- reklama -

Wkrótce dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu

Znamy już pierw­sze szcze­gó­ły pro­gra­mu Moje Ciepło. To w ramach tego pro­gra­mu wspie­ra­nym ogrze­wa­niem ma być pom­pa cie­pła. Dofinansowanie w 2021 r. może się opóź­nić. Warto śle­dzić infor­ma­cje, kie­dy pro­gram ruszy i zło­żyć wnio­sek o dota­cje, ponie­waż moż­na dostać zwrot 30 proc. wydat­ków na pom­pę cie­pła w nowo budo­wa­nych domach jednorodzinnych. 

Pieniądze na dota­cje do pomp cie­pła będą pocho­dzić z Funduszu Modernizacyjnego. Tu tra­fia­ją wpły­wy ze sprze­da­ży na unij­nym ryn­ku upraw­nień do emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Polsce przy­pad­nie ponad 25 mld zł z tego tytu­łu. Część tych środ­ków tra­fi do wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych na dopła­ty do pom­py cie­pła w nowych domach. Nie wia­do­mo jed­nak jesz­cze, jak duży jest budżet programu.

Nowa pompa ciepła: dotacja do 21 tys. zł 

Program Moje Ciepło przy­go­to­wał Narodowy Fundusz ochro­ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Założenie jest takie, by dota­cje do pomp cie­pła w nowo budo­wa­nych domach jed­no­ro­dzin­nych były tak pro­ste, jak nie­daw­ne dofi­nan­so­wa­nie do fotowoltaiki. 

Czytaj: Od cze­go zale­ży dofi­nan­so­wa­nie do pom­py ciepła

Na pod­sta­wo­wą i naj­po­pu­lar­niej­szą pom­pę cie­pła powie­trze – woda będzie moż­na dostać dofi­nan­so­wa­nie do 7 tys. zł. W przy­pad­ku grun­to­wej pom­py cie­pła dofi­nan­so­wa­nie wynie­sie mak­sy­mal­nie 21 tys. zł. Dotacja pokry­je mak­sy­mal­nie 30 proc. kosz­tów inwestycji.

Warto przy­po­mnieć, że obec­nie nie ma ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu dofi­nan­so­wa­nia pomp cie­pła nowych budyn­kach jed­no­ro­dzin­nych. Natomiast taka opcja jest w Warszawie, któ­ra przy­zna­je z wła­sne­go budże­tu dota­cje. Pompa cie­pła grun­to­wa jest dofi­nan­so­wy­wa­na nawet do wyso­ko­ści 40 tys. zł, a pom­pa powietrze-​woda do 30 tys. zł. 

Czytaj tak­że: Złóż wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2021 roku 

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2021 roku?

Program został zatwier­dzo­ny 26 paź­dzier­ni­ka. Początkowo pano­wa­no wes­przeć mon­to­wa­ne w nowych domach pom­py cie­pła dofi­nan­so­wa­niem w 2021 roku. Może jed­nak się oka­zać, że pro­gram ruszy dopie­ro w 2022 roku. 

Według wcze­śniej­szych informacji, 

W przy­pad­ku już ist­nie­ją­cych domów, to ich wła­ści­cie­le, chcąc wymie­nić ist­nie­ją­ce źró­dło cie­pła mogą korzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia w ramach pro­gra­mu anty­smo­go­we­go „Czyste powie­trze“. Warunkiem jest jed­nak posia­da­nie docho­du do 100 tys. zł a ponad­to pozby­cie się sta­re­go pie­ca, tzw. kop­ciu­cha i zastą­pie­nie go wła­śnie nowym, jak np. pom­pa cie­pła. Dofinansowanie wyno­si stan­dar­do­wo 30 proc. albo dla osób uboż­szych – 45 proc. kosz­tów inwestycji.

Dotacje zaczy­na­ją się w Czystym Powietrzu od 3 tys. zł w przy­pad­ku pom­py powietrze-​powietrze. Maksymalną dota­cję dosta­ną tyl­ko uboż­sze oso­by, któ­re dosta­ną zwrot nawet 27 tys. zł na grun­to­wą pom­pę ciepła. 

Standardowa dota­cja do pom­py cie­pła w 2021 roku wyno­si w pro­gra­mie Czyste Powietrze 9 tys. zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...
A jeszcze lepsze jest to...