna to naj­więk­sze i naj­bar­dziej kosz­tow­ne przed­się­wzię­cie gospo­dar­cze o ska­li świa­to­wej. Jej sku­tecz­ność zale­ży od zaan­ga­żo­wa­nia wszyst­kich inte­re­sa­riu­szy. W Warszawie odby­wa się Polski…

Polski Kongres Klimatyczny 2023

Już teraz moż­na reje­stro­wać swój udział w Polskim Kongresie Klimatycznym, któ­ry odbę­dzie się 16 i 17 mar­ca 2023 r. w Warszawie, wraz z wieczorną…
Czytaj tak­że

TAURON oznacza wiarygodny. Nowe wyniki badań

Ponad 80 pro­cent kon­su­men­tów korzy­sta­ją­cych z usług ser­wi­san­tów TAURONA dekla­ru­je chęć ponow­ne­go sko­rzy­sta­nia z nich w przy­szło­ści – wyni­ka z naj­now­szych badań. TAURON ruszył…

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli,Wiatry z pół­no­cy wstają,Jeziora się ścinają,Żurawie, czu­jąc zimę, precz lecieli.Nam nie lza, jed­no patrzać też swej rzeczy:Niechaj drew…

Obniżki cen samochodów elektrycznych na horyzoncie

Głębokie obniż­ki cen samo­cho­dów elek­trycz­nych oży­wia­ją oba­wy przed woj­ną ceno­wą na ryn­ku moto­ry­za­cyj­nym. Jednak ceny nowych samo­cho­dów w Stanach Zjednoczonych w opi­nii ana­li­ty­ków Allianz…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -