- reklama -
Strona głównaPoradnikDopłaty do drewna w 2022...

Dopłaty do drewna w 2022 r. zależą od deklaracji w CEEB

Dopłaty do drew­na w 2022 roku wyso­ko­ści 1 tys. zł dosta­ną wszy­scy ci, któ­rzy jako głów­ne źró­dło ogrze­wa­nia zgło­si­li np. komi­nek, kozę czy piec kaflo­wy na drew­no kawał­ko­we. W przy­pad­ku kotła na pelet dopła­ta wyno­si 3 tys. zł. Ważny zapis doty­czy zgło­sze­nia źró­dła ogrze­wa­nia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, co ma wyeli­mi­no­wać popra­wia­nie dekla­ra­cji tyl­ko po to, by dostać dodatek. 

Wniosek o wypła­tę dodat­ku do pele­tu będzie moż­na zło­żyć do 30 listo­pa­da. To regu­lu­je usta­wa o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw.

Tak samo jak w przy­pad­ku dodat­ku węglo­we­go, wójt, bur­mistrz albo pre­zy­dent mia­sta wypła­ca dopła­ty w cią­gu mie­sią­ca od zło­że­nia wnio­sku. Najpierw jed­nak wery­fi­ku­je, jakie jest głów­ne źró­dło cie­pła zgło­szo­ne w CEEB. Jest jeden wyją­tek – gdy sta­ra­ją­ca się o doda­tek oso­ba nie zło­ży­ła dekla­ra­cji w CEEB, ale urzęd­nik prze­pro­wa­dził wywiad śro­do­wi­sko­wy. Wówczas to źró­dło cie­pła jest wpi­sy­wa­ne do CEEB z urzędu. 

W przy­pad­ku gdy głów­ne źró­dło ogrze­wa­nia zosta­ło uru­cho­mio­ne do dnia 30 czerw­ca 2022 r., przy przy­zna­wa­niu dodat­ku bie­rze się pod uwa­gę dekla­ra­cję zło­żo­ną przed dniem wej­ścia w życie ustawy

Projekt usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł ciepła 

To zna­czy, że nie opła­ca się popra­wiać wpi­su w CEEB i zmie­niać dekla­ro­wa­ne pali­wo w pie­cu na pelet. Dotyczyć to ma wszyst­kich dodat­ków, zarów­no węglo­we­go, jak i dodat­ku do innych źró­deł ogrze­wa­nia. Nadal moż­na zain­we­sto­wać w nowy piec, np. na pel­let i wów­czas go zgło­sić go CEEB i zło­żyć wnio­sek o dopła­ty do peletu.

Według danych z CEEB licz­ba kotłów na pelet drzew­ny oraz inny rodzaj bio­ma­sy wyno­si ok. 357 tys., a kotłów na drew­no kawał­ko­we – 2 mln, ale w czę­ści z nich może być wyko­rzy­sty­wa­ne inne paliwo.

Jeden dodatek na rodzinę 

Ustawa prze­wi­du­je nastę­pu­ją­ce dopłaty:

 • 3 tys. zł – gdy głów­nym źró­dłem cie­pła jest kocioł na pali­wo sta­łe, komi­nek, koza, ogrze­wacz powie­trza, trzon kuchen­ny, pie­co­kuch­nia albo piec kaflo­wy, zasi­la­ne pele­tem drzew­nym lub innym rodza­jem bio­ma­sy, z wyłą­cze­niem drew­na kawałkowego;
 • 1 tys. zł – gdy głów­nym źró­dłem cie­pła jest kocioł na pali­wo sta­łe, komi­nek, koza, ogrze­wacz powie­trza, trzon kuchen­ny, pie­co­kuch­nia albo piec kaflo­wy, zasi­la­ne drew­nem kawałkowym;
 • 500 zł – gdy głów­nym źró­dłem ogrze­wa­nia jest kocioł gazo­wy zasi­la­ny skro­plo­nym gazem LPG;
 • 2 tys. zło­tych – gdy głów­nym źró­dłem jest kocioł olejowy.

W usta­wie spre­cy­zo­wa­no, że gospo­dar­stwo domo­we może otrzy­mać doda­tek z tytu­łu wyko­rzy­sta­nia wyłącz­nie jed­ne­go źró­dła cie­pła. Ponadto jed­na oso­ba może wcho­dzić w skład tyl­ko jed­ne­go gospo­dar­stwa domo­we­go. Jeśli ktoś zło­żył wnio­sek o doda­tek węglo­wy, to kolej­ne­go dodat­ku, np. na pelet drzew­ny, nie dosta­nie. Jeśli ktoś zło­żył wnio­sek o doda­tek węglo­wy ale nie uzy­skał tego dodat­ku, to nadal może sta­rać się o dopła­ty do drew­na czy doda­tek do peletu. 

Czytaj tak­że: Wniosek o wypła­tę dodat­ku węglo­we­go w 2022 r. z oświadczeniem

Dopłaty do drewna i peletu: wniosek w 2022 r. 

We wnio­sku poda­je­my swo­je dane i dane osób wcho­dzą­cych w skład gospo­dar­stwa domo­we­go. Trzeba też zazna­czyć, jakie jest głów­ne źró­dło ogrze­wa­nia w domu czy miesz­ka­niu. Do wybo­ru jest:

 • Kocioł na pali­wo stałe
 • komi­nek
 • koza
 • ogrze­wacz powietrza
 • trzon kuchen­ny
 • pie­co­kuch­nia
 • piec kaflo­wy
 • kocioł gazo­wy na LPG
 • kocioł ole­jo­wy.

Jednocześnie trze­ba zna­czyć rodzaj wyko­rzy­sty­wa­ne­go pali­wa: pelet drzew­ny, drew­no kawał­ko­we, inny rodzaj bio­ma­sy – tu trze­ba wska­zać, jaki.

Wnioski o wypła­tę dodat­ku zło­żo­ne po dniu 30 listo­pa­da 2022 r. pozo­sta­wi się bez rozpoznania.

Na dodat­ki do paliw rząd prze­zna­czy 10 mld zł z wpły­wów, jakie uzy­sku­je z aukcji upraw­nień do emi­sji CO2. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...
A jeszcze lepsze jest to...