- reklama -
Strona głównaPoradnikCzyste Powietrze. Zobacz uchwały antysmogowe...

Czyste Powietrze. Zobacz uchwały antysmogowe w 2021 r.

Program Czyste Powietrze ma nową, bar­dziej przej­rzy­stą stro­nę inter­ne­to­wą. Zaczęła się też kam­pa­nia pro­mo­cyj­na, do pro­gra­mu czę­ściej też przy­stę­pu­ją gmi­ny. To ozna­cza, że w ponad 1,1 tys. gmin urzęd­ni­cy pomo­gą miesz­kań­com wypeł­nić wnio­ski i prze­słać je do woje­wódz­kie­go fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej (WFOŚiGW). Czy to pomo­że i wię­cej osób sko­rzy­sta z dofinansowania?

Co to jest kopciuch

O dota­cje mogą ubie­gać się przede wszyst­kim ci, któ­rzy wymie­nia­ją kop­ciu­cha – sta­ry kocioł na węgiel. Takie kotły mon­to­wa­no jesz­cze kil­ka lat temu, okre­śla­no je kla­są 1 i 2. Często też na star­szych kotłach nie ma żad­nej infor­ma­cji, żad­nej tablicz­ki zna­mio­no­wej. To wła­śnie te kotły naj­bar­dziej zanie­czysz­cza­ją środowisko.

Od ubie­głe­go roku mogą być sprze­da­wa­ne tyl­ko kotły speł­nia­ją­ce euro­pej­skie wymo­gi eko­pro­jek­tu (eco­de­sign).

W wie­lu woje­wódz­twach obo­wią­zu­je uchwa­ła anty­smo­go­wa. Stopniowo będą wyco­fy­wa­ne kop­ciu­chy, a potem kotły kla­sy 3 i 4. Nie wszy­scy są jed­nak świa­do­mi, że cza­su na wymia­nę pie­ca jest coraz mniej. Najczęściej uchwa­ły anty­smo­go­we pozwa­la­ją sto­so­wać kotły kla­sy 5. do cza­su ich żywot­no­ści, wyjąt­kiem są woje­wódz­twa pomor­skie, lubel­skie i świę­to­krzy­skie. W przy­pad­ku komin­ków dopusz­cza się dopo­sa­że­nie w odpo­wied­nie fil­try, by speł­ni­ły wyma­ga­nia ekoprojektu.

Zapłacą milion euro by pozbyć się w mie­ście węgla

Jak to wyglą­da w poszcze­gól­nych województwach?

uchwała antysmogowa, kopciuchy, piece, wymiana pieców, wymiana pieca, centralny rejestr pieców i kotłów, jakie piece od 2021, zgłoszenie pieca 2021, rejestr pieców, ekoprojekt, rejestracja źródła ciepła, kotły klasy, klasa kotłów, używane piece na ekogroszek, dofinansowanie do wymiany pieca, piec pozaklasowy

Pobierz gra­fi­kę – jeśli publi­ku­jesz nie zapo­mnij pod­pi­sać auto­ra – eco​re​por​ters​.pl

Poniżej przed­sta­wia­my uchwa­ły anty­smo­go­we w poszcze­gól­nych woje­wódz­twach (wg. dat wprowadzenia): 

Śląsk:

Od 2022 roku zakaz uży­wa­nia kop­ciu­chów – kotłów bez­kla­so­wych, któ­re nie mają tablicz­ki zna­mio­no­wej lub mają ponad 10 lat. 

Od 2023 r. zakaz sto­so­wa­nia komin­ków, pie­ców, kóz nie­speł­nia­ją­cych wymo­gów eko­pro­jek­tu albo o spraw­no­ści poni­żej 80 proc.

Od 2024 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów w okre­sie 5–10 lat od daty produkcji.

Od 2026 roku zakaz kotłów star­szych niż 5 lat.

Od 2028 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów kla­sy 3 i 4.

