- reklama -
Strona głównaKlimatJaka będzie rola lasów w...

Jaka będzie rola lasów w Unii Europejskiej

Rada Europejska przy­ję­ła w mar­cu regu­la­cje doty­czą­ce roli lasów w poli­ty­ce kli­ma­tycz­nej. Polska jako jedy­na gło­so­wa­ła prze­ciw. To może budzić zdzi­wie­nie, ponie­waż nawet Szwecja, któ­ra bar­dzo moc­no dba o swo­je inte­re­sy leśne, wstrzy­ma­ła się od gło­su. Polska zosta­ła osa­mot­nio­na w lasach. 

Unia Europejska dąży do zwięk­sze­nia roli lasów w pochła­nia­niu gazów cie­plar­nia­nych, łącz­nie z rol­nic­twem. To wyma­ga więk­szej ochro­ny bio­róż­no­rod­no­ści i zapew­nie­nia, że lasy będą się odra­dzać, utrzy­mu­jąc swo­ją rolę. To też jed­nak ozna­cza koniecz­ność zmia­ny obec­nej poli­ty­ki w Lasach Państwowych. I tu zaczy­na­ją się schody. 

Jak czy­ta­my w pol­skim sta­no­wi­sku, wyzna­czo­ny Polsce cel pochła­nia­nia emi­sji jest „nie­re­ali­stycz­ny“. Cel wyzna­cza zmia­na roz­po­rzą­dze­nia LULUCF, co jest jest czę­ścią unij­ne­go pakie­tu „Fit for 55”.

Rozwiązania przy­ję­te w rewi­zji roz­po­rzą­dze­nia LULUCF nad­mier­nie obcią­ża­ją lasy pod kątem
reali­za­cji celów kli­ma­tycz­nych, a jed­no­cze­śnie mogą spo­wo­do­wać ogra­ni­cze­nie pozy­ska­nia
drew­na, a co za tym idzie wpły­nąć nega­tyw­nie na rynek pra­cy w sek­to­rze leśno-​drzewnym, któ­ry
w Polsce zatrud­nia oko­ło 400 tys. osób

Oświadczenie Polski

Właśnie w tym kon­tek­ście nale­ży teraz oce­niać poli­ty­kę leśną. Każdy, kto chciał­by wyro­bić sobie o niej wła­sne zda­nie, nie tyl­ko na pod­sta­wie spa­ce­ru po lasach, powi­nien tak­że obej­rzeć dwie deba­ty, któ­re odby­ły się w sej­mie 12 kwietnia. 

Lasy, Unia Europejska, TFUE i politycy

Na posie­dze­niu Komisji ds. Unii Europejskiej odby­ło się pierw­sze czy­ta­nie posel­skiej uchwa­ły w obro­nie pol­skich lasów. Małgorzata Golińska (PiS) wymie­ni­ła, któ­re regu­la­cje sto­so­wa­ne przez Unię Europejską „naru­sza­ją zasa­dy“ wyłącz­nej kom­pe­ten­cji UE w lasach: 

  • Strategia o zacho­wa­niu róż­no­rod­no­ści biologicznej
  • Strategia leśna
  • Prawo kli­ma­tycz­ne
  • LULUCF
  • Rozporządzenie doty­czą­ce odbu­do­wy zaso­bów przyrodniczych
  • Plany spo­rzą­dza­nia stra­te­gicz­nych pla­nów leśnych, moni­to­ro­wa­nia lasów.

LULUCF to kate­go­ria doty­czą­ca pochła­nia­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych (land use, land-​use chan­ge and fore­stry), któ­ra zosta­ła wpro­wa­dzo­na przez ONZ (Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w spra­wie zmian kli­ma­tu (UNFCCC) ma już 30 lat). 

Warto też zapo­znać się z opi­nią Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego w spra­wie zmia­ny trak­ta­tów. Opinia zawie­ra znacz­nie wię­cej infor­ma­cji niż tyl­ko o lasach, w tym o neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej i o ochro­nie zdro­wia. Poseł Andrzej Grzyb (PSL), wcze­śniej wie­lo­let­ni euro­po­seł, zauwa­żył, że w opi­nii jest także:

  • ujed­no­li­ce­nie stan­dar­dów lecze­nia w UE
  • wspar­cie dla dia­gno­sty­ki i lecze­nia cho­rób rzadkich
  • wspar­cie dla OZE.

