- reklama -
Strona głównaEcoLifePopularne lasy podmiejskie przejdą rewolucję

Popularne lasy podmiejskie przejdą rewolucję

Lasy spo­łecz­ne, czy­li popu­lar­nie odwie­dza­ne lasy miej­skie, pod­miej­skie, wokół ośrod­ków wypo­czyn­ko­wych i uzdro­wisk, będą pod­le­ga­ły innym regu­la­cjom niż dotych­czas. Chodzi na przy­kład o pro­wa­dzo­ne wycin­ki drzew, któ­ra nie może zagra­żać odwie­dza­ją­cym lasy. 

Zarządzenie dyrek­to­ra Lasów Państwowych doty­czy lasów nale­żą­cych do Skarbu Państwa. Polacy mają do dys­po­zy­cji ponad 7 mln hek­ta­rów grun­tów leśnych. Jak czy­ta­my w zarzą­dze­niu – potrze­by pozy­ska­nia drew­na rosną, a z dru­giej stro­ny rosną potrze­by rekre­acyj­ne i kra­jo­bra­zo­we. To coraz trud­niej pogo­dzić, zwłasz­cza w oko­li­cach miast i uzdrowisk. 

Lasy miejskie i podmiejskie

Dyrektor Lasów Państwowych przy­go­to­wał więc wytycz­ne doty­czą­ce stref użyt­ko­wa­nych spo­łecz­nie. Jest to waż­ne m.in. ze wzglę­du na skła­do­wa­nie drew­na i jego wywóz. W lasach bli­sko osie­dli miesz­kań­cy czę­sto bie­ga­ją, jeż­dżą na rowe­rach, upra­wia­ją nor­dic wal­king. Są to tak zwa­ne stre­fy inten­syw­ne­go użyt­ko­wa­nia społecznego.

Planowane dzia­ła­nia mają przede wszyst­kim zapew­nić bez­pie­czeń­stwo osób tam prze­by­wa­ją­cych i zacho­wać este­ty­kę kra­jo­bra­zu leśne­go przy jego spo­wol­nio­nej wymia­nie poko­le­nio­wej i zacho­wa­niu trwa­ło­ści lasu oraz peł­nio­nych przez nie­go funkcji.

Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Ile jest takich tere­nów? Nie wia­do­mo. To nad­le­śnic­twa okre­ślą gra­ni­ce „lasów o zwięk­szo­nej funk­cji spo­łecz­nej”. Zarządzenie dyrek­to­ra gene­ral­ne­go wcho­dzi w życie od 1 wrze­śnia i wów­czas mogą roz­po­cząć wyty­cza­nie nowej kate­go­rii lasów. To ozna­cza, że 10-​letnie pla­ny urzą­dze­nia lasów będzie moż­na zmie­nić, ale już z nowy­mi wytycznymi.

Jak popularne lasy będą bardziej chronione?

Wytyczne z zarzą­dze­nia zosta­ną zapi­sa­ne w naj­waż­niej­szych instruk­cjach gospo­dar­czych Lasów Państwowych. Zyskają przez to ran­gę kano­nu pro­wa­dze­nia gospo­dar­ki leśnej – poda­ją LP. O co chodzi?

W takich lasach nadal będą reali­zo­wa­ne pra­ce leśne, ale z mini­mal­nym udzia­łem zrę­bów. Chodzi o ochro­nę walo­rów kra­jo­bra­zo­wych i bio­róż­no­rod­no­ści, w tym ochro­nę owa­dów zapy­la­ją­cych, cie­ków wod­nych, bagien, trzę­sa­wisk i o bez­pie­czeń­stwo odwie­dza­ją­cych lasy ludzi.

Czytaj tak­że: Drewno z recy­klin­gu zamiast z pol­skich lasów

Jak się oka­zu­je, jest coraz mniej­sza akcep­ta­cja dla „otwar­tych powierzch­ni odno­wie­nio­wych“. Leśnicy mają więc wziąć pod uwagę: 

 • ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia zrę­bów zupełnych 
 • zabie­gi gospo­dar­cze nakie­ro­wa­ne na popra­wę sta­nu zdro­wot­ne­go i zróż­ni­co­wa­nie struktury,
 • nacisk na odno­wie­nia naturalne,
 • ter­mi­ny wyko­ny­wa­nia prac w okre­sie mini­mal­ne­go ruchu rekreacyjnego.

Kiedy nie można wejść do lasu

Teraz moż­na korzy­stać rekre­acyj­nie i tury­stycz­nie z lasów nale­żą­cych do Skarbu Państwa, ale sta­łym zaka­zem wstę­pu obję­te są:

 • upra­wy leśne do 4 m wysokości;
 • powierzch­nie doświad­czal­ne i drze­wo­sta­ny nasienne;
 • osto­je zwierząt;
 • źró­dli­ska rzek i potoków;
 • obsza­ry zagro­żo­ne erozją.

Nadleśniczy wpro­wa­dza okre­so­wy zakaz wstę­pu, w wypadkach:

 • znisz­cze­nia albo znacz­ne­go uszko­dze­nia drze­wo­sta­nów lub degra­da­cji runa leśnego
 • duże­go zagro­że­nia pożarowego
 • zabie­gów gospo­dar­czych zwią­za­nych z hodow­lą, ochro­ną lasu lub pozy­ska­niem drewna.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -
A jeszcze lepsze jest to...