- reklama -
Strona głównaPoradnikWymiana pieca gazowego na nowy...

Wymiana pieca gazowego na nowy z dofinansowaniem w 2022 r.

To luka na pol­skim ryn­ku dota­cji. Wymiana sta­re­go pie­ca gazo­we­go na nowy nie mia­ła szans na dofi­nan­so­wa­nie. Z ogól­no­pol­skich pro­gra­mów dota­cje doty­czą tyl­ko wymia­ny kop­ciu­chów. To się zmie­nia. Jedna ze spół­ek ener­ge­tycz­nych uru­cha­mia w 2022 r. dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny sta­re­go pie­ca gazo­we­go na nowy, i nie tylko. 

Spółką, któ­rą uru­cho­mi­ła wła­śnie autor­ski pro­gram dofi­nan­so­wa­nia do wymia­ny ogrze­wa­nia, jest kato­wic­ki Tauron. Program „Ogrzej się z TAURONEM” wpi­su­je się w Zielony Zwrot fir­my, czy­li stra­te­gię ogra­ni­cza­nia szko­dli­wych dla kli­ma­tu emi­sji i wyko­rzy­sta­nia odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Skorzystają na tym też mieszkańcy. 

Dotacje do nowych pieców gazowych i pomp ciepła

W ramach pro­gra­mu moż­na uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny wyko­rzy­sty­wa­nych obec­nie urzą­dzeń do ogrze­wa­nia oraz przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej na urzą­dze­nia cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się wyż­szą kla­są efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Oznacza to, że mie­ści się w tym tak­że wymia­na sta­re­go pie­ca gazo­we­go na nowy. Dofinansowanie w 2022 r. obej­mu­je nowy kocioł gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny. Natomiast nie jest dofi­nan­so­wy­wa­na wymia­na na kocioł gazo­wy niskotemperaturowy.

O dofi­nan­so­wa­nie mogą ubie­gać się wła­ści­cie­le lub współ­wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych rów­nież wte­dy, gdy zde­cy­du­ją się na wymia­nę ogrze­wa­nia na pom­pę ciepła.

Bezzwrotne dofi­nan­so­wa­nie przy­zna­wa­ne jest na: pom­pę cie­pła, kocioł gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny, elek­trycz­ny pod­grze­wacz prze­pły­wo­wy lub akumulacyjny. 

Elżbieta Bukowiec, Tauron Sprzedaż

Czytaj tak­że: Będą wyż­sze dota­cje do kotłów gazowych

Warunki dofinansowania

Nowe urzą­dze­nie musi posiadać:

  • wyż­szą efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną od urzą­dze­nia likwi­do­wa­ne­go, przy czym liczy się tu para­metr spraw­no­ści wytwa­rza­nia ciepła
  • kocioł gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny – mini­mum kla­sę ener­ge­tycz­ną A;
  • pom­pa cie­pła powietrze/​woda – mini­mum kla­sę ener­ge­tycz­na A+;
  • grun­to­wa pom­pa cie­pła – mini­mum kla­sę ener­ge­tycz­ną A++. 

Dofinansowanie do wymia­ny sta­re­go pie­ca gazo­we­go na nowy zale­ży od dwóch czyn­ni­ków. Podobnie jak w przy­pad­ku pom­py cie­pła czy ogrze­wa­nia elek­trycz­ne­go zależ­ne jest od roku budo­wy budyn­ku oraz rodza­ju wybra­ne­go rozwiązania. 

Kwota bez­zwrot­ne­go dofi­nan­so­wa­nia wyno­si od 400 zł do 4,2 tys zł. 

Tauron

Na naj­więk­szą dopła­tę moż­na liczyć wte­dy, gdy wymie­ni się sta­re urzą­dze­nie grzew­cze na pom­pę cie­pła o naj­wyż­szej efek­tyw­no­ści energetycznej.

Dotacje z programu Czyste Powietrze

Program funk­cjo­nu­je na obsza­rze woje­wództw: dol­no­ślą­skie­go, opol­skie­go, ślą­skie­go, mało­pol­skie­go, oraz obsza­rze obsłu­gi­wa­nym przez part­ne­ra tech­nicz­ne­go, któ­ry reali­zu­je zle­ce­nie instalacji. 

Czytaj tak­że: Jak poznać, że sta­ry piec to kop­ciuch?

Jak poda­je Tauron, autem jest brak koniecz­no­ści pła­ce­nia podat­ku. Co wię­cej, pro­gram nie wyklu­cza moż­li­wo­ści pozy­ska­nia dopłat z innych źró­deł, np. pro­gra­mu Czyste Powietrze. Tu jed­nak nie jest moż­li­we dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny sta­re­go pie­ca gazo­we­go na nowy. W 2022 r. dota­cje do kotłów gazo­wych w pro­gra­mie Czyste Powietrze pod­wyż­szo­no, jed­nak doty­czą tyl­ko wymia­ny kopciucha. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
2 KOMENTARZE

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...