- reklama -
Strona głównaEnergiaMusisz to wiedzeć

Musisz to wiedzeć

Zgodziłam się wziąć udział w bada­niu opi­nii na temat ener­gii jądro­wej. Kilka dni przed spo­tka­niem dosta­łam tele­fon: czy jest pani za, czy prze­ciw ato­mo­wi? Proszę powie­dzieć, bo musi­my się przy­go­to­wać. Yyyy, eeee.…tak po pro­stu? To po co to bada­nie???? – pomyślałam.

Elektrownia jądrowa: trudna decyzja

Tak, nikt mi nie uła­twi pod­ję­cia decy­zji, czy popie­rać ener­gię jądro­wą czy nie. Przecież  powin­nam to już wie­dzieć! Nie mając w kra­ju żad­nej takiej elek­trow­ni, nie śle­dząc tego tema­tu wni­kli­wie, nie wie­dząc nawet, jak taka elek­trow­nia jądro­wa wyglą­da  powin­nam? No nie.

Miłej pani w trak­cie bada­nia opi­nii o ato­mie powie­dzia­łam, że jestem wiel­ką zwo­len­nicz­ką zie­lo­nej ener­gii i ener­ge­ty­ki roz­pro­szo­nej: wia­tra­ków, bio­ga­zow­ni i przede wszyst­kim ener­gii ze słoń­ca. Pokiwała gło­wą. Ale zaraz doda­łam, że prze­cież atom nie wyklu­cza odna­wial­nych źró­deł, to są dwie inne spra­wy zupeł­nie nie kon­ku­ren­cyj­ne. Zbaraniała.

Atom – za czy przeciw

Wytłumaczyłam jej, że TAK/​NIE dla ato­mu to kwe­stia wia­ry i filo­zo­fii. Nie ma tu zna­cze­nia wie­dza na temat tej tech­no­lo­gii, nie ma zna­cze­nie cena ener­gii, miej­sca pra­cy czy kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.  Przeciwnicy ato­mu to ci sami ludzie, któ­rzy nie akcep­tu­ją GMO. Po pro­stu – takie mają poglą­dy i żad­na wie­dza, edu­ka­cja i rekla­ma ich nie prze­ko­na. Ci, co popie­ra­ją atom słu­cha­ją gło­su roz­sąd­ku, wie­rzą w moc nauki i mają zaufa­nie do tech­no­lo­gii wywo­dzą­cej się ze zbro­jeń. Oni tak­że moc­no obsta­ją przy swoim.

Koniec, krop­ka. Szacun, jeśli mini­ster­stwu gospo­dar­ki uda się zmie­nić w wyni­ku kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej prze­ciw­ni­ków ato­mu w jego zwo­len­ni­ków. Ja w to nie wie­rzę, a naj­lep­szym przy­kła­dem jest Greenpeace. Oni odmó­wi­li wzię­cia udzia­łu w bada­niu opi­nii o ato­mie, by nie uła­twiać mini­ster­stwu i tak nie­ła­twe­go już  zadania.

List do Deartamentu Energetyki Jądrowej 19 stycz­nia 2012

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
1 KOMENTARZ
  1. Cudownie. Jeśli nie wia­do­mo o co cho­dzi to cho­dzi o pie­nią­dze. Gigantyczne ato­mo­we pieniadze

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...