- reklama -
Strona głównaEnergiaMusisz to wiedzeć

Musisz to wiedzeć

Zgodziłam się wziąć udział w bada­niu opi­nii na temat ener­gii jądro­wej. Kilka dni przed spo­tka­niem dosta­łam tele­fon: czy jest pani za, czy prze­ciw ato­mo­wi? Proszę powie­dzieć, bo musi­my się przy­go­to­wać. Yyyy, eeee….tak po pro­stu? To po co to bada­nie???? – pomyślałam.

Elektrownia jądrowa: trudna decyzja

Tak, nikt mi nie uła­twi pod­ję­cia decy­zji, czy popie­rać ener­gię jądro­wą czy nie. Przecież  powin­nam to już wie­dzieć! Nie mając w kra­ju żad­nej takiej elek­trow­ni, nie śle­dząc tego tema­tu wni­kli­wie, nie wie­dząc nawet, jak taka elek­trow­nia jądro­wa wyglą­da  powin­nam? No nie.

Miłej pani w trak­cie bada­nia opi­nii o ato­mie powie­dzia­łam, że jestem wiel­ką zwo­len­nicz­ką zie­lo­nej ener­gii i ener­ge­ty­ki roz­pro­szo­nej: wia­tra­ków, bio­ga­zow­ni i przede wszyst­kim ener­gii ze słoń­ca. Pokiwała gło­wą. Ale zaraz doda­łam, że prze­cież atom nie wyklu­cza odna­wial­nych źró­deł, to są dwie inne spra­wy zupeł­nie nie kon­ku­ren­cyj­ne. Zbaraniała.

Atom – za czy przeciw

Wytłumaczyłam jej, że TAK/​NIE dla ato­mu to kwe­stia wia­ry i filo­zo­fii. Nie ma tu zna­cze­nia wie­dza na temat tej tech­no­lo­gii, nie ma zna­cze­nie cena ener­gii, miej­sca pra­cy czy kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.  Przeciwnicy ato­mu to ci sami ludzie, któ­rzy nie akcep­tu­ją GMO. Po pro­stu – takie mają poglą­dy i żad­na wie­dza, edu­ka­cja i rekla­ma ich nie prze­ko­na. Ci, co popie­ra­ją atom słu­cha­ją gło­su roz­sąd­ku, wie­rzą w moc nauki i mają zaufa­nie do tech­no­lo­gii wywo­dzą­cej się ze zbro­jeń. Oni tak­że moc­no obsta­ją przy swoim.

Koniec, krop­ka. Szacun, jeśli mini­ster­stwu gospo­dar­ki uda się zmie­nić w wyni­ku kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej prze­ciw­ni­ków ato­mu w jego zwo­len­ni­ków. Ja w to nie wie­rzę, a naj­lep­szym przy­kła­dem jest Greenpeace. Oni odmó­wi­li wzię­cia udzia­łu w bada­niu opi­nii o ato­mie, by nie uła­twiać mini­ster­stwu i tak nie­ła­twe­go już  zadania.

List do Deartamentu Energetyki Jądrowej 19 stycz­nia 2012

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Master Smart Truck

Master Truck -...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ
  1. Cudownie. Jeśli nie wia­do­mo o co cho­dzi to cho­dzi o pie­nią­dze. Gigantyczne ato­mo­we pieniadze

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł