- reklama -

Wkrótce dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu

Znamy już pierw­sze szcze­gó­ły pro­gra­mu Moje Ciepło. To w ramach tego pro­gra­mu wspie­ra­nym ogrze­wa­niem ma być pom­pa cie­pła. Dofinansowanie w 2021 r. może się opóź­nić. Warto śle­dzić infor­ma­cje, kie­dy pro­gram ruszy i zło­żyć wnio­sek o dota­cje, ponie­waż moż­na dostać zwrot 30 proc. wydat­ków na pom­pę cie­pła w nowo budo­wa­nych domach jednorodzinnych. 

Pieniądze na dota­cje do pomp cie­pła będą pocho­dzić z Funduszu Modernizacyjnego. Tu tra­fia­ją wpły­wy ze sprze­da­ży na unij­nym ryn­ku upraw­nień do emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Polsce przy­pad­nie ponad 25 mld zł z tego tytu­łu. Część tych środ­ków tra­fi do wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych na dopła­ty do pom­py cie­pła w nowych domach. Nie wia­do­mo jed­nak jesz­cze, jak duży jest budżet programu.

Nowa pompa ciepła: dotacja do 21 tys. zł 

Program Moje Ciepło przy­go­to­wał Narodowy Fundusz ochro­ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Założenie jest takie, by dota­cje do pomp cie­pła w nowo budo­wa­nych domach jed­no­ro­dzin­nych były tak pro­ste, jak nie­daw­ne dofi­nan­so­wa­nie do fotowoltaiki. 

Czytaj: Od cze­go zale­ży dofi­nan­so­wa­nie do pom­py ciepła

Na pod­sta­wo­wą i naj­po­pu­lar­niej­szą pom­pę cie­pła powie­trze – woda będzie moż­na dostać dofi­nan­so­wa­nie do 7 tys. zł. W przy­pad­ku grun­to­wej pom­py cie­pła dofi­nan­so­wa­nie wynie­sie mak­sy­mal­nie 21 tys. zł. Dotacja pokry­je mak­sy­mal­nie 30 proc. kosz­tów inwestycji.

Warto przy­po­mnieć, że obec­nie nie ma ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu dofi­nan­so­wa­nia pomp cie­pła nowych budyn­kach jed­no­ro­dzin­nych. Natomiast taka opcja jest w Warszawie, któ­ra przy­zna­je z wła­sne­go budże­tu dota­cje. Pompa cie­pła grun­to­wa jest dofi­nan­so­wy­wa­na nawet do wyso­ko­ści 40 tys. zł, a pom­pa powietrze-​woda do 30 tys. zł. 

Czytaj tak­że: Złóż wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2021 roku 

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2021 roku?

Program został zatwier­dzo­ny 26 paź­dzier­ni­ka. Początkowo pano­wa­no wes­przeć mon­to­wa­ne w nowych domach pom­py cie­pła dofi­nan­so­wa­niem w 2021 roku. Może jed­nak się oka­zać, że pro­gram ruszy dopie­ro w 2022 roku. 

Według wcze­śniej­szych informacji, 

W przy­pad­ku już ist­nie­ją­cych domów, to ich wła­ści­cie­le, chcąc wymie­nić ist­nie­ją­ce źró­dło cie­pła mogą korzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia w ramach pro­gra­mu anty­smo­go­we­go „Czyste powie­trze“. Warunkiem jest jed­nak posia­da­nie docho­du do 100 tys. zł a ponad­to pozby­cie się sta­re­go pie­ca, tzw. kop­ciu­cha i zastą­pie­nie go wła­śnie nowym, jak np. pom­pa cie­pła. Dofinansowanie wyno­si stan­dar­do­wo 30 proc. albo dla osób uboż­szych – 45 proc. kosz­tów inwestycji.

Dotacje zaczy­na­ją się w Czystym Powietrzu od 3 tys. zł w przy­pad­ku pom­py powietrze-​powietrze. Maksymalną dota­cję dosta­ną tyl­ko uboż­sze oso­by, któ­re dosta­ną zwrot nawet 27 tys. zł na grun­to­wą pom­pę ciepła. 

Standardowa dota­cja do pom­py cie­pła w 2021 roku wyno­si w pro­gra­mie Czyste Powietrze 9 tys. zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
A jeszcze lepsze jest to...