- reklama -

Ostatnia szansa na dotacje do zbierania deszczówki

Jeszcze tyl­ko do 10 czerw­ca będzie moż­na skła­dać wnio­ski o dota­cje w pro­gra­mie Moja Woda. Na budo­wę przy­do­mo­wych insta­la­cji zatrzy­mu­ją­cych desz­czów­kę moż­na otrzy­mać do 5 tys. zł. Wśród inwe­sty­cji może być oczko wod­ne, pojem­ni­ki na desz­czów­kę, ogro­dy deszczowe.

Na co dostaniemy dotacje

Dotacja w pro­gra­mie Moja Woda pokry­wa do 80 proc. kosz­tów, któ­re liczą się od 1 czerw­ca 2020 r. Do dofi­nan­so­wa­nia kwa­li­fi­ku­je się zakup, mon­taż, budo­wa i uru­cho­mie­nie insta­la­cji pozwa­la­ją­cych na zbie­ra­nie, reten­cjo­no­wa­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie wód opa­do­wych oraz roz­to­po­wych. Wlicza się też zakup urzą­dzeń zbie­ra­ją­cych wodę i prze­sy­ła­ją­cych ją do zbior­ni­ka oraz sam zbior­nik i insta­la­cje, któ­re roz­pro­wa­dza­ją zgro­ma­dzo­ną wodę po działce.

Jak na oczko wod­ne dostać dofinansowanie

Wnioski nale­ży skła­dać do woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej przed zakoń­cze­niem reali­za­cji przed­się­wzię­cia. Minimalna kwa­li­fi­ko­wa­na kwo­ta inwe­sty­cji to 2 tysią­ce zł. Minimalna, suma­rycz­na pojem­ność zbiornika/​zbiorników to 2 metry sze­ścien­ne (jeśli będzie on przed­mio­tem wniosku).

Jak złożyć wniosek

Do 10 czerw­ca woje­wódz­kie fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej przyj­mą wnio­ski elek­tro­nicz­ne. Następnie będzie mie­siąc na potwier­dze­nie tych wnio­sków przez zło­że­nie apli­ka­cji w for­mie papierowej. 

Zakładamy, że wnio­ski zło­żo­ne w tych ter­mi­nach wyczer­pią dostęp­ny budżet 100 mln zł i w ten spo­sób wszyst­kie popraw­nie zło­żo­ne wnio­ski zosta­ną sfi­nan­so­wa­ne przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Artur Lorkowski, wice­pre­zes NFOŚiGW

W tym roku pro­gram pozwo­li na sfi­nan­so­wa­nie 20 tysię­cy insta­la­cji przy­do­mo­wej reten­cji i zatrzy­ma­nie kolej­ne­go milio­na metrów sze­ścien­nych wody rocz­nie w przy­do­mo­wych insta­la­cjach. Dzięki temu odcią­ża­my kana­li­za­cję, zmniej­sza­my ryzy­ko pod­to­pień powo­do­wa­nych ulew­ny­mi deszczami.

Wyczerpano już dwie trzecie budżetu

Do woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej wpły­nę­ło 14,5 tys. wnio­sków na ponad 69 mln zło­tych. To ozna­cza, że wyczer­pu­ją więk­szość budże­tu, któ­ry w tym roku wyno­si 100 mln zł. W ubie­głym roku z pro­gra­mu sko­rzy­sta­ło pra­wie 24 tys. pol­skich rodzin.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...
A jeszcze lepsze jest to...