- reklama -
Strona głównaWodórSzykuje się największy wodorowy projekt...

Szykuje się największy wodorowy projekt na świecie

W Hiszpanii szy­ku­je się ogrom­ny pro­jekt HyDeal Ambition, któ­ry pod wzglę­dem pla­no­wa­nej mocy elek­tro­li­ze­rów jest teraz naj­więk­szy na świe­cie. Wodór ma pocho­dzić z odna­wial­nej ener­gii, a tra­fi mię­dzy inny­mi do pro­du­cen­ta sta­li Arcellor Mittal, ale nie tylko.


HyDeal Ambition łączy w Europie kil­ka kra­jów i wie­le sek­to­rów: gazo­wy, pro­du­cen­tów elek­to­ro­li­ze­rów, prze­mysł, ener­ge­ty­kę. Celem jest uru­cho­mie­nie farm sło­necz­nych o mocy 95 GW, któ­re napę­dzą elek­tro­li­ze­ry o mocy 67 GW. To w ran­kin­gu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA sta­wia ten pro­jekt na pierw­szym miej­scu w gru­pie giga inwe­sty­cji wodorowych. 

Wodór: największa inwestycja właśnie powstaje

Największy wodo­ro­wy pro­jekt na świe­cie zacząć się ma od inwe­sty­cji w Hiszpanii. Wodór pro­du­ko­wa­ny w elek­tro­li­ze­rach tra­fi spe­cjal­ny­mi ruro­cią­ga­mi wodo­ro­wy­mi do odbior­ców na pół­no­cy w Hiszpanii – w Asturias. ArcellorMittal wodór wyko­rzy­stać może w swo­jej hucie w Gijon. Firma poda­ła, że HyDeal España to „naj­więk­szy na świe­cie zin­te­gro­wa­ny odna­wial­ny i kon­ku­ren­cyj­ny hub wodo­ro­wy“. Będą też inni odbior­cy prze­my­sło­wi. W pro­jek­cie uczest­ni­czy ponad­to Enagás, ope­ra­tor gazo­cią­gów przesyłowych.

Uczestniczymy już w ponad 30 pro­jek­tach zwią­za­nych z wodo­rem, któ­re są roz­sia­ne po całym tery­to­rium Hiszpanii, a HyDeal España jest jed­nym z najważniejszych.

Marcelino Oreja, dyrek­tor gene­ral­ny Enagás

Rozpoczęcie pro­duk­cji wodo­ru zapla­no­wa­no na 2025 rok. Całkowita moc farm sło­necz­nych wynie­sie 9,5 GW, elek­tro­li­ze­rów – 7,4 GW. Największymi odbior­ca­mi wodo­ru będą ArcelorMittal i Grupo Fertiberia, któ­rzy, wraz z inny­mi part­ne­ra­mi, pla­nu­ją zakup 6,6 mln ton zie­lo­ne­go wodo­ru w cią­gu 20 lat. 

HyDeal Ambition to kom­plet­ny „eko­sys­tem wodo­ro­wy“. Projekt opra­co­wa­no w wyni­ku dwu­let­nich badań, ana­liz, mode­lo­wa­nia, stu­diów wyko­nal­no­ści i pro­jek­to­wa­nia umów. Ma więc dokład­nie roz­pla­no­wa­ne dosta­wy, prze­sył i pro­duk­cję wodo­ru. Umożliwi tym samym dotar­cie do kon­kret­nych odbior­ców, a doce­lo­wo zastą­pi 5 proc. impor­tu gazu ziemnego 

W opar­ciu o kon­ku­ren­cyj­ny zie­lo­ny wodór HyDeal España, fir­ma zain­we­stu­je w naj­no­wo­cze­śniej­szą, wyso­ce ela­stycz­ną insta­la­cję zie­lo­ne­go amo­nia­ku, aby zaspo­ko­ić potrze­by nasze­go zakła­du nawo­zów Avilés. 

Javier Goñi, dyrek­tor gene­ral­ny Grupo Fertiberia

Po Hiszpanii kolej­ny­mi kra­ja­mi roz­wo­ju HyDeal Ambition będą Francja i Niemcy. Jeśli wszyst­ko pój­dzie zgod­nie z zało­że­nia­mi, to wodór ma kosz­to­wać w Europie 1,5 EUR/​kg, czy­li mniej niż obec­nie wodór sza­ry, pro­du­ko­wa­ny z gazu ziemnego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...
A jeszcze lepsze jest to...