- reklama -
Strona głównaPoradnikRejestr zwierząt IRZ pozwoli na...

Rejestr zwierząt IRZ pozwoli na większą ich ochronę

- reklama -

Polska dosto­so­wu­je swo­je pra­wo do unij­ne­go i zmie­nia sys­tem iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt. IRZ dotych­czas zawie­rał dane doty­czą­ce zwie­rząt gospo­dar­skich: bydła, owiec, kóz i świń. Od od 6 stycz­nia 2023 r. obej­mie też konie, zwie­rzę­ta wiel­błą­do­wa­te i jele­nio­wa­te oraz zakła­dy dro­biu. Rejestr zwie­rząt przez inter­net będzie obowiązkowy.

Nowa usta­wa o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt pozwa­la na sku­tecz­niej­sze czu­wa­nie nad dobro­sta­nem zwie­rząt i wal­kę z doty­ka­ją­cy­mi je cho­ro­ba­mi. Przepisy doty­czą wszyst­kich osób posia­da­ją­cych zwie­rzę­ta gospo­dar­skie wymie­nio­ne w usta­wie. Nawet więc oso­by utrzy­mu­ją­ce zwie­rzę­ta w celach hob­by­stycz­nych mają obo­wią­zek zapo­zna­nia się z prze­pi­sa­mi i ich prze­strze­ga­nia. Wyjątkiem są zwie­rzę­ta domo­we oraz zwie­rzę­ta prze­by­wa­ją­ce w zakła­dach leczniczych. 

Rejestr zwie­rząt gospo­dar­skich pro­wa­dzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dotychczasowy rejestr pro­wa­dzo­ny w opar­ciu o zgło­sze­nia skła­da­ne przez posia­da­czy zwie­rząt został prze­kształ­co­ny w kom­pu­te­ro­wą bazę danych oraz rozszerzony.

Rejestr zwierząt IRZ ARiMR obejmie konie

Nowością jest obję­cie reje­strem koni. Ich posia­da­cze mają teraz 3 mie­sią­ce na to, by zare­je­stro­wać swo­je sta­do. Tyle samo cza­su jest na zgło­sze­nie zakła­du dro­biu, nato­miast na zgło­sze­nie sie­dzi­by jele­nio­wa­tych i wiel­błą­do­wa­tych – 6 mie­się­cy oraz 18 mie­się­cy na ich ozna­ko­wa­nie. Odrębne ter­mi­ny obo­wią­zu­ją na zgła­sza­nie uro­dzeń i zna­ko­wa­nie zwie­rząt w zależ­no­ści od gatunku.

Czytaj tak­że: Politycy dla zwie­rząt pod­pi­su­ją pety­cję. Coś z tego będzie?

Czasami wła­ści­ciel konia nie zaj­mu­je się nim bez­po­śred­nio. Ustawa wpro­wa­dza więc tu dwie definicje: 

 • Właściciela, któ­ry ozna­cza oso­bę fizycz­ną lub praw­ną posia­da­ją­ce pra­wo wła­sno­ści do zwierzęcia
 • Posiadacza, któ­ry jest oso­bą fizycz­ną lub praw­ną odpo­wia­da­ją­cą za konia, w tym w ogra­ni­czo­nym cza­sie, np. wła­ści­cie­li staj­ni, ośrod­ków jeź­dziec­kich, stadnin.

Mając nada­ny numer pro­du­cen­ta moż­na zgło­sić sie­dzi­bę sta­da, tj. miej­sce, w któ­rym prze­by­wa­ją zwie­rzę­ta. Do kie­row­ni­ka biu­ra powia­to­we­go ARiMR zgła­sza konie posia­dacz, w celu zare­je­stro­wa­nia i nada­nia nume­ru sie­dzi­by stada.

Tatuaże u zwierząt

Unijne prze­pi­sy pozwa­la­ją na sto­so­wa­nie róż­nych środ­ków iden­ty­fi­ka­cji zwie­rząt, jak :

 • kol­czy­ki (bydło, owce, kozy i świnie), 
 • kol­czy­ki elek­tro­nicz­ne (bydło, owce, kozy i świnie), 
 • kap­suł­ki cera­micz­ne czy­li bolu­sy (bydło, owce, kozy), 
 • wsz­cze­pia­ny trans­pon­der (wiel­błą­do­wa­te, jele­nio­wa­te, konio­wa­te, bydło, owce, kozy,),
 • zwy­kła lub elek­tro­nicz­na opa­ska na pęci­nę (owce, kozy) 
 • tatu­aż (jele­nio­wa­te, świnie).
Źródło: ARiMR

Przepisy pra­wa jed­no­znacz­nie okre­śla­ją, że zabro­nio­ny jest obrót zwie­rzę­ta­mi nie­ozna­ko­wa­ny­mi. Zgodnie z usta­wą z dnia 4 listo­pa­da 2022 roku o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt naby­wa­nie zwie­rząt  gospo­dar­skich nie­ozna­ko­wa­nych pod­le­ga karze grzywny.

Dobrostan zwierząt

Rejestr zwie­rząt pozwo­li lepiej śle­dzić ich los. Wszystkie zda­rze­nia zwią­za­ne z zare­je­stro­wa­ny­mi zwie­rzę­ta­mi, w tym ich prze­miesz­cza­nie, ich posia­dacz musi zgło­sić w cią­gu 7 dni. W przy­pad­ku cho­ro­by zakaź­nej u świń na zgło­sze­nie ma tyl­ko 2 dni. Inne ter­mi­ny doty­czą urodzenia.

W kom­pu­te­ro­wej bazie danych gro­ma­dzo­ne są infor­ma­cje na temat:

 • posia­da­czy zwie­rząt (rejestr producentów)
 • zwie­rząt i ich miejsc prze­by­wa­nia (rejestr sie­dzib stad i rodza­jów działalności)
 • prze­miesz­czeń zwie­rząt (reje­stra­cja zgło­szeń zda­rzeń doty­czą­cych zwierząt).

Przed zaku­pem zwie­rząt i wpro­wa­dze­niem ich do sie­dzi­by sta­da nale­ży pamię­tać, aby uzy­skać w ARiMR wpis do ewi­den­cji pro­du­cen­tów. Zgłoszenie sie­dzi­by sta­da jest moż­li­we naj­póź­niej w dniu wpro­wa­dze­nia do niej pierw­sze­go zwie­rzę­cia. Potem nale­ży infor­mo­wać ARiMR o wszyst­kich zda­rze­niach doty­czą­cych posia­da­nych zwierząt.

ARiMR

Zgłoszenie sie­dzi­by sta­da zwie­rząt jest moż­li­we za pośred­nic­twem Portalu IRZplus. Można nadal to zro­bić papie­ro­wo, jeśli posia­dacz nie ma wete­ry­na­ryj­ne­go nume­ru iden­ty­fi­ka­cyj­ne­go (WNI).

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubiegłym roku program Moje Ciepło przyznaje dotacje na instalacje pompy ciepła w nowym domu. Wnioski składane w 2023 roku obowiązują już wyższe...

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odległości około 45 tys. km, załoga Apollo 17 wykonała jedno z najsłynniejszych zdjęć planety Ziemi, jakie kiedykolwiek wykonano - Blue...
212FaniLubię
115ObserwującyObserwuj
201ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...