- reklama -

Ostatnia szansa na dotacje do zbierania deszczówki

- reklama -

Jeszcze tyl­ko do 10 czerw­ca będzie moż­na skła­dać wnio­ski o dota­cje w pro­gra­mie Moja Woda. Na budo­wę przy­do­mo­wych insta­la­cji zatrzy­mu­ją­cych desz­czów­kę moż­na otrzy­mać do 5 tys. zł. Wśród inwe­sty­cji może być oczko wod­ne, pojem­ni­ki na desz­czów­kę, ogro­dy deszczowe.

Na co dostaniemy dotacje

Dotacja w pro­gra­mie Moja Woda pokry­wa do 80 proc. kosz­tów, któ­re liczą się od 1 czerw­ca 2020 r. Do dofi­nan­so­wa­nia kwa­li­fi­ku­je się zakup, mon­taż, budo­wa i uru­cho­mie­nie insta­la­cji pozwa­la­ją­cych na zbie­ra­nie, reten­cjo­no­wa­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie wód opa­do­wych oraz roz­to­po­wych. Wlicza się też zakup urzą­dzeń zbie­ra­ją­cych wodę i prze­sy­ła­ją­cych ją do zbior­ni­ka oraz sam zbior­nik i insta­la­cje, któ­re roz­pro­wa­dza­ją zgro­ma­dzo­ną wodę po działce.

Jak na oczko wod­ne dostać dofinansowanie

Wnioski nale­ży skła­dać do woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej przed zakoń­cze­niem reali­za­cji przed­się­wzię­cia. Minimalna kwa­li­fi­ko­wa­na kwo­ta inwe­sty­cji to 2 tysią­ce zł. Minimalna, suma­rycz­na pojem­ność zbiornika/​zbiorników to 2 metry sze­ścien­ne (jeśli będzie on przed­mio­tem wniosku).

Jak złożyć wniosek

Do 10 czerw­ca woje­wódz­kie fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej przyj­mą wnio­ski elek­tro­nicz­ne. Następnie będzie mie­siąc na potwier­dze­nie tych wnio­sków przez zło­że­nie apli­ka­cji w for­mie papierowej. 

Zakładamy, że wnio­ski zło­żo­ne w tych ter­mi­nach wyczer­pią dostęp­ny budżet 100 mln zł i w ten spo­sób wszyst­kie popraw­nie zło­żo­ne wnio­ski zosta­ną sfi­nan­so­wa­ne przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Artur Lorkowski, wice­pre­zes NFOŚiGW

W tym roku pro­gram pozwo­li na sfi­nan­so­wa­nie 20 tysię­cy insta­la­cji przy­do­mo­wej reten­cji i zatrzy­ma­nie kolej­ne­go milio­na metrów sze­ścien­nych wody rocz­nie w przy­do­mo­wych insta­la­cjach. Dzięki temu odcią­ża­my kana­li­za­cję, zmniej­sza­my ryzy­ko pod­to­pień powo­do­wa­nych ulew­ny­mi deszczami.

Wyczerpano już dwie trzecie budżetu

Do woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej wpły­nę­ło 14,5 tys. wnio­sków na ponad 69 mln zło­tych. To ozna­cza, że wyczer­pu­ją więk­szość budże­tu, któ­ry w tym roku wyno­si 100 mln zł. W ubie­głym roku z pro­gra­mu sko­rzy­sta­ło pra­wie 24 tys. pol­skich rodzin.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Nad morzem

Nad morzem jest...
A jeszcze lepsze jest to...