- reklama -
Strona głównaPoradnikJak poznać, że stary piec...

Jak poznać, że stary piec to kopciuch, co jest wskazówką?

Uchwały anty­smo­go­we zaka­zu­ją uży­wa­nia kop­ciu­chów, czy­li sta­rych kotłów na pali­wa sta­łe. Czas na ich wymia­nę jest coraz krót­szy. Coraz wię­cej też osób zada­je sobie pyta­nie, jakiej kla­sy kocioł mają w swo­im domu. Czy każ­dy sta­ry piec-​kopciuch wyglą­da podobnie?

Od 2022 roku na tere­nie dwóch woje­wództw: ślą­skie­go i pod­kar­pac­kie­go obo­wią­zu­je zakaz uży­wa­nia naj­star­szych kotłów na pali­wo sta­łe. Obie uchwa­ły mówią o kotłach o eks­plo­ato­wa­nych w okre­sie powy­żej 10 lat od daty ich pro­duk­cji oraz o kotłach bez tablicz­ki zna­mio­no­wej. Od 2023 roku zaka­zy uży­wa­nia naj­star­szych kotłów zaczną obo­wią­zy­wać na Mazowszu, w Małopolsce i w woje­wódz­twie łódzkim. 

Pojawiają się więc w inter­ne­cie ogło­sze­nia sprze­da­ży tabli­czek, by sta­re piece-​kopciuchy wizu­al­nie „prze­ro­bić“ na teo­re­tycz­nie lep­szy piec. Nie jest to zgod­ne z prawem. 

Stary piec – kopciuch czy nie?

Kopciuchy moż­na poznać mię­dzy inny­mi po tym, że nie mają odpo­wied­niej tablicz­ki zna­mio­no­wej. Tabliczki zna­mio­no­we zawie­ra­ją nastę­pu­ją­ce informacje: 

 • nazwę i adres producenta
 • cer­ty­fi­kat zgod­no­ści z nor­ma­mi tech­nicz­ny­mi CE
 • typ i nazwę kotła
 • dopusz­czo­ne paliwo
 • moc nomi­nal­ną i zakres mocy cieplnej
 • mak­sy­mal­ne dopusz­czal­ne ciśnie­nie i temperatura,
 • pojem­ność wod­ną, zasi­la­nie elek­trycz­ne, pobór mocy
 • numer seryj­ny
 • rok pro­duk­cji.

Pierwsze nor­my doty­czą­ce kotłów na pali­wo sta­łe wpro­wa­dzo­no w 2002 roku. W 2012 nastą­pi­ła ich aktu­ali­za­cja i wpro­wa­dzo­no kla­sy kotłów 3, 4 i 5. Większość uchwał anty­smo­go­wych pozwa­la dłu­żej eks­plo­ato­wać kotły wła­śnie tych klas. Pozostałe to już kopciuchy. 

Czytaj tak­że: Jak wyglą­da reje­stra­cja pie­ca węglowego?

Teoretycznie tablicz­kę zna­mio­no­wą łatwo nakle­ić na sta­ry kocioł i „odmło­dzić“ urzą­dze­nie. To nie­zgod­ne z pra­wem. Gdy jeden z pro­du­cen­tów kotłów zauwa­żył, że ktoś w inter­ne­cie pod­szy­wa się pod jego mar­kę, zawia­do­mił o tym swo­ich praw­ni­ków. Jednocześnie Allegro, w któ­rym poja­wi­ło się ogło­sze­nie sprze­da­ży ety­kiet, usu­nę­ło tę ofer­tę, ponie­waż naru­sza­ła ona regu­la­min skle­pu. Osoby, któ­re zde­cy­do­wa­ły się kupić taką tablicz­kę, mogą więc stra­cić pie­nią­dze, a być może nawet spo­dzie­wać się wizy­ty z Policji. 

Instrukcja, etykieta, karta produktu

Przerabianie tabli­czek zna­mio­no­wych to roz­wią­za­nie na krót­ką metę. Podczas kon­tro­li straż­ni­cy miej­scy albo komi­nia­rze mogą nie tyl­ko spraw­dzić kocioł pod kątem posia­da­nia tablicz­ki zna­mio­no­wej, ale tak­że popro­sić wła­ści­cie­la o oka­za­nie dodat­ko­wych doku­men­tów. Chodzi na przy­kład o instruk­cje obsłu­gi dla insta­la­to­rów i użyt­kow­ni­ków w języ­ku polskim. 

Co wię­cej, wpro­wa­dzo­ne do obro­tu od 1 kwiet­nia 2017 roku kotły powin­ny mieć ety­kie­tę ener­ge­tycz­ną. Przykładowa ety­kie­ta wyglą­da tak: 

Do każ­de­go kotła jego pro­du­cent dołą­cza kar­tę pro­duk­tu, któ­ra zwiera:

 • nazwę dostaw­cy lub jego znak towarowy
 • iden­ty­fi­ka­tor modelu 
 • kla­sę efek­tyw­no­ści energetycznej 
 • zna­mio­no­wą moc ciepl­ną w kW 
 • współ­czyn­nik efek­tyw­no­ści energetycznej 
 • sezo­no­wą efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną ogrze­wa­nia pomieszczeń
 • środ­ki ostroż­no­ści pod­czas mon­ta­żu i kon­ser­wa­cji kotła.

Obecnie nie moż­na w Polsce sprze­da­wać i mon­to­wać w domach kotłów, któ­re nie speł­nia­ją unij­nych wymo­gów eko­pro­jek­tu. Nie ma więc już wąt­pli­wo­ści, jakiej kla­sy kocioł kupu­je­my. Za nie­prze­strze­ga­nie tego, czy­li sprze­daż kotłów nie­speł­nia­ją­cych unij­nych wymo­gów, przed­się­bior­ca zapła­ci karę co naj­mniej 10 tys. zł. Natomiast za łama­nie uchwał anty­smo­go­wych gro­zi miesz­kań­com kara grzyw­ny, mak­sy­mal­nie jest to 5 tys. zł. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...
A jeszcze lepsze jest to...