- reklama -
Strona głównaEnergiaOrlen Neptun I chce stawiać...

Orlen Neptun I chce stawiać wiatraki na Bałtyku

- reklama -

PKN Orlen wydzie­lił spół­kę Orlen Neptun I, któ­ra zaj­mie się roz­wo­jem farm wia­tro­wych na Morzu Bałtyckim. W cią­gu roku powin­ny zapaść decy­zje, kto dosta­nie nowe pozwo­le­nia loka­li­za­cyj­ne. Konkurencja jest ogromna.

Orlen Neptun I ubie­ga się o wszyst­kie moż­li­we 11 loka­li­za­cji, któ­rych poten­cjał oce­nia­ny jest na 11 GW mocy. Konkurencja o te obsza­ry jest duża – zło­żo­no w sumie 132 wnio­ski. Stara się o nie mię­dzy inny­mi Shell, Ocean Winds i fran­cu­ski EDF. Postępowanie roz­strzy­ga­ją­ce o tym, komu przy­pad­ną loka­li­za­cje, potrwa praw­do­po­dob­nie do przy­szłe­go roku. Najważniejszym kry­te­rium jest finan­so­wa­nie inwe­sty­cji. Ostatecznym zwy­cię­stwie mogą jed­nak prze­są­dzić punk­ty za tzw. trans­for­ma­cję, czy doświad­cze­nie w budo­wie infra­struk­tu­ry przesyłowej. 

Dzięki połą­cze­niu pod­mio­tów reali­zu­ją­cych pro­jek­ty offsho­re w ramach Grupy ORLEN, spół­ka ORLEN Neptun I zyska­ła poten­cjał do reali­za­cji pro­jek­tów w ramach wszyst­kich jede­na­stu udo­stęp­nio­nych kon­ce­sji, dla któ­rych łącz­na moż­li­wa do uzy­ska­nia moc sza­co­wa­na jest na ponad 10 GW. To moc, któ­ra była­by w sta­nie zaspo­ko­ić 25% zapo­trze­bo­wa­nia Polski na ener­gię elektryczną.

Orlen Neptun I

Orlen Neptun i zamie­rza zaan­ga­żo­wać się rów­nież w roz­wój pro­jek­tów mor­skich farm wia­tro­wych w innych kra­jach Bałtyckich. W przy­szłym Litwa ogło­si pierw­szą aukcję na dostar­cze­nie ener­gii z mor­skich farm wiatrowych.

Farmy wiatrowe na Bałtyku

Warto przy­po­mnieć, że Orlen reali­zu­je już na Ławicy Słupskiej far­mę wia­tro­wą Baltic Power o mocy 1,2 GW. W tym pro­jek­cie part­ne­rem pol­skie­go kon­cer­nu naf­to­we­go jest kana­dyj­ski Northland Power. Według pla­nów, ta fama wia­tro­wa zacznie pro­du­ko­wać ener­gię z mor­skich wia­tra­ków już w 2026 r. 

Czytaj tak­że: Największa far­ma wia­tro­wa na pol­skim Bałtyku zaczy­na nabie­rać kształtów

Do koń­ca tej deka­dy – według pla­nów – powstać ma 7 farm wia­tro­wych o mocy 5,9 GW. Największy pro­jekt Baltica 2 i 3 reali­zu­je Orsted i PGE. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Mity o myciu. Jak prawidłowo korzystać z wody?

Częstotliwość mycia jest przede wszystkim zależna od potrzeb oraz cech indywidualnych człowieka. Ze względów ekonomicznych, ekologicznych i pielęgnacyjnych warto skrócić czas pod prysznicem do...

Jak obniżyć rachunki za energię. Ecoraport tygodnia

Przed Europą trudna zima, ponieważ ceny energii elektrycznej, gazu i węgla biją rekordy. Staje się jasne że energię trzeba zacząć oszczędzać na serio. Forum...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...