- reklama -

Wkrótce dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu

Znamy już pierw­sze szcze­gó­ły pro­gra­mu Moje Ciepło. To w ramach tego pro­gra­mu wspie­ra­nym ogrze­wa­niem ma być pom­pa cie­pła. Dofinansowanie w 2021 r. może się opóź­nić. Warto śle­dzić infor­ma­cje, kie­dy pro­gram ruszy i zło­żyć wnio­sek o dota­cje, ponie­waż moż­na dostać zwrot 30 proc. wydat­ków na pom­pę cie­pła w nowo budo­wa­nych domach jednorodzinnych. 

Pieniądze na dota­cje do pomp cie­pła będą pocho­dzić z Funduszu Modernizacyjnego. Tu tra­fia­ją wpły­wy ze sprze­da­ży na unij­nym ryn­ku upraw­nień do emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Polsce przy­pad­nie ponad 25 mld zł z tego tytu­łu. Część tych środ­ków tra­fi do wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych na dopła­ty do pom­py cie­pła w nowych domach. Nie wia­do­mo jed­nak jesz­cze, jak duży jest budżet programu.

Nowa pompa ciepła: dotacja do 21 tys. zł 

Program Moje Ciepło przy­go­to­wał Narodowy Fundusz ochro­ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Założenie jest takie, by dota­cje do pomp cie­pła w nowo budo­wa­nych domach jed­no­ro­dzin­nych były tak pro­ste, jak nie­daw­ne dofi­nan­so­wa­nie do fotowoltaiki. 

Czytaj: Od cze­go zale­ży dofi­nan­so­wa­nie do pom­py ciepła

Na pod­sta­wo­wą i naj­po­pu­lar­niej­szą pom­pę cie­pła powie­trze – woda będzie moż­na dostać dofi­nan­so­wa­nie do 7 tys. zł. W przy­pad­ku grun­to­wej pom­py cie­pła dofi­nan­so­wa­nie wynie­sie mak­sy­mal­nie 21 tys. zł. Dotacja pokry­je mak­sy­mal­nie 30 proc. kosz­tów inwestycji.

Warto przy­po­mnieć, że obec­nie nie ma ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu dofi­nan­so­wa­nia pomp cie­pła nowych budyn­kach jed­no­ro­dzin­nych. Natomiast taka opcja jest w Warszawie, któ­ra przy­zna­je z wła­sne­go budże­tu dota­cje. Pompa cie­pła grun­to­wa jest dofi­nan­so­wy­wa­na nawet do wyso­ko­ści 40 tys. zł, a pom­pa powietrze-​woda do 30 tys. zł. 

Czytaj tak­że: Złóż wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2021 roku 

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2021 roku?

Program został zatwier­dzo­ny 26 paź­dzier­ni­ka. Początkowo pano­wa­no wes­przeć mon­to­wa­ne w nowych domach pom­py cie­pła dofi­nan­so­wa­niem w 2021 roku. Może jed­nak się oka­zać, że pro­gram ruszy dopie­ro w 2022 roku. 

Według wcze­śniej­szych informacji, 

W przy­pad­ku już ist­nie­ją­cych domów, to ich wła­ści­cie­le, chcąc wymie­nić ist­nie­ją­ce źró­dło cie­pła mogą korzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia w ramach pro­gra­mu anty­smo­go­we­go “Czyste powie­trze”. Warunkiem jest jed­nak posia­da­nie docho­du do 100 tys. zł a ponad­to pozby­cie się sta­re­go pie­ca, tzw. kop­ciu­cha i zastą­pie­nie go wła­śnie nowym, jak np. pom­pa cie­pła. Dofinansowanie wyno­si stan­dar­do­wo 30 proc. albo dla osób uboż­szych – 45 proc. kosz­tów inwestycji.

Dotacje zaczy­na­ją się w Czystym Powietrzu od 3 tys. zł w przy­pad­ku pom­py powietrze-​powietrze. Maksymalną dota­cję dosta­ną tyl­ko uboż­sze oso­by, któ­re dosta­ną zwrot nawet 27 tys. zł na grun­to­wą pom­pę ciepła. 

Standardowa dota­cja do pom­py cie­pła w 2021 roku wyno­si w pro­gra­mie Czyste Powietrze 9 tys. zł. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł