- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneDopłaty do lasów prywatnych zwiększą...

Dopłaty do lasów prywatnych zwiększą ich bioróżnorodność

Właściciele pry­wat­nych lasów mogą dostać dota­cje do zwięk­sza­nia bio­róż­no­rod­no­ści. Stawki dopłat do lasów zale­żą od ukształ­to­wa­nia tere­nu oraz pro­wa­dzo­ne­go dzia­ła­nia. Dotacje do lasów na tere­nach trud­nych prze­kra­cza­ją 18 tys. zł/​hektar. Nabór wnio­sków rusza w czerw­cu 2023 r.

W ramach dzia­ła­nia Zwiększanie bio­róż­no­rod­no­ści lasów pry­wat­nych o dota­cje mogą ubie­gać się wła­ści­cie­le lasów lub ich mał­żon­ko­wie – oso­by fizycz­ne, praw­ne, sto­wa­rzy­sze­nia oraz orga­ni­za­cje nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej. O pomoc mogą wystą­pić tak­że wspól­no­ty gruntowe.

Właściciele muszą zobo­wią­zać się do inwe­sty­cji z pla­nu zwięk­sze­nia bio­róż­no­rod­no­ści, spo­rzą­dzo­ne­go przez nad­le­śni­cze­go. Jeszcze przed zło­że­niem wnio­sku o dopła­ty trze­ba więc zło­żyć wnio­sek w nadleśnictwie. 

Na jakie lasy można dostać dofinansowanie?

Zgłoszony do dopłat teren musi wid­nieć w ewi­den­cji jako las, w któ­rym śred­ni wiek gatun­ku panu­ją­ce­go wyno­si od 11 do 60 lat. Ponadto wła­ści­ciel musi posia­dać uprosz­czo­ny plan urzą­dze­nia lasu albo decy­zję sta­ro­sty na pod­sta­wie inwen­ta­ry­za­cji sta­nu lasu. Maksymalnie moż­na zgło­sić 40 ha. Wymogi doty­czą tak­że wie­ku gatun­ku panu­ją­ce­go w drze­wo­sta­nie, któ­ry zale­ży już od wybra­nych działań. 

Las powi­nien znaj­do­wać się poza obsza­ra­mi Natura 2000, rezer­wa­ta­mi przy­ro­dy, par­ków kra­jo­bra­zo­wych, par­ków naro­do­wych lub obsza­ra­mi ich otu­li­nach. Wyjątkiem są inwe­sty­cje, któ­re nie będą sprzecz­ne z pla­na­mi lub cela­mi ochro­ny tych obszarów.

Czytaj tak­że: Jaka będzie rola lasów w Unii Europejskiej

Rolnicy nie mogą zgło­sić do dopłat tere­nów, na któ­re dosta­li wcze­śniej wspar­cie na zale­sia­nie i two­rze­nie tere­nów zale­sio­nych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020.

Stawki dopłat leśnych w 2023 r.

Dotacje do pry­wat­nych lasów przy­słu­gu­ją na prze­bu­do­wie skła­du gatun­ko­we­go drze­wo­sta­nu. Do wybo­ru jest:

  • wpro­wa­dze­nie dru­gie­go piętra;
  • dole­sia­nie lub odno­wie­nie drze­wo­sta­nu uszkodzonego;
  • zało­że­nie remi­zy, czy­li obsza­ru, na któ­rym są wpro­wa­dza­ne gatun­ki lub rodza­je drzew lub krze­wów o dużym zna­cze­niu bio­ce­no­tycz­nym, przy czym remi­za powin­na być ogro­dzo­na oraz mieć powierzch­nię 10 arów.
  • stre­fę eko­to­no­wą czy­li obszar, na któ­rym są wpro­wa­dza­ne gatun­ki lub rodza­je drzew lub krze­wów w pasie gra­ni­czą­cym z tere­nem otwartym;
  • cię­cia pie­lę­gna­cyj­ne w drzewostanie.

Stawki dopłat w 2023 r. przed­sta­wia­ją się następująco:

Wnioski skła­da się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerw­ca do 31 lip­ca 2023 r.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...