- reklama -
Strona głównaPoradnikWymiana pieca gazowego na nowy...

Wymiana pieca gazowego na nowy z dofinansowaniem w 2022 r.

To luka na pol­skim ryn­ku dota­cji. Wymiana sta­re­go pie­ca gazo­we­go na nowy nie mia­ła szans na dofi­nan­so­wa­nie. Z ogól­no­pol­skich pro­gra­mów dota­cje doty­czą tyl­ko wymia­ny kop­ciu­chów. To się zmie­nia. Jedna ze spół­ek ener­ge­tycz­nych uru­cha­mia w 2022 r. dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny sta­re­go pie­ca gazo­we­go na nowy, i nie tylko. 

Spółką, któ­rą uru­cho­mi­ła wła­śnie autor­ski pro­gram dofi­nan­so­wa­nia do wymia­ny ogrze­wa­nia, jest kato­wic­ki Tauron. Program „Ogrzej się z TAURONEM” wpi­su­je się w Zielony Zwrot fir­my, czy­li stra­te­gię ogra­ni­cza­nia szko­dli­wych dla kli­ma­tu emi­sji i wyko­rzy­sta­nia odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Skorzystają na tym też mieszkańcy. 

Dotacje do nowych pieców gazowych i pomp ciepła

W ramach pro­gra­mu moż­na uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny wyko­rzy­sty­wa­nych obec­nie urzą­dzeń do ogrze­wa­nia oraz przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej na urzą­dze­nia cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się wyż­szą kla­są efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Oznacza to, że mie­ści się w tym tak­że wymia­na sta­re­go pie­ca gazo­we­go na nowy. Dofinansowanie w 2022 r. obej­mu­je nowy kocioł gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny. Natomiast nie jest dofi­nan­so­wy­wa­na wymia­na na kocioł gazo­wy niskotemperaturowy.

O dofi­nan­so­wa­nie mogą ubie­gać się wła­ści­cie­le lub współ­wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych rów­nież wte­dy, gdy zde­cy­du­ją się na wymia­nę ogrze­wa­nia na pom­pę ciepła.

Bezzwrotne dofi­nan­so­wa­nie przy­zna­wa­ne jest na: pom­pę cie­pła, kocioł gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny, elek­trycz­ny pod­grze­wacz prze­pły­wo­wy lub akumulacyjny. 

Elżbieta Bukowiec, Tauron Sprzedaż

Czytaj tak­że: Będą wyż­sze dota­cje do kotłów gazowych

Warunki dofinansowania

Nowe urzą­dze­nie musi posiadać:

  • wyż­szą efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną od urzą­dze­nia likwi­do­wa­ne­go, przy czym liczy się tu para­metr spraw­no­ści wytwa­rza­nia ciepła
  • kocioł gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny – mini­mum kla­sę ener­ge­tycz­ną A;
  • pom­pa cie­pła powietrze/​woda – mini­mum kla­sę ener­ge­tycz­na A+;
  • grun­to­wa pom­pa cie­pła – mini­mum kla­sę ener­ge­tycz­ną A++. 

Dofinansowanie do wymia­ny sta­re­go pie­ca gazo­we­go na nowy zale­ży od dwóch czyn­ni­ków. Podobnie jak w przy­pad­ku pom­py cie­pła czy ogrze­wa­nia elek­trycz­ne­go zależ­ne jest od roku budo­wy budyn­ku oraz rodza­ju wybra­ne­go rozwiązania. 

Kwota bez­zwrot­ne­go dofi­nan­so­wa­nia wyno­si od 400 zł do 4,2 tys zł. 

Tauron

Na naj­więk­szą dopła­tę moż­na liczyć wte­dy, gdy wymie­ni się sta­re urzą­dze­nie grzew­cze na pom­pę cie­pła o naj­wyż­szej efek­tyw­no­ści energetycznej.

Dotacje z programu Czyste Powietrze

Program funk­cjo­nu­je na obsza­rze woje­wództw: dol­no­ślą­skie­go, opol­skie­go, ślą­skie­go, mało­pol­skie­go, oraz obsza­rze obsłu­gi­wa­nym przez part­ne­ra tech­nicz­ne­go, któ­ry reali­zu­je zle­ce­nie instalacji. 

Czytaj tak­że: Jak poznać, że sta­ry piec to kop­ciuch?

Jak poda­je Tauron, autem jest brak koniecz­no­ści pła­ce­nia podat­ku. Co wię­cej, pro­gram nie wyklu­cza moż­li­wo­ści pozy­ska­nia dopłat z innych źró­deł, np. pro­gra­mu Czyste Powietrze. Tu jed­nak nie jest moż­li­we dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny sta­re­go pie­ca gazo­we­go na nowy. W 2022 r. dota­cje do kotłów gazo­wych w pro­gra­mie Czyste Powietrze pod­wyż­szo­no, jed­nak doty­czą tyl­ko wymia­ny kopciucha. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....
2 KOMENTARZE

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...