- reklama -
Strona głównaEcoLifeFoliowe torby znikają z Żabki

Foliowe torby znikają z Żabki

Źródło:Żabka

Od kil­ku mie­się­cy Żabka wpro­wa­dza zmia­ny w swo­ich skle­pach. W tro­sce o śro­do­wi­sko natu­ral­ne m.in. wyco­fu­je pla­sti­ko­we tor­by, w peł­ni zastę­pu­jąc je papie­ro­wy­mi. Są one dostęp­ne już w 56 proc. spo­śród ponad 6900 skle­pów Żabka. A nie­dłu­go będzie moż­na kupić gorą­cą kawę na wynos w eko­lo­gicz­nym kub­ku pocho­dze­nia roślin­ne­go z papie­ro­wym wieczkiem. 

Proces wyco­fy­wa­nia pla­sti­ko­wych mate­ria­łów potrwa jesz­cze przez kil­ka kolej­nych miesięcy.

Plastik z recyklingu

Redukcja pla­sti­ku to jed­no z naj­waż­niej­szych dzia­łań odpo­wie­dzial­no­ści spo­łecz­nej Żabki w obsza­rze eko­lo­gii – poda­ła fir­ma. Jako pierw­sza sieć han­dlo­wa wpro­wa­dzi­ła w swo­ich mar­kach wła­snych – Foodini, Wycisk, S! i OD NOWA – butel­ki pocho­dzą­ce w 100 proc. z recy­klin­gu (tzw. rPET). Zrezygnowała tak­że z doda­wa­nia do dań goto­wych pla­sti­ko­wych sztuć­ców wpro­wa­dza wiecz­ka papie­ro­we w 100 proc. bio­de­gra­do­wal­ne nie zawie­ra­ją­ce mikro­pla­sti­ku. Wsparciem kon­su­men­tów było rów­nież wpro­wa­dze­nie na opa­ko­wa­niach pro­duk­tów mar­ki wła­snej ozna­czeń infor­mu­ją­cych, jak wła­ści­wie segre­go­wać zuży­te opakowania.

Czytaj: Biedronka wpro­wa­dza nowe oznaczenia

Sieć wspól­nie z fran­czy­zo­bior­ca­mi zbie­ra też surow­ce wtór­ne. W ramach pro­gra­mu „Naturalnie razem”, do któ­re­go włą­czy­ło się ponad 4 tys. skle­pów, odbie­ra od fran­czy­zo­bior­ców folię i maku­la­tu­rę. W 2020 roku zebra­no 12 tys. ton surow­ców, tj. o 50 proc. wię­cej niż w latach poprzednich.

EKOmaty przyjmą plastik

Pod koniec minio­ne­go roku Żabka połą­czy­ła siły ze swo­im part­ne­rem Żywiec Zdrój. Firmy wspól­nie wdra­ża­ją inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie – EKOmaty, czy­li auto­ma­ty umoż­li­wia­ją­ce selek­tyw­ną zbiór­kę opa­ko­wań po napo­jach z pla­sti­ku i metalu. 

Natomiast w listo­pa­dzie na war­szaw­skiej Białołęce uru­cho­mi­ła wyjąt­ko­wy sklep, któ­ry peł­ni rolę labo­ra­to­rium. W pla­ców­ce zasto­so­wa­no ścia­nę do pomiesz­cze­nia tech­nicz­ne­go z tysią­ca bute­lek PET po napo­jach (to 14 kg pla­sti­ku). Stojące w niej meble i pane­le sufi­to­we wyko­na­no z mate­ria­łów recy­klo­wa­nych przy ogra­ni­cza­niu paliw kopalnych. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Dwie wieże

Są na tym...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...
A jeszcze lepsze jest to...