- reklama -
Strona głównaTechnologieInteligentny system energetyczny

Inteligentny system energetyczny

Źródło:CSIRO
- reklama -

W mia­rę jak trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na przy­spie­sza, potrzeb­ne są nowe cyfro­we roz­wią­za­nia. Jak będzie wyglą­dać budo­wa zde­kar­bo­ni­zo­wa­nej, zde­cen­tra­li­zo­wa­nej i demo­kra­tycz­nej sie­ci elektroenergetycznej.

Obecna trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na będzie decy­du­ją­cym wyzwa­niem naszych cza­sów. Jeśli potra­fisz sobie wyobra­zić nasz rynek ener­ge­tycz­ny jako maszy­nę, pomyśl, że two­rzy­my naj­więk­szą i naj­bar­dziej zło­żo­ną maszy­nę, jaką kie­dy­kol­wiek wyna­le­zio­no. W cza­sie rzeczywistym.

Dr John McKibbin kie­ru­je bada­nia­mi CSIRO nad cyfry­za­cją sys­te­mów energetycznych

Trzy obsza­ry cyfro­we mogą pomóc roz­wią­zać współ­cze­sne wyzwa­nia w ener­ge­ty­ce. Rozwiązanie tych trzech wyzwań jest koniecz­ne, aby nasze przy­szłe dosta­wy ener­gii były zrów­no­wa­żo­ne, nie­dro­gie i bezpieczne.

Dzielenie obciążenia

Gdy umoż­li­wi­my szyb­ką elek­try­fi­ka­cję trans­por­tu, budyn­ków i prze­my­słu, pre­sja, aby spro­stać rosną­ce­mu zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię elek­trycz­ną, będzie coraz więk­sza. Tymczasem wydaj­ność sie­ci jest ogra­ni­czo­na, dla­te­go klu­czo­we zna­cze­nie ma utrzy­ma­nie rów­no­wa­gi mię­dzy poda­żą a popy­tem. Odporność i nie­za­wod­ność sie­ci gwa­ran­tu­je przy­stęp­ność ceno­wą energii.

Czytaj tak­że: Polski sys­tem spraw­dzi pole elek­tro­ma­gne­tycz­ne w otoczeniu

Strategiczne prze­no­sze­nie obcią­że­nia na okre­sy niskie­go zapo­trze­bo­wa­nia może przy­wró­cić rów­no­wa­gę sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej pod­czas szczy­to­wych obcią­żeń i unik­nąć mar­no­tra­wie­nia nad­pro­duk­cji ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych. Duże ela­stycz­ne obcią­że­nia, takie jak ogrze­wa­nie, kli­ma­ty­za­cja, pod­grze­wa­cze wody i pojaz­dy elek­trycz­ne może­my prze­kształ­cić w roz­pro­szo­ne zaso­by ener­gii w sie­ci, sku­tecz­nie two­rząc gigan­tycz­ną baterię.

Praktyka uży­wa­nia urzą­dzeń w okre­sach pozasz­czy­to­wych, kie­dy staw­ki za ener­gię są niż­sze, nie jest nowo­ścią. Dopiero wpro­wa­dze­nie inte­li­gent­nej tech­no­lo­gii, łącze­nie róż­nych zesta­wów danych, umoż­li­wi auto­ma­ty­za­cję i opty­ma­li­za­cję popy­tu, np. cza­su łado­wa­nia aut w celu mak­sy­ma­li­za­cji wydaj­no­ści i oszczęd­no­ści dla konsumentów.

Uczynić niewidzialne widzialnym

Gospodarstwa domo­we i przed­się­bior­stwa zmie­nią spo­sób pro­duk­cji ener­gii. Mogą odgry­wać aktyw­ną rolę w wytwa­rza­niu ener­gii poprzez wyko­rzy­sta­nie roz­pro­szo­nych zaso­bów (distri­bu­ted ener­gy reso­ur­ce – DER), takich jak ener­gia sło­necz­na i aku­mu­la­to­ry. Szybka inte­gra­cja DER z sie­cią wpro­wa­dzi wyzwa­nia tech­nicz­ne i ope­ra­cyj­ne. DER mogą być nie­wi­docz­ne dla ope­ra­to­rów sie­ci ener­ge­tycz­nych, któ­rzy mogą widzieć jedy­nie zmia­ny w popy­cie na ener­gię net­to, któ­re powodują.

Brak widocz­no­ści ogra­ni­cza zdol­ność sie­ci do zro­zu­mie­nia zacho­wa­nia DER i efek­tyw­ne­go zarzą­dza­nia sys­te­mem elek­tro­ener­ge­tycz­nym. Może to pro­wa­dzić do przerw w dosta­wie prą­du i uszko­dze­nia sprzę­tu w przy­pad­ku naru­sze­nia fizycz­nych ogra­ni­czeń sie­ci dystrybucyjnej.

DER moż­na łączyć i obsłu­gi­wać na dużą ska­lę za pośred­nic­twem mikro­sie­ci i wir­tu­al­nych elek­trow­ni (VPP), co ofe­ru­je ogrom­ny wkład do nie­za­wod­ne­go i bez­piecz­ne­go sys­te­mu energetycznego.

Systemy oparte na falownikach

Ekspansja ener­gii odna­wial­nej gwał­tow­nie wzra­sta. Duże elek­trow­nie opar­te na pali­wach kopal­nych wspie­ra­ją siłę i sta­bil­ność sie­ci, więc nasze przej­ście na sys­te­my nie­syn­chro­nicz­ne, opar­te na OZE, sta­no­wi wyzwa­nie i wyma­ga nowych rozwiązań.

Musimy uczy­nić nasze sys­te­my opar­te na falow­ni­kach inte­li­gent­niej­szy­mi. Obecnie w dużej mie­rze podą­ża­ją one za sie­cią, co ozna­cza, że ​​pole­ga­ją na resz­cie sie­ci w celu zarzą­dza­nia zakłó­ce­nia­mi i waha­nia­mi ener­gii. Ponieważ zwięk­sza­my udział zaso­bów opar­tych na falow­ni­kach, coraz czę­ściej będą one musia­ły two­rzyć sieć, aby przy­czy­nić się do wzmoc­nie­nia i sta­bil­no­ści systemu.

Dr John McKibbin kie­ru­je bada­nia­mi CSIRO nad cyfry­za­cją sys­te­mów energetycznych

Nowe bada­nia bada­ją, w jaki spo­sób aku­mu­la­to­ry na dużą ska­lę z falow­ni­ka­mi two­rzą­cy­mi sieć mogą zapew­nić moc i sta­bil­ność sys­te­mu. Będzie to wyma­ga­ło nie­zwy­kłe­go wzro­stu moż­li­wo­ści cyfro­wych. Potrzebujemy współ­pra­cy prak­ty­ków bran­żo­wych, orga­nów regu­la­cyj­nych, rzą­du, bada­czy i spo­łecz­no­ści na nie­spo­ty­ka­nym dotąd poziomie.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubiegłym roku program Moje Ciepło przyznaje dotacje na instalacje pompy ciepła w nowym domu. Wnioski składane w 2023 roku obowiązują już wyższe...

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odległości około 45 tys. km, załoga Apollo 17 wykonała jedno z najsłynniejszych zdjęć planety Ziemi, jakie kiedykolwiek wykonano - Blue...
212FaniLubię
115ObserwującyObserwuj
201ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...