Jak zazna­czył poseł Grzyb, mamy do czy­nie­nia z ini­cja­ty­wą wła­sną Parlamentu Europejskiego, a takie ini­cja­ty­wy mogą być w nie­zgo­dzie ze sta­no­wi­skiem państw człon­kow­skich. Nie ma nato­miast żad­nej ini­cja­ty­wy kon­fe­ren­cji mię­dzy­rzą­do­wej na pozio­mie euro­pej­skim doty­czą­cej zmia­ny trak­ta­tów. Wyłącznym panem trak­ta­tu o funk­cjo­no­wa­niu Unii Europejskiej są pań­stwa człon­kow­skie i wszyst­kie musia­ły­by wydać zgo­dę na jego zmia­nę. Komisja Europejska nie wystą­pi­ła z żad­ną taką inicjatywą. 

Plany urządzania lasów do zmiany

Tego same­go dnia odby­ło się w sej­mie posie­dze­nie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w spra­wie wyro­ku euro­pej­skie­go Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) z począt­ku mar­ca. Polska prze­gra­ła spra­wę, któ­ra doty­czy w czę­ści dru­giej kon­tro­li spo­łecz­nej nad pla­na­mi urzą­dza­nia lasów. Jak zauwa­żył Bartosz Kwiatkowski z fun­da­cji Frank Bold, ten wyrok jest prze­ło­mo­wy i będzie miał zasto­so­wa­nie nie tyl­ko do poli­ty­ki Polski. 

Czytaj tak­że: Spór o lasy z Komisją Europejską

Mimo że wyrok skry­ty­ko­wa­ły Lasy Państwowe, już mie­siąc po tym wice­mi­ni­ster kli­ma­tu i śro­do­wi­ska Edward Siarka w sej­mie wypo­wie­dział się w zupeł­nie innym tonie. „Analizujemy moż­li­wo­ści wyko­na­nia wyro­ku w czę­ści dru­giej“ – zapewnił.

Zapewniamy, że wszyst­kie te kwe­stie zwią­za­ne z pla­na­mi urzą­dza­nia lasów będą zmie­nia­ne. Przygotowujemy odpo­wied­nie pro­po­zy­cje legi­sla­cyj­ne, któ­re będą uzgad­nia­ne z Komisją Europejską. 

Edward Siarka

Podczas sej­mo­wej dys­ku­sji przed­sta­wi­cie­le LP musie­li tez odnieść się do pro­wa­dzo­nych wyci­nek. Coraz bar­dziej bowiem rzu­ca­ją się w oczy poła­cie lasów, któ­re poszły pod topór. Tymczasem wice­mi­ni­ster Edward Siarka zapew­nił, że w wie­lu miej­scach rezy­gnu­je się z tzw. zrę­bów zupeł­nych i wyda­no zarzą­dze­nie, by ich uni­kać zwłasz­cza w obrę­bie dużych miast, w odle­gło­ści od nich do 50 km. W Polsce, jeśli cho­dzi o pozy­ski­wa­nie drew­na, ponad poło­wę jest uzy­ski­wa­ne w tzw. pra­cach pielęgnacyjnych. 

Posłanka Urszula Zielińska (Zieloni) wska­za­ła jed­nak, że nastą­pił znacz­ny wzrost wyrę­bów zupeł­nych, któ­ry urósł do pozio­mu z poło­wy lat 80. Pokazuje to wyraź­nie Raport o sta­nie lasów w Polsce (stro­na 141). Średnio zrę­by obej­mu­ją rocz­nie 33 tys. ha, pod­czas gdy 7 lat wcze­śniej było to 25 tys. ha.

Przedstawiciel Lasów Państwowych uznał, że dane źle odczy­ta­ła, a przy­czy­ną ogrom­nych zrę­bów jest klę­ska z 2017 roku, któ­ra obję­ła ponad 80 tys. ha lasów co odpo­wia­da powierzch­ni pię­ciu nad­le­śnictw w Polsce. 

Posłowie nie uzy­ska­li jed­nak wie­lu odpo­wie­dzi, m.in. na temat tego, dla­cze­go tak dużo pol­skie­go drew­na tra­fia za granicę. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...