- reklama -
Strona głównaEcoLifeFoliowe torby znikają z Żabki

Foliowe torby znikają z Żabki

Źródło:Żabka

Od kil­ku mie­się­cy Żabka wpro­wa­dza zmia­ny w swo­ich skle­pach. W tro­sce o śro­do­wi­sko natu­ral­ne m.in. wyco­fu­je pla­sti­ko­we tor­by, w peł­ni zastę­pu­jąc je papie­ro­wy­mi. Są one dostęp­ne już w 56 proc. spo­śród ponad 6900 skle­pów Żabka. A nie­dłu­go będzie moż­na kupić gorą­cą kawę na wynos w eko­lo­gicz­nym kub­ku pocho­dze­nia roślin­ne­go z papie­ro­wym wieczkiem. 

Proces wyco­fy­wa­nia pla­sti­ko­wych mate­ria­łów potrwa jesz­cze przez kil­ka kolej­nych miesięcy.

Plastik z recyklingu

Redukcja pla­sti­ku to jed­no z naj­waż­niej­szych dzia­łań odpo­wie­dzial­no­ści spo­łecz­nej Żabki w obsza­rze eko­lo­gii – poda­ła fir­ma. Jako pierw­sza sieć han­dlo­wa wpro­wa­dzi­ła w swo­ich mar­kach wła­snych – Foodini, Wycisk, S! i OD NOWA – butel­ki pocho­dzą­ce w 100 proc. z recy­klin­gu (tzw. rPET). Zrezygnowała tak­że z doda­wa­nia do dań goto­wych pla­sti­ko­wych sztuć­ców wpro­wa­dza wiecz­ka papie­ro­we w 100 proc. bio­de­gra­do­wal­ne nie zawie­ra­ją­ce mikro­pla­sti­ku. Wsparciem kon­su­men­tów było rów­nież wpro­wa­dze­nie na opa­ko­wa­niach pro­duk­tów mar­ki wła­snej ozna­czeń infor­mu­ją­cych, jak wła­ści­wie segre­go­wać zuży­te opakowania.

Czytaj: Biedronka wpro­wa­dza nowe oznaczenia

Sieć wspól­nie z fran­czy­zo­bior­ca­mi zbie­ra też surow­ce wtór­ne. W ramach pro­gra­mu „Naturalnie razem”, do któ­re­go włą­czy­ło się ponad 4 tys. skle­pów, odbie­ra od fran­czy­zo­bior­ców folię i maku­la­tu­rę. W 2020 roku zebra­no 12 tys. ton surow­ców, tj. o 50 proc. wię­cej niż w latach poprzednich.

EKOmaty przyjmą plastik

Pod koniec minio­ne­go roku Żabka połą­czy­ła siły ze swo­im part­ne­rem Żywiec Zdrój. Firmy wspól­nie wdra­ża­ją inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie – EKOmaty, czy­li auto­ma­ty umoż­li­wia­ją­ce selek­tyw­ną zbiór­kę opa­ko­wań po napo­jach z pla­sti­ku i metalu. 

Natomiast w listo­pa­dzie na war­szaw­skiej Białołęce uru­cho­mi­ła wyjąt­ko­wy sklep, któ­ry peł­ni rolę labo­ra­to­rium. W pla­ców­ce zasto­so­wa­no ścia­nę do pomiesz­cze­nia tech­nicz­ne­go z tysią­ca bute­lek PET po napo­jach (to 14 kg pla­sti­ku). Stojące w niej meble i pane­le sufi­to­we wyko­na­no z mate­ria­łów recy­klo­wa­nych przy ogra­ni­cza­niu paliw kopalnych. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...
A jeszcze lepsze jest to...