- reklama -
Strona głównaEcoLifePłetwal błękitny powraca

Płetwal błękitny powraca

Via:CEMMA
Źródło:BDRI

Płetwal błę­kit­ny (Balaenoptera muscu­lus), naj­więk­sze żyją­ce, zwie­rzę na Ziemi. (dłu­gość 20-​33 m, waga do 170 ton), powra­ca na hisz­pań­skie wybrze­że Atlantyku po ponad 40-​letniej nieobecności.

Bruno Díaz, mor­ski bio­log, szef Instytutu Badawczego Delfinów Butlonosych w O Grove w hisz­pań­skiej Galicji, zauwa­żył go już 4 lata temu. Teraz obec­ność wie­lo­ry­bów zwięk­szy­ła się na tyle, że moż­na mówić o powro­cie płe­twa­la na wody pół­wy­spu Iberyjskiego.

W Galicji ist­niał wie­lo­wie­ko­wy prze­mysł wie­lo­ryb­ni­czy i kil­ka­na­ście por­tów wie­lo­ryb­ni­czych. Już w latach 70, prze­sta­no je widy­wać, znik­nę­ły całe poko­le­nia płe­twa­li błę­kit­nych. Po wpro­wa­dze­niu w latach 80. mora­to­rium, któ­re zaka­zy­wa­ło poło­wów komer­cyj­nych wie­lo­ry­bów, sądzo­no, że ssa­ki wró­cą. Wróciły dopie­ro teraz.

Zdaniem Diaza, mora­to­rium na wie­lo­ryb­nic­two było klu­czo­wym czyn­ni­kiem powro­tu wie­lo­ry­bów. Ale czy jedynym?

Czy wieloryby czują zmiany klimatu?

„Istnieje duże praw­do­po­do­bień­stwo, że zmia­ny kli­ma­tycz­ne mają duży wpływ na sie­dli­ska płe­twa­la błę­kit­ne­go” – powie­dział gaze­cie “La Voz de Galicia” Alfredo López, bio­log mor­ski z gali­cyj­skiej orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej zaj­mu­ją­cej się bada­niem ssa­ków mor­skich (CEMMA).

„Po pierw­sze, ponie­waż nigdy nie zapusz­cza­ją się na połu­dnie od rów­ni­ka, a jeśli glo­bal­ne ocie­ple­nie prze­su­nie tę linię na pół­noc, ich sie­dli­sko zosta­nie zmniej­szo­ne. Po dru­gie, jeśli ozna­cza to, że jedze­nie, któ­re nor­mal­nie jedzą, zni­ka, to to, co widzi­my, jest dra­ma­tycz­ne i nie jest czymś do świętowania”.

Czy wieloryby tęsknią?

Díaz spe­ku­lu­je, że stwo­rze­nia mogły rów­nież powró­cić do Galicji z powo­du tęsk­no­ty za domem.

„W ostat­nich latach odkry­to, że migra­cja płe­twa­la błę­kit­ne­go jest napę­dza­na pamię­cią, a nie warun­ka­mi śro­do­wi­sko­wy­mi” – powie­dział. „W tym roku nie nastą­pił zna­czą­cy wzrost plank­to­nu, ale oto one. Doświadczenia są zacho­wy­wa­ne w pamię­ci zbio­ro­wej i napę­dza­ją gatu­nek do powrotu”. 

Naukowcy uwa­ża­ją, że ten rodzaj pamię­ci ludo­wej, czy­li wie­dzy kul­tu­ro­wej, ist­nie­je u wie­lu gatun­ków i jest klu­czem do ich przetrwania.

- autopromocja -
Podziel się
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł