- reklama -
Strona głównaWodórSzykuje się największy wodorowy projekt...

Szykuje się największy wodorowy projekt na świecie

W Hiszpanii szy­ku­je się ogrom­ny pro­jekt HyDeal Ambition, któ­ry pod wzglę­dem pla­no­wa­nej mocy elek­tro­li­ze­rów jest teraz naj­więk­szy na świe­cie. Wodór ma pocho­dzić z odna­wial­nej ener­gii, a tra­fi mię­dzy inny­mi do pro­du­cen­ta sta­li Arcellor Mittal, ale nie tylko.


HyDeal Ambition łączy w Europie kil­ka kra­jów i wie­le sek­to­rów: gazo­wy, pro­du­cen­tów elek­to­ro­li­ze­rów, prze­mysł, ener­ge­ty­kę. Celem jest uru­cho­mie­nie farm sło­necz­nych o mocy 95 GW, któ­re napę­dzą elek­tro­li­ze­ry o mocy 67 GW. To w ran­kin­gu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA sta­wia ten pro­jekt na pierw­szym miej­scu w gru­pie giga inwe­sty­cji wodorowych. 

Wodór: największa inwestycja właśnie powstaje

Największy wodo­ro­wy pro­jekt na świe­cie zacząć się ma od inwe­sty­cji w Hiszpanii. Wodór pro­du­ko­wa­ny w elek­tro­li­ze­rach tra­fi spe­cjal­ny­mi ruro­cią­ga­mi wodo­ro­wy­mi do odbior­ców na pół­no­cy w Hiszpanii – w Asturias. ArcellorMittal wodór wyko­rzy­stać może w swo­jej hucie w Gijon. Firma poda­ła, że HyDeal España to „naj­więk­szy na świe­cie zin­te­gro­wa­ny odna­wial­ny i kon­ku­ren­cyj­ny hub wodo­ro­wy“. Będą też inni odbior­cy prze­my­sło­wi. W pro­jek­cie uczest­ni­czy ponad­to Enagás, ope­ra­tor gazo­cią­gów przesyłowych.

Uczestniczymy już w ponad 30 pro­jek­tach zwią­za­nych z wodo­rem, któ­re są roz­sia­ne po całym tery­to­rium Hiszpanii, a HyDeal España jest jed­nym z najważniejszych.

Marcelino Oreja, dyrek­tor gene­ral­ny Enagás

Rozpoczęcie pro­duk­cji wodo­ru zapla­no­wa­no na 2025 rok. Całkowita moc farm sło­necz­nych wynie­sie 9,5 GW, elek­tro­li­ze­rów – 7,4 GW. Największymi odbior­ca­mi wodo­ru będą ArcelorMittal i Grupo Fertiberia, któ­rzy, wraz z inny­mi part­ne­ra­mi, pla­nu­ją zakup 6,6 mln ton zie­lo­ne­go wodo­ru w cią­gu 20 lat. 

HyDeal Ambition to kom­plet­ny „eko­sys­tem wodo­ro­wy“. Projekt opra­co­wa­no w wyni­ku dwu­let­nich badań, ana­liz, mode­lo­wa­nia, stu­diów wyko­nal­no­ści i pro­jek­to­wa­nia umów. Ma więc dokład­nie roz­pla­no­wa­ne dosta­wy, prze­sył i pro­duk­cję wodo­ru. Umożliwi tym samym dotar­cie do kon­kret­nych odbior­ców, a doce­lo­wo zastą­pi 5 proc. impor­tu gazu ziemnego 

W opar­ciu o kon­ku­ren­cyj­ny zie­lo­ny wodór HyDeal España, fir­ma zain­we­stu­je w naj­no­wo­cze­śniej­szą, wyso­ce ela­stycz­ną insta­la­cję zie­lo­ne­go amo­nia­ku, aby zaspo­ko­ić potrze­by nasze­go zakła­du nawo­zów Avilés. 

Javier Goñi, dyrek­tor gene­ral­ny Grupo Fertiberia

Po Hiszpanii kolej­ny­mi kra­ja­mi roz­wo­ju HyDeal Ambition będą Francja i Niemcy. Jeśli wszyst­ko pój­dzie zgod­nie z zało­że­nia­mi, to wodór ma kosz­to­wać w Europie 1,5 EUR/​kg, czy­li mniej niż obec­nie wodór sza­ry, pro­du­ko­wa­ny z gazu ziemnego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
A jeszcze lepsze jest to...