- reklama -
Strona głównaPoradnikCzyste Powietrze. Zobacz uchwały antysmogowe...

Czyste Powietrze. Zobacz uchwały antysmogowe w 2021 r.

- reklama -

Program Czyste Powietrze ma nową, bar­dziej przej­rzy­stą stro­nę inter­ne­to­wą. Zaczęła się też kam­pa­nia pro­mo­cyj­na, do pro­gra­mu czę­ściej też przy­stę­pu­ją gmi­ny. To ozna­cza, że w ponad 1,1 tys. gmin urzęd­ni­cy pomo­gą miesz­kań­com wypeł­nić wnio­ski i prze­słać je do woje­wódz­kie­go fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej (WFOŚiGW). Czy to pomo­że i wię­cej osób sko­rzy­sta z dofinansowania?

Co to jest kopciuch

O dota­cje mogą ubie­gać się przede wszyst­kim ci, któ­rzy wymie­nia­ją kop­ciu­cha – sta­ry kocioł na węgiel. Takie kotły mon­to­wa­no jesz­cze kil­ka lat temu, okre­śla­no je kla­są 1 i 2. Często też na star­szych kotłach nie ma żad­nej infor­ma­cji, żad­nej tablicz­ki zna­mio­no­wej. To wła­śnie te kotły naj­bar­dziej zanie­czysz­cza­ją środowisko.

Od ubie­głe­go roku mogą być sprze­da­wa­ne tyl­ko kotły speł­nia­ją­ce euro­pej­skie wymo­gi eko­pro­jek­tu (eco­de­sign).

W wie­lu woje­wódz­twach obo­wią­zu­je uchwa­ła anty­smo­go­wa. Stopniowo będą wyco­fy­wa­ne kop­ciu­chy, a potem kotły kla­sy 3 i 4. Nie wszy­scy są jed­nak świa­do­mi, że cza­su na wymia­nę pie­ca jest coraz mniej. Najczęściej uchwa­ły anty­smo­go­we pozwa­la­ją sto­so­wać kotły kla­sy 5. do cza­su ich żywot­no­ści, wyjąt­kiem są woje­wódz­twa pomor­skie, lubel­skie i świę­to­krzy­skie. W przy­pad­ku komin­ków dopusz­cza się dopo­sa­że­nie w odpo­wied­nie fil­try, by speł­ni­ły wyma­ga­nia ekoprojektu.

Zapłacą milion euro by pozbyć się w mie­ście węgla

Jak to wyglą­da w poszcze­gól­nych województwach?

uchwała antysmogowa, kopciuchy, piece, wymiana pieców, wymiana pieca, centralny rejestr pieców i kotłów, jakie piece od 2021, zgłoszenie pieca 2021, rejestr pieców, ekoprojekt, rejestracja źródła ciepła, kotły klasy, klasa kotłów, używane piece na ekogroszek, dofinansowanie do wymiany pieca, piec pozaklasowy

Pobierz gra­fi­kę – jeśli publi­ku­jesz nie zapo­mnij pod­pi­sać auto­ra – eco​re​por​ters​.pl

Poniżej przed­sta­wia­my uchwa­ły anty­smo­go­we w poszcze­gól­nych woje­wódz­twach (wg. dat wprowadzenia): 

Śląsk:

Od 2022 roku zakaz uży­wa­nia kop­ciu­chów – kotłów bez­kla­so­wych, któ­re nie mają tablicz­ki zna­mio­no­wej lub mają ponad 10 lat. 

Od 2023 r. zakaz sto­so­wa­nia komin­ków, pie­ców, kóz nie­speł­nia­ją­cych wymo­gów eko­pro­jek­tu albo o spraw­no­ści poni­żej 80 proc.

Od 2024 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów w okre­sie 5-​10 lat od daty produkcji.

Od 2026 roku zakaz kotłów star­szych niż 5 lat.

Od 2028 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów kla­sy 3 i 4.

Podkarpacie:

Od 2022 roku zakaz uży­wa­nia kop­ciu­chów poza­kla­so­wych, któ­re nie mają tablicz­ki zna­mio­no­wej lub mają ponad 10 lat. 

Od 2023 roku komin­ku muszą speł­niać wymo­gi ekoprojektu

Od 2024 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów w okre­sie 5-​10 lat od daty ich produkcji).

Od 2026 roku zakaz kotłów star­szych niż 5 lat

Od 2028 zakaz eks­plo­ata­cji kotłów kla­sy 3 i 4 .

Małopolska

Od 2023 roku zakaz uży­wa­nia kop­ciu­chów, ponad­to komin­ki, kozy i pie­ce muszą speł­niać wymo­gi eko­pro­jek­tu lub mieć spraw­ność mini­mum 80 proc. 

Od 2027 roku zakaz uży­wa­nia tak­że kotłów 3 i 4 klasy.

Mazowsze

Od 2023 roku zakaz uży­wa­nia kop­ciu­chów oraz komin­ków, pie­ców, kóz nie­speł­nia­ją­cych wymo­gów eko­pro­jek­tu (moż­na wypo­sa­żyć je w urzą­dze­nie ogra­ni­cza­ją­ce emi­sję pyłu)

Od 2028 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów 3 i 4 klasy.

Łódzkie

Od 2023 roku zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od 2025 zakaz uży­wa­nia komin­ków, pie­ców, kóz nie­speł­nia­ją­cych wymo­gów ekoprojektu.

Od 2027 zakaz uży­wa­nia kotłów tak­że 3 i 4 klasy.

Świętokrzyskie

Od 1 lip­ca 2023 roku zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od 1 lip­ca 2024 r. zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów 3 i 4 klasy

Od 1 lip­ca 2026 r. wol­no użyt­ko­wać tyl­ko kotły speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia ekoprojektu.

Od 1 lip­ca 2026 r. nie wol­no użyt­ko­wać kotłów na pali­wo sta­łe w budyn­kach, jeśli ist­nie­je moż­li­wość przy­łą­cze­nia do sie­ci gazo­wej lub ciepłowniczej.

Wielkopolska

Od 2024 zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od 2026 roku zakaz uży­wa­nia pie­ców, komin­ków, kóz nie­speł­nia­ją­cych wymo­gów ekoprojektu.

Od 2028 r. zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów tak­że kla­sy 3 i 4. 

Kujawsko-​Pomorskie

Od 2024 zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od 2026 r. zakaz sto­so­wa­nia komin­ków, pie­ców, kóz nie­speł­nia­ją­cych norm ekoprojektu.

Od 2028 roku zakaz uży­wa­nia tak­że kotłów 3 i 4 klasy.

Lubelskie

Od 2024 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kopciuchów.

Od 2027 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów kla­sy 3 i 4.

Od 2030 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów innych niż w kla­sie ekoprojektu. 

Zachodniopomorskie

Od 2024 roku zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od 2028 roku zakaz uży­wa­nia tak­że kotłów 3 i 4 kla­sy oraz komin­ków, kóz i pie­ców nie­speł­nia­ją­cych wymo­gów ekoprojektu.

Dolnośląskie

Od lip­ca 2024 roku zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od lip­ca 2028 roku zakaz uży­wa­nia tak­że kotłów 3 i 4 klasy.

Pomorskie

Od wrze­śnia 2024 roku zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od wrze­śnia 2026 roku – zakaz uży­wa­nia tak­że kotłów 3 i 4 klasy.

Od lip­ca 2035 roku – zakaz uży­wa­nia kotłów na pali­wa stałe.

Lubuskie

Od 2027 roku zakaz uży­wa­nia kotłów poni­żej 5 klasy .

Swoje uchwa­ły mają też poszcze­gól­ne miasta.

Za uży­wa­nie kop­ciu­cha po ter­mi­nie gro­zi kara grzywny.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Czy burgery wegetariańskie są zdrowe? Uczeni wzięli je po lupę

Burgery, mielone kotlety, nawet kurczaki czy krewetki - te i inne przysmaki robi się już dzisiaj z roślin i na świecie stają się one...

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspólnie z agencją rządową Stanów Zjednoczonych buduje wielkoskalowy wodorowy magazyn energii, który zwiększy wydajność i bezpieczeństwo sieci energetycznej. System opiera się na ogniwach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
A jeszcze lepsze jest to...