- reklama -
Strona głównaWodórSzykuje się największy wodorowy projekt...

Szykuje się największy wodorowy projekt na świecie

W Hiszpanii szy­ku­je się ogrom­ny pro­jekt HyDeal Ambition, któ­ry pod wzglę­dem pla­no­wa­nej mocy elek­tro­li­ze­rów jest teraz naj­więk­szy na świe­cie. Wodór ma pocho­dzić z odna­wial­nej ener­gii, a tra­fi mię­dzy inny­mi do pro­du­cen­ta sta­li Arcellor Mittal, ale nie tylko.


HyDeal Ambition łączy w Europie kil­ka kra­jów i wie­le sek­to­rów: gazo­wy, pro­du­cen­tów elek­to­ro­li­ze­rów, prze­mysł, ener­ge­ty­kę. Celem jest uru­cho­mie­nie farm sło­necz­nych o mocy 95 GW, któ­re napę­dzą elek­tro­li­ze­ry o mocy 67 GW. To w ran­kin­gu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA sta­wia ten pro­jekt na pierw­szym miej­scu w gru­pie giga inwe­sty­cji wodorowych. 

Wodór: największa inwestycja właśnie powstaje

Największy wodo­ro­wy pro­jekt na świe­cie zacząć się ma od inwe­sty­cji w Hiszpanii. Wodór pro­du­ko­wa­ny w elek­tro­li­ze­rach tra­fi spe­cjal­ny­mi ruro­cią­ga­mi wodo­ro­wy­mi do odbior­ców na pół­no­cy w Hiszpanii – w Asturias. ArcellorMittal wodór wyko­rzy­stać może w swo­jej hucie w Gijon. Firma poda­ła, że HyDeal España to “naj­więk­szy na świe­cie zin­te­gro­wa­ny odna­wial­ny i kon­ku­ren­cyj­ny hub wodo­ro­wy”. Będą też inni odbior­cy prze­my­sło­wi. W pro­jek­cie uczest­ni­czy ponad­to Enagás, ope­ra­tor gazo­cią­gów przesyłowych.

Uczestniczymy już w ponad 30 pro­jek­tach zwią­za­nych z wodo­rem, któ­re są roz­sia­ne po całym tery­to­rium Hiszpanii, a HyDeal España jest jed­nym z najważniejszych.

Marcelino Oreja, dyrek­tor gene­ral­ny Enagás

Rozpoczęcie pro­duk­cji wodo­ru zapla­no­wa­no na 2025 rok. Całkowita moc farm sło­necz­nych wynie­sie 9,5 GW, elek­tro­li­ze­rów – 7,4 GW. Największymi odbior­ca­mi wodo­ru będą ArcelorMittal i Grupo Fertiberia, któ­rzy, wraz z inny­mi part­ne­ra­mi, pla­nu­ją zakup 6,6 mln ton zie­lo­ne­go wodo­ru w cią­gu 20 lat. 

HyDeal Ambition to kom­plet­ny “eko­sys­tem wodo­ro­wy”. Projekt opra­co­wa­no w wyni­ku dwu­let­nich badań, ana­liz, mode­lo­wa­nia, stu­diów wyko­nal­no­ści i pro­jek­to­wa­nia umów. Ma więc dokład­nie roz­pla­no­wa­ne dosta­wy, prze­sył i pro­duk­cję wodo­ru. Umożliwi tym samym dotar­cie do kon­kret­nych odbior­ców, a doce­lo­wo zastą­pi 5 proc. impor­tu gazu ziemnego 

W opar­ciu o kon­ku­ren­cyj­ny zie­lo­ny wodór HyDeal España, fir­ma zain­we­stu­je w naj­no­wo­cze­śniej­szą, wyso­ce ela­stycz­ną insta­la­cję zie­lo­ne­go amo­nia­ku, aby zaspo­ko­ić potrze­by nasze­go zakła­du nawo­zów Avilés. 

Javier Goñi, dyrek­tor gene­ral­ny Grupo Fertiberia

Po Hiszpanii kolej­ny­mi kra­ja­mi roz­wo­ju HyDeal Ambition będą Francja i Niemcy. Jeśli wszyst­ko pój­dzie zgod­nie z zało­że­nia­mi, to wodór ma kosz­to­wać w Europie 1,5 EUR/​kg, czy­li mniej niż obec­nie wodór sza­ry, pro­du­ko­wa­ny z gazu ziemnego.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

2022

Bądź zmianą, którą...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł