Bagger odchodzi z węglem

- autopromocja -

Najsłynniejsza kopar­ka węgla bru­nat­ne­go na świe­cie – Bagger 1473 – w byłej nie­miec­kiej kopal­ni węgla bru­nat­ne­go nie­da­le­ko miej­sco­wo­ści Seftenberg w Brandenburgii. Kopalnia odkryw­ko­wa Tagebau Meuro funk­cjo­no­wa­ła tam od 1965 do 1999 roku. Obecnie uzna­na za zabytek. 

W sumie wydo­by­to 300 mln ton suro­we­go węgla brunatnego.

Odkrywka zaj­mo­wa­ła powierzch­nię 3583 ha. Przeniesiono 1840 milio­nów metrów sze­ścien­nych nad­kła­du (zie­mi nad pokła­da­mi węgla).

Rekultywacją tere­nu po kopal­ni jest Przedsiębiorstwo Zarządzania Górnictwem Łużyc i Środkowych Niemiec (LMBV) z sie­dzi­bą w Senftenbergu. 

Czytaj tak­że: Ruszają spo­łecz­ne kon­sul­ta­cje doty­czą­ce elek­trow­ni jądrowej

Dotychczas wyrów­na­no pochy­lo­ne wały, zli­kwi­do­wa­no lub zabez­pie­czo­no daw­ne skła­do­wi­ska odpa­dów. Rozebrano infra­struk­tu­rę daw­nej kopal­ni odkryw­ko­wej i zacho­wa­no część wyro­bów. Ponadto pod­nie­sio­no i oczysz­czo­no wody kopal­nia­ne. Stworzono licz­ne jezio­ra, z któ­rych naj­więk­szym jest jezio­ro Großräschener (55m głę­bo­ko­ści). Zbudowano port i licz­ne kana­ły. Na tere­nie byłej kopal­ni funk­cjo­nu­je rów­nież naj­więk­sza w Niemczech far­ma foto­wol­ta­icz­na (166 MW) oraz samo­cho­do­wy tor wyści­go­wy EuroSpeedway Lausitz. 

Po kopal­ni zosta­ła jedy­nie kopar­ka Bagger 1473, „Blue Wonder“, samot­nie sto­ją­ca na kra­wę­dzi pola. 

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Drugim okiem