- reklama -
Strona głównaEcoLifePopularne lasy podmiejskie przejdą rewolucję

Popularne lasy podmiejskie przejdą rewolucję

Lasy spo­łecz­ne, czy­li popu­lar­nie odwie­dza­ne lasy miej­skie, pod­miej­skie, wokół ośrod­ków wypo­czyn­ko­wych i uzdro­wisk, będą pod­le­ga­ły innym regu­la­cjom niż dotych­czas. Chodzi na przy­kład o pro­wa­dzo­ne wycin­ki drzew, któ­ra nie może zagra­żać odwie­dza­ją­cym lasy. 

Zarządzenie dyrek­to­ra Lasów Państwowych doty­czy lasów nale­żą­cych do Skarbu Państwa. Polacy mają do dys­po­zy­cji ponad 7 mln hek­ta­rów grun­tów leśnych. Jak czy­ta­my w zarzą­dze­niu – potrze­by pozy­ska­nia drew­na rosną, a z dru­giej stro­ny rosną potrze­by rekre­acyj­ne i kra­jo­bra­zo­we. To coraz trud­niej pogo­dzić, zwłasz­cza w oko­li­cach miast i uzdrowisk. 

Lasy miejskie i podmiejskie

Dyrektor Lasów Państwowych przy­go­to­wał więc wytycz­ne doty­czą­ce stref użyt­ko­wa­nych spo­łecz­nie. Jest to waż­ne m.in. ze wzglę­du na skła­do­wa­nie drew­na i jego wywóz. W lasach bli­sko osie­dli miesz­kań­cy czę­sto bie­ga­ją, jeż­dżą na rowe­rach, upra­wia­ją nor­dic wal­king. Są to tak zwa­ne stre­fy inten­syw­ne­go użyt­ko­wa­nia społecznego.

Planowane dzia­ła­nia mają przede wszyst­kim zapew­nić bez­pie­czeń­stwo osób tam prze­by­wa­ją­cych i zacho­wać este­ty­kę kra­jo­bra­zu leśne­go przy jego spo­wol­nio­nej wymia­nie poko­le­nio­wej i zacho­wa­niu trwa­ło­ści lasu oraz peł­nio­nych przez nie­go funkcji.

Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Ile jest takich tere­nów? Nie wia­do­mo. To nad­le­śnic­twa okre­ślą gra­ni­ce „lasów o zwięk­szo­nej funk­cji spo­łecz­nej”. Zarządzenie dyrek­to­ra gene­ral­ne­go wcho­dzi w życie od 1 wrze­śnia i wów­czas mogą roz­po­cząć wyty­cza­nie nowej kate­go­rii lasów. To ozna­cza, że 10-​letnie pla­ny urzą­dze­nia lasów będzie moż­na zmie­nić, ale już z nowy­mi wytycznymi.

Jak popularne lasy będą bardziej chronione?

Wytyczne z zarzą­dze­nia zosta­ną zapi­sa­ne w naj­waż­niej­szych instruk­cjach gospo­dar­czych Lasów Państwowych. Zyskają przez to ran­gę kano­nu pro­wa­dze­nia gospo­dar­ki leśnej – poda­ją LP. O co chodzi?

W takich lasach nadal będą reali­zo­wa­ne pra­ce leśne, ale z mini­mal­nym udzia­łem zrę­bów. Chodzi o ochro­nę walo­rów kra­jo­bra­zo­wych i bio­róż­no­rod­no­ści, w tym ochro­nę owa­dów zapy­la­ją­cych, cie­ków wod­nych, bagien, trzę­sa­wisk i o bez­pie­czeń­stwo odwie­dza­ją­cych lasy ludzi.

Czytaj tak­że: Drewno z recy­klin­gu zamiast z pol­skich lasów

Jak się oka­zu­je, jest coraz mniej­sza akcep­ta­cja dla “otwar­tych powierzch­ni odno­wie­nio­wych”. Leśnicy mają więc wziąć pod uwagę: 

 • ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia zrę­bów zupełnych 
 • zabie­gi gospo­dar­cze nakie­ro­wa­ne na popra­wę sta­nu zdro­wot­ne­go i zróż­ni­co­wa­nie struktury,
 • nacisk na odno­wie­nia naturalne,
 • ter­mi­ny wyko­ny­wa­nia prac w okre­sie mini­mal­ne­go ruchu rekreacyjnego.

Kiedy nie można wejść do lasu

Teraz moż­na korzy­stać rekre­acyj­nie i tury­stycz­nie z lasów nale­żą­cych do Skarbu Państwa, ale sta­łym zaka­zem wstę­pu obję­te są:

 • upra­wy leśne do 4 m wysokości;
 • powierzch­nie doświad­czal­ne i drze­wo­sta­ny nasienne;
 • osto­je zwierząt;
 • źró­dli­ska rzek i potoków;
 • obsza­ry zagro­żo­ne erozją.

Nadleśniczy wpro­wa­dza okre­so­wy zakaz wstę­pu, w wypadkach:

 • znisz­cze­nia albo znacz­ne­go uszko­dze­nia drze­wo­sta­nów lub degra­da­cji runa leśnego
 • duże­go zagro­że­nia pożarowego
 • zabie­gów gospo­dar­czych zwią­za­nych z hodow­lą, ochro­ną lasu lub pozy­ska­niem drewna.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł