- reklama -
Strona głównaEcoLifeZdrowa dieta? Postanowienia noworoczne są...

Zdrowa dieta? Postanowienia noworoczne są przereklamowane

Zdecydowana więk­szość nie prak­ty­ku­je posta­no­wień nowo­rocz­nych. Nie upa­tru­je­my w nich szan­sy na real­ne zmia­ny. Kojarzą się z szyb­kim wypa­le­niem i zawo­dem. Wśród barier poja­wia się poczu­cie nie­po­trzeb­nej pre­sji i per­cep­cja z góry prze­gra­nej wal­ki. Według eks­per­tów Kantar reali­zu­ją­cych „Narodowe Badania Konsumpcji Warzyw i Owoców” zmia­na spo­so­bu żywie­nia to zło­żo­ny pro­ces. Wolimy zapla­no­wać zmia­ny na inny czas, waż­ny dla nas, ale pozba­wio­ny nowo­rocz­nej pre­sji. Nadrzędną moty­wa­cją do zmian jest dąże­nie do osią­gnię­cia zdro­wia. Dla respon­den­tów zdro­wy spo­sób żywie­nia zakła­da spo­ży­cie dużej ilo­ści warzyw i owo­ców oraz zre­du­ko­wa­nie ilo­ści spo­ży­wa­nych węglo­wo­da­nów (np. bia­łe­go pie­czy­wa, maka­ro­nu, ryżu).

Realne cele

„Większość naszych posta­no­wień nowo­rocz­nych koń­czy się fia­skiem. Działamy cha­otycz­nie, nie spi­su­je­my tego co to zapla­no­wa­li­śmy, nie roz­li­cza­my się i tak napraw­dę z tyłu gło­wy mamy to, że te nasze moc­ne posta­no­wie­nia popra­wy będą trwa­ły mak­sy­mal­nie kil­ka tygo­dni. Jako die­te­ty­cy mamy ist­ne oblę­że­nie gabi­ne­tów w okre­sie nowo­rocz­nym i ten napływ koń­czy się w poło­wie lute­go. Cele powin­ny być real­ne, zapla­no­wa­ne i spi­sa­ne. Warto w tym celu sko­rzy­stać z pomo­cy pro­fe­sjo­na­li­sty” – mówi dr Justyna Bylinowska, redak­tor naczel­na Dietetycy​.org​.pl.

„Większość z respon­den­tów ma wie