- reklama -
Strona głównaPoradnikRejestr zwierząt IRZ pozwoli na...

Rejestr zwierząt IRZ pozwoli na większą ich ochronę

Polska dosto­so­wu­je swo­je pra­wo do unij­ne­go i zmie­nia sys­tem iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt. IRZ dotych­czas zawie­rał dane doty­czą­ce zwie­rząt gospo­dar­skich: bydła, owiec, kóz i świń. Od od 6 stycz­nia 2023 r. obej­mie też konie, zwie­rzę­ta wiel­błą­do­wa­te i jele­nio­wa­te oraz zakła­dy dro­biu. Rejestr zwie­rząt przez inter­net będzie obowiązkowy.

Nowa usta­wa o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt pozwa­la na sku­tecz­niej­sze czu­wa­nie nad dobro­sta­nem zwie­rząt i wal­kę z doty­ka­ją­cy­mi je cho­ro­ba­mi. Przepisy doty­czą wszyst­kich osób posia­da­ją­cych zwie­rzę­ta gospo­dar­skie wymie­nio­ne w usta­wie. Nawet więc oso­by utrzy­mu­ją­ce zwie­rzę­ta w celach hob­by­stycz­nych mają obo­wią­zek zapo­zna­nia się z prze­pi­sa­mi i ich prze­strze­ga­nia. Wyjątkiem są zwie­rzę­ta domo­we oraz zwie­rzę­ta prze­by­wa­ją­ce w zakła­dach leczniczych. 

Rejestr zwie­rząt gospo­dar­skich pro­wa­dzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dotychczasowy rejestr pro­wa­dzo­ny w opar­ciu o zgło­sze­nia skła­da­ne przez posia­da­czy zwie­rząt został prze­kształ­co­ny w kom­pu­te­ro­wą bazę danych oraz rozszerzony.

Rejestr zwierząt IRZ ARiMR obejmie konie

Nowością jest obję­cie reje­strem koni. Ich posia­da­cze mają teraz 3 mie­sią­ce na to, by zare­je­stro­wać swo­je sta­do. Tyle samo cza­su jest na zgło­sze­nie zakła­du dro­biu, nato­miast na zgło­sze­nie sie­dzi­by jele­nio­wa­tych i wiel­błą­do­wa­tych – 6 mie­się­cy oraz 18 mie­się­cy na ich ozna­ko­wa­nie. Odrębne ter­mi­ny obo­wią­zu­ją na zgła­sza­nie uro­dzeń i zna­ko­wa­nie zwie­rząt w zależ­no­ści od gatunku.

Czytaj tak­że: Politycy dla zwie­rząt pod­pi­su­ją pety­cję. Coś z tego będzie?

Czasami wła­ści­ciel konia nie zaj­mu­je się nim bez­po­śred­nio. Ustawa wpro­wa­dza więc tu dwie definicje: 

 • Właściciela, któ­ry ozna­cza oso­bę fizycz­ną lub praw­ną posia­da­ją­ce pra­wo wła­sno­ści do zwierzęcia
 • Posiadacza, któ­ry jest oso­bą fizycz­ną lub praw­ną odpo­wia­da­ją­cą za konia, w tym w ogra­ni­czo­nym cza­sie, np. wła­ści­cie­li staj­ni, ośrod­ków jeź­dziec­kich, stadnin.

Mając nada­ny numer pro­du­cen­ta moż­na zgło­sić sie­dzi­bę sta­da, tj. miej­sce, w któ­rym prze­by­wa­ją zwie­rzę­ta. Do kie­row­ni­ka biu­ra powia­to­we­go ARiMR zgła­sza konie posia­dacz, w celu zare­je­stro­wa­nia i nada­nia nume­ru sie­dzi­by stada.

Tatuaże u zwierząt

Unijne prze­pi­sy pozwa­la­ją na sto­so­wa­nie róż­nych środ­ków iden­ty­fi­ka­cji zwie­rząt, jak :

 • kol­czy­ki (bydło, owce, kozy i świnie), 
 • kol­czy­ki elek­tro­nicz­ne (bydło, owce, kozy i świnie), 
 • kap­suł­ki cera­micz­ne czy­li bolu­sy (bydło, owce, kozy), 
 • wsz­cze­pia­ny trans­pon­der (wiel­błą­do­wa­te, jele­nio­wa­te, konio­wa­te, bydło, owce, kozy,),
 • zwy­kła lub elek­tro­nicz­na opa­ska na pęci­nę (owce, kozy) 
 • tatu­aż (jele­nio­wa­te, świnie).
Źródło: ARiMR

Przepisy pra­wa jed­no­znacz­nie okre­śla­ją, że zabro­nio­ny jest obrót zwie­rzę­ta­mi nie­ozna­ko­wa­ny­mi. Zgodnie z usta­wą z dnia 4 listo­pa­da 2022 roku o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt naby­wa­nie zwie­rząt  gospo­dar­skich nie­ozna­ko­wa­nych pod­le­ga karze grzywny.

Dobrostan zwierząt

Rejestr zwie­rząt pozwo­li lepiej śle­dzić ich los. Wszystkie zda­rze­nia zwią­za­ne z zare­je­stro­wa­ny­mi zwie­rzę­ta­mi, w tym ich prze­miesz­cza­nie, ich posia­dacz musi zgło­sić w cią­gu 7 dni. W przy­pad­ku cho­ro­by zakaź­nej u świń na zgło­sze­nie ma tyl­ko 2 dni. Inne ter­mi­ny doty­czą urodzenia.

W kom­pu­te­ro­wej bazie danych gro­ma­dzo­ne są infor­ma­cje na temat:

 • posia­da­czy zwie­rząt (rejestr producentów)
 • zwie­rząt i ich miejsc prze­by­wa­nia (rejestr sie­dzib stad i rodza­jów działalności)
 • prze­miesz­czeń zwie­rząt (reje­stra­cja zgło­szeń zda­rzeń doty­czą­cych zwierząt).

Przed zaku­pem zwie­rząt i wpro­wa­dze­niem ich do sie­dzi­by sta­da nale­ży pamię­tać, aby uzy­skać w ARiMR wpis do ewi­den­cji pro­du­cen­tów. Zgłoszenie sie­dzi­by sta­da jest moż­li­we naj­póź­niej w dniu wpro­wa­dze­nia do niej pierw­sze­go zwie­rzę­cia. Potem nale­ży infor­mo­wać ARiMR o wszyst­kich zda­rze­niach doty­czą­cych posia­da­nych zwierząt.

ARiMR

Zgłoszenie sie­dzi­by sta­da zwie­rząt jest moż­li­we za pośred­nic­twem Portalu IRZplus. Można nadal to zro­bić papie­ro­wo, jeśli posia­dacz nie ma wete­ry­na­ryj­ne­go nume­ru iden­ty­fi­ka­cyj­ne­go (WNI).

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Nad morzem

Nad morzem jest...
1 KOMENTARZ
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...