Podkarpacie:

Od 2022 roku zakaz uży­wa­nia kop­ciu­chów poza­kla­so­wych, któ­re nie mają tablicz­ki zna­mio­no­wej lub mają ponad 10 lat. 

Od 2023 roku komin­ku muszą speł­niać wymo­gi ekoprojektu

Od 2024 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów w okre­sie 5–10 lat od daty ich produkcji).

Od 2026 roku zakaz kotłów star­szych niż 5 lat

Od 2028 zakaz eks­plo­ata­cji kotłów kla­sy 3 i 4 .

Małopolska

Od 2023 roku zakaz uży­wa­nia kop­ciu­chów, ponad­to komin­ki, kozy i pie­ce muszą speł­niać wymo­gi eko­pro­jek­tu lub mieć spraw­ność mini­mum 80 proc. 

Od 2027 roku zakaz uży­wa­nia tak­że kotłów 3 i 4 klasy.

Mazowsze

Od 2023 roku zakaz uży­wa­nia kop­ciu­chów oraz komin­ków, pie­ców, kóz nie­speł­nia­ją­cych wymo­gów eko­pro­jek­tu (moż­na wypo­sa­żyć je w urzą­dze­nie ogra­ni­cza­ją­ce emi­sję pyłu)

Od 2028 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów 3 i 4 klasy.

Łódzkie

Od 2023 roku zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od 2025 zakaz uży­wa­nia komin­ków, pie­ców, kóz nie­speł­nia­ją­cych wymo­gów ekoprojektu.

Od 2027 zakaz uży­wa­nia kotłów tak­że 3 i 4 klasy.

Świętokrzyskie

Od 1 lip­ca 2023 roku zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od 1 lip­ca 2024 r. zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów 3 i 4 klasy

Od 1 lip­ca 2026 r. wol­no użyt­ko­wać tyl­ko kotły speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia ekoprojektu.

Od 1 lip­ca 2026 r. nie wol­no użyt­ko­wać kotłów na pali­wo sta­łe w budyn­kach, jeśli ist­nie­je moż­li­wość przy­łą­cze­nia do sie­ci gazo­wej lub ciepłowniczej.

Wielkopolska

Od 2024 zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od 2026 roku zakaz uży­wa­nia pie­ców, komin­ków, kóz nie­speł­nia­ją­cych wymo­gów ekoprojektu.

Od 2028 r. zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów tak­że kla­sy 3 i 4. 

Kujawsko-​Pomorskie

Od 2024 zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od 2026 r. zakaz sto­so­wa­nia komin­ków, pie­ców, kóz nie­speł­nia­ją­cych norm ekoprojektu.

Od 2028 roku zakaz uży­wa­nia tak­że kotłów 3 i 4 klasy.

Lubelskie

Od 2024 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kopciuchów.

Od 2027 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów kla­sy 3 i 4.

Od 2030 roku zakaz użyt­ko­wa­nia kotłów innych niż w kla­sie ekoprojektu. 

Zachodniopomorskie

Od 2024 roku zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od 2028 roku zakaz uży­wa­nia tak­że kotłów 3 i 4 kla­sy oraz komin­ków, kóz i pie­ców nie­speł­nia­ją­cych wymo­gów ekoprojektu.

Dolnośląskie

Od lip­ca 2024 roku zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od lip­ca 2028 roku zakaz uży­wa­nia tak­że kotłów 3 i 4 klasy.

Pomorskie

Od wrze­śnia 2024 roku zakaz uży­wa­nia kopciuchów.

Od wrze­śnia 2026 roku – zakaz uży­wa­nia tak­że kotłów 3 i 4 klasy.

Od lip­ca 2035 roku – zakaz uży­wa­nia kotłów na pali­wa stałe.

Lubuskie

Od 2027 roku zakaz uży­wa­nia kotłów poni­żej 5 klasy .

Swoje uchwa­ły mają też poszcze­gól­ne miasta.

Za uży­wa­nie kop­ciu­cha po ter­mi­nie gro­zi kara grzywny.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Dwie wieże

Są na tym...
A jeszcze lepsze jest to...