- reklama -
Strona głównaEcoLifeZdrowa dieta? Postanowienia noworoczne są...

Zdrowa dieta? Postanowienia noworoczne są przereklamowane

- reklama -

Zdecydowana więk­szość nie prak­ty­ku­je posta­no­wień nowo­rocz­nych. Nie upa­tru­je­my w nich szan­sy na real­ne zmia­ny. Kojarzą się z szyb­kim wypa­le­niem i zawo­dem. Wśród barier poja­wia się poczu­cie nie­po­trzeb­nej pre­sji i per­cep­cja z góry prze­gra­nej wal­ki. Według eks­per­tów Kantar reali­zu­ją­cych „Narodowe Badania Konsumpcji Warzyw i Owoców” zmia­na spo­so­bu żywie­nia to zło­żo­ny pro­ces. Wolimy zapla­no­wać zmia­ny na inny czas, waż­ny dla nas, ale pozba­wio­ny nowo­rocz­nej pre­sji. Nadrzędną moty­wa­cją do zmian jest dąże­nie do osią­gnię­cia zdro­wia. Dla respon­den­tów zdro­wy spo­sób żywie­nia zakła­da spo­ży­cie dużej ilo­ści warzyw i owo­ców oraz zre­du­ko­wa­nie ilo­ści spo­ży­wa­nych węglo­wo­da­nów (np. bia­łe­go pie­czy­wa, maka­ro­nu, ryżu).

Realne cele

„Większość naszych posta­no­wień nowo­rocz­nych koń­czy się fia­skiem. Działamy cha­otycz­nie, nie spi­su­je­my tego co to zapla­no­wa­li­śmy, nie roz­li­cza­my się i tak napraw­dę z tyłu gło­wy mamy to, że te nasze moc­ne posta­no­wie­nia popra­wy będą trwa­ły mak­sy­mal­nie kil­ka tygo­dni. Jako die­te­ty­cy mamy ist­ne oblę­że­nie gabi­ne­tów w okre­sie nowo­rocz­nym i ten napływ koń­czy się w poło­wie lute­go. Cele powin­ny być real­ne, zapla­no­wa­ne i spi­sa­ne. Warto w tym celu sko­rzy­stać z pomo­cy pro­fe­sjo­na­li­sty” – mówi dr Justyna Bylinowska, redak­tor naczel­na Dietetycy​.org​.pl.

„Większość z respon­den­tów ma wie­le powo­dów, by doko­nać zmian, zawsze też potrze­bo­wa­li trig­ge­ra (bodź­ca), żeby zacząć. Sama zmia­na die­ty to pro­ces, w cza­sie któ­re­go uczą się poprzez samo­ob­ser­wa­cję i aktu­ali­zo­wa­nie wie­dzy. Większość z nich koniec die­ty utoż­sa­mia z poraż­ką, powro­tem do daw­nej rze­czy­wi­sto­ści i nie­jed­no­krot­nie efek­tem jojo” – mówi Agata Zadrożna, eks­pert Kantar.

Zdrowa dieta

„Nową die­tę trak­tu­ją naj­czę­ściej jako zak­tu­ali­zo­wa­ny spo­sób żywie­nia, któ­ry powi­nien zostać z nimi na zawsze. Co jed­nak cie­ka­we, ocze­ku­ją od sie­bie więk­szej samo­dy­scy­pli­ny na począt­ku tego pro­ce­su i zakła­da­ją wię­cej prze­strze­ni na odstęp­stwa (np. che­at meal’e) wraz z osią­gnię­ciem celów. Samo sło­wo >>die­ta<< łączo­ne jest z odchu­dza­niem, koja­rzy się z odma­wia­niem sobie cze­goś i z czyn­no­ścią obo­wią­zu­ją­cą przez krót­ki czas” – zwra­ca uwa­gę Urszula Krassowska, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy Public Division, Kantar Polska.

Barierami posta­no­wień nowo­rocz­nych jest poczu­cie pre­sji, nie­po­trzeb­ny stres oraz per­cep­cja z góry prze­gra­nej wal­ki. Jest to głów­ny powód niskiej fre­kwen­cji respon­den­tów w tego­rocz­nym usta­na­wia­niu posta­no­wień. Jako tzw. dri­ve­ry – czyn­ni­ki napę­dza­ją­ce, deter­mi­nu­ją­ce suk­ces, respon­den­ci opi­su­ją chęć samo­roz­wo­ju, posia­da­nie posta­no­wień jako pozy­tyw­ną tra­dy­cję. Samą datę jed­ni postrze­ga­ją jako czas nie­od­po­wied­ni – świę­ta, uczto­wa­nie, kar­na­wał, inni jako czas magicz­ny – nowy etap życia, nowe plany.

Bogactwo kiszonek

„Nowy Rok to nie jest zły moment, by zacząć. Zima i przed­nó­wek to czas prze­two­rów, coraz bogat­szej ofer­ty kiszo­nek, soków NFC, dla bar­dziej świa­do­mych kon­su­men­tów lio­fi­li­za­tów czy błon­ni­ka owo­co­we­go. Czas o tyle cie­ka­wy, że mamy w per­spek­ty­wie wio­snę i sko­ko­wy wzrost dostęp­no­ści owo­ców i warzyw. Badania Kantar poka­zu­ją, że klu­czo­wy jest świa­do­my pro­ces i zapla­no­wa­nie tych tzw. małych kro­ków” – mówi dr n. farm. Magdalena Kryska z Korab Garden.

Powinniśmy spo­ży­wać min. 400 gram owo­ców i warzyw dzien­nie. Szukając małych suk­ce­sów war­to wie­dzieć, że oso­by piją­ce jed­ną szklan­kę soków dzien­nie łatwiej osią­ga­ją zale­ca­ne dobo­we spo­ży­cia owo­ców i warzyw – dr Barbara Groele, sekre­tarz gene­ral­ny Stowarzyszenia KUPS.

„Zdrowy spo­sób żywie­nia zakła­da spo­ży­cie dużej ilo­ści warzyw i owo­ców. Zimowym wspar­ciem mogą być pie­czar­ki, któ­rych atu­tem jest brak sezo­no­wo­ści. Są nisko­ka­lo­rycz­ne, boga­te w skład­ni­ki odżyw­cze i błon­nik wspo­ma­ga­ją­cy prze­mia­nę mate­rii” – uzu­peł­nia Łukasz Kiwała ze Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych.

Pełen Raport na stro­nie http://​bit​.ly/​3​m​X​p​9dl

Więcej na temat kon­sump­cji w grud­niu 2020 http://​bit​.ly/​3​n​W​5​zPW

„Narodowe bada­nia kon­sump­cji warzyw i owo­ców” reali­zo­wa­ne są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt reali­zo­wa­ny jest we współ­pra­cy z agen­cją INSPIRE smar­ter bran­ding. Zadanie finan­so­wa­ne jest ze środ­ków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Projekt otrzy­mał patro­nat hono­ro­wy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Dwie wieże

Są na tym...
A jeszcze lepsze jest to...