- reklama -
Strona głównaEcoLifePłetwal błękitny powraca

Płetwal błękitny powraca

Via:CEMMA
Źródło:BDRI

Płetwal błę­kit­ny (Balaenoptera muscu­lus), naj­więk­sze żyją­ce, zwie­rzę na Ziemi. (dłu­gość 20–33 m, waga do 170 ton), powra­ca na hisz­pań­skie wybrze­że Atlantyku po ponad 40-​letniej nieobecności.

Bruno Díaz, mor­ski bio­log, szef Instytutu Badawczego Delfinów Butlonosych w O Grove w hisz­pań­skiej Galicji, zauwa­żył go już 4 lata temu. Teraz obec­ność wie­lo­ry­bów zwięk­szy­ła się na tyle, że moż­na mówić o powro­cie płe­twa­la na wody pół­wy­spu Iberyjskiego.

W Galicji ist­niał wie­lo­wie­ko­wy prze­mysł wie­lo­ryb­ni­czy i kil­ka­na­ście por­tów wie­lo­ryb­ni­czych. Już w latach 70, prze­sta­no je widy­wać, znik­nę­ły całe poko­le­nia płe­twa­li błę­kit­nych. Po wpro­wa­dze­niu w latach 80. mora­to­rium, któ­re zaka­zy­wa­ło poło­wów komer­cyj­nych wie­lo­ry­bów, sądzo­no, że ssa­ki wró­cą. Wróciły dopie­ro teraz.

Zdaniem Diaza, mora­to­rium na wie­lo­ryb­nic­two było klu­czo­wym czyn­ni­kiem powro­tu wie­lo­ry­bów. Ale czy jedynym?

Czy wieloryby czują zmiany klimatu?

„Istnieje duże praw­do­po­do­bień­stwo, że zmia­ny kli­ma­tycz­ne mają duży wpływ na sie­dli­ska płe­twa­la błę­kit­ne­go” – powie­dział gaze­cie „La Voz de Galicia“ Alfredo López, bio­log mor­ski z gali­cyj­skiej orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej zaj­mu­ją­cej się bada­niem ssa­ków mor­skich (CEMMA).

„Po pierw­sze, ponie­waż nigdy nie zapusz­cza­ją się na połu­dnie od rów­ni­ka, a jeśli glo­bal­ne ocie­ple­nie prze­su­nie tę linię na pół­noc, ich sie­dli­sko zosta­nie zmniej­szo­ne. Po dru­gie, jeśli ozna­cza to, że jedze­nie, któ­re nor­mal­nie jedzą, zni­ka, to to, co widzi­my, jest dra­ma­tycz­ne i nie jest czymś do świętowania”.

Czy wieloryby tęsknią?

Díaz spe­ku­lu­je, że stwo­rze­nia mogły rów­nież powró­cić do Galicji z powo­du tęsk­no­ty za domem.

„W ostat­nich latach odkry­to, że migra­cja płe­twa­la błę­kit­ne­go jest napę­dza­na pamię­cią, a nie warun­ka­mi śro­do­wi­sko­wy­mi” – powie­dział. „W tym roku nie nastą­pił zna­czą­cy wzrost plank­to­nu, ale oto one. Doświadczenia są zacho­wy­wa­ne w pamię­ci zbio­ro­wej i napę­dza­ją gatu­nek do powrotu”. 

Naukowcy uwa­ża­ją, że ten rodzaj pamię­ci ludo­wej, czy­li wie­dzy kul­tu­ro­wej, ist­nie­je u wie­lu gatun­ków i jest klu­czem do ich przetrwania.

- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...

Nowy Świat (polski)

Łączna długość kanału...

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...
A jeszcze lepsze jest to...