- reklama -
Strona głównaEcoLifeFoliowe torby znikają z Żabki

Foliowe torby znikają z Żabki

Źródło:Żabka

Od kil­ku mie­się­cy Żabka wpro­wa­dza zmia­ny w swo­ich skle­pach. W tro­sce o śro­do­wi­sko natu­ral­ne m.in. wyco­fu­je pla­sti­ko­we tor­by, w peł­ni zastę­pu­jąc je papie­ro­wy­mi. Są one dostęp­ne już w 56 proc. spo­śród ponad 6900 skle­pów Żabka. A nie­dłu­go będzie moż­na kupić gorą­cą kawę na wynos w eko­lo­gicz­nym kub­ku pocho­dze­nia roślin­ne­go z papie­ro­wym wieczkiem. 

Proces wyco­fy­wa­nia pla­sti­ko­wych mate­ria­łów potrwa jesz­cze przez kil­ka kolej­nych miesięcy.

Plastik z recyklingu

Redukcja pla­sti­ku to jed­no z naj­waż­niej­szych dzia­łań odpo­wie­dzial­no­ści spo­łecz­nej Żabki w obsza­rze eko­lo­gii – poda­ła fir­ma. Jako pierw­sza sieć han­dlo­wa wpro­wa­dzi­ła w swo­ich mar­kach wła­snych – Foodini, Wycisk, S! i OD NOWA – butel­ki pocho­dzą­ce w 100 proc. z recy­klin­gu (tzw. rPET). Zrezygnowała tak­że z doda­wa­nia do dań goto­wych pla­sti­ko­wych sztuć­ców wpro­wa­dza wiecz­ka papie­ro­we w 100 proc. bio­de­gra­do­wal­ne nie zawie­ra­ją­ce mikro­pla­sti­ku. Wsparciem kon­su­men­tów było rów­nież wpro­wa­dze­nie na opa­ko­wa­niach pro­duk­tów mar­ki wła­snej ozna­czeń infor­mu­ją­cych, jak wła­ści­wie segre­go­wać zuży­te opakowania.

Czytaj: Biedronka wpro­wa­dza nowe oznaczenia

Sieć wspól­nie z fran­czy­zo­bior­ca­mi zbie­ra też surow­ce wtór­ne. W ramach pro­gra­mu „Naturalnie razem”, do któ­re­go włą­czy­ło się ponad 4 tys. skle­pów, odbie­ra od fran­czy­zo­bior­ców folię i maku­la­tu­rę. W 2020 roku zebra­no 12 tys. ton surow­ców, tj. o 50 proc. wię­cej niż w latach poprzednich.

EKOmaty przyjmą plastik

Pod koniec minio­ne­go roku Żabka połą­czy­ła siły ze swo­im part­ne­rem Żywiec Zdrój. Firmy wspól­nie wdra­ża­ją inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie – EKOmaty, czy­li auto­ma­ty umoż­li­wia­ją­ce selek­tyw­ną zbiór­kę opa­ko­wań po napo­jach z pla­sti­ku i metalu. 

Natomiast w listo­pa­dzie na war­szaw­skiej Białołęce uru­cho­mi­ła wyjąt­ko­wy sklep, któ­ry peł­ni rolę labo­ra­to­rium. W pla­ców­ce zasto­so­wa­no ścia­nę do pomiesz­cze­nia tech­nicz­ne­go z tysią­ca bute­lek PET po napo­jach (to 14 kg pla­sti­ku). Stojące w niej meble i pane­le sufi­to­we wyko­na­no z mate­ria­łów recy­klo­wa­nych przy ogra­ni­cza­niu paliw kopalnych. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł