- reklama -
Strona głównaOszczędzanie energiiCo warto wiedzieć o zużyciu...

Co warto wiedzieć o zużyciu energii

Nasze rachun­ki za prąd w tym roku poszły moc­no w górę. Nie tyl­ko pod­nie­sio­no tary­fy za ener­gię, ale też poja­wi­ła się nowa opła­ta za prąd, któ­ra jest tym wyż­sza, im wyż­sze jest zuży­cie ener­gii w domu. I nie ma zna­cze­nia, czy wyko­rzy­stu­jesz ener­gię poza godzi­na­mi szczy­tu, czy może masz wła­sną insta­la­cję sło­necz­ną. Opłatę moco­wą pła­ci każ­dy odbior­ca. Pozostaje więc nauczyć się oszczę­dza­nia energii. 

Każdy z nas wie, jak oszczę­dzać prąd. Tylko czy nasze nawy­ki coś dają? Łatwiej było­by to usta­lić, posia­da­jąc wie­dzę o zuży­ciu ener­gii elek­trycz­nej w pol­skich domach. Nie zna­la­złam takich danych. Tymczasem ana­li­zę, jak wyglą­da zuży­cie ener­gii w domach ma na przy­kład Wielka Brytania i Hiszpania. Pozostaje więc zało­żyć, że u nas jest podobnie.

Zgaś światło

Oświetlenie odpo­wia­da zwy­kle za oko­ło 12 proc. rachun­ków za prąd. Jest to więc widocz­na pozy­cja, choć mogło­by się wyda­wać ina­czej, sko­ro więk­szość z nas korzy­sta już z efek­tyw­ne­go oświe­tle­nia LED.

Jedna z naj­prost­szych rad przy oszczę­dza­niu ener­gii doty­czy więc korzy­sta­nia ze świa­tła dzien­ne­go. Najprościej jest wyłą­czać świa­tło, gdy nie korzy­sta­my z nie­go. Czas naj­wyż­szy też wło­żyć mię­dzy baj­ki prze­ko­na­nie, że włą­cza­nie i wyłą­cza­nie świa­teł kosz­tu­je wię­cej, niż pozo­sta­wia­nie oświe­tle­nia włą­czo­ne­go przez cały czas. Jest odwrotnie.

Stand-​by czyli ciche zużycie energii 

Pozostawienie sprzę­tu w sta­nie czu­wa­nia jest bar­dzo wygod­ne. Takie urzą­dze­nia, w któ­rych jest zapal­na tyl­ko mała czer­wo­na krop­ka, uży­wa­ją bar­dzo mało ener­gii. Dobrze zresz­tą regu­lu­ją to prze­pi­sy unij­ne – stan­dar­do­wa moc w try­bie czu­wa­nia wyno­si pół wata. Tylko że wie­le urzą­dzeń pra­cu­je też w sie­ci i wte­dy pobór mocy jest nawet kil­ka razy większy.

Zmniejsz zuży­cie ener­gii. Kilka drob­nych rad

W prak­ty­ce stand-​by zabie­ra kil­ka pro­cent z domo­we­go zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej (ok. 7 proc.). Telewizor, kom­pu­ter, łado­war­ka do tele­fo­nu komór­ko­we­go, pod­grze­wacz wody, kli­ma­ty­za­to­ry pobie­ra­ją ener­gię, jeśli są pod­łą­czo­ne do gniazdka.

Staraj się więc ogra­ni­czyć do mini­mum licz­bę zawsze pod­łą­czo­nych urzą­dzeń, a zuży­cie ener­gii w domu spadnie.

Energooszczędny sprzęt

Wydaje nam się, że nie war­to kupo­wać droż­sze­go sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go, któ­ry nam się „nigdy“ nie zwró­ci. Policzmy to, przy­naj­mniej teoretycznie.

Zacznijmy od lodów­ki, któ­rej zuży­cie ener­gii odczu­je­my naj­bar­dziej, ponie­waż pra­cu­je ona non-​stop. Statystycznie odpo­wia­da za oko­ło jed­ną pią­tą pobo­ru ener­gii przez urzą­dze­nia domo­we. Niedawno zmie­nio­no ety­kie­ty i licz­ba plu­sów przy lite­rze A już nas nie zmy­li. Dawny sprzęt A+ tra­fił teraz na dół ska­li i naj­czę­ściej ma ozna­cze­nie F.

Najlepsze lodów­ki w kla­sie C zuży­wa­ją rocz­nie oko­ło 170 KWh ener­gii i kosz­tu­ją w gra­ni­cach 2 tys. zł. Taka lodów­ka ma zapew­nio­ną funk­cję „no frost“, co ozna­cza, że nie gro­ma­dzi się w jej wnę­trzu szron. Rocznie zapła­ci­my za jej uży­wa­nie ok. 113 zł. 

Porównywalna lodów­ka kla­sy F z tech­no­lo­gią „no frost“ kosz­tu­je 1,5 tys. zł, ale zuży­je w naj­lep­szej wer­sji oko­ło 270 kWh ener­gii rocz­nie. Za jej uży­wa­nie rachu­nek wynie­sie więc 180 zł. 

Pozostaje nam zde­cy­do­wać, czy jeste­śmy goto­wi zapła­cić wię­cej przy zaku­pie, by potem zmniej­szyć zuży­cie ener­gii i rachun­ki za prąd. Na pew­no war­to się lepiej przyj­rzeć ety­kie­tom ener­ge­tycz­nym, by potem nie pła­kać nad wyso­ko­ścią rachunków.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...
A jeszcze lepsze jest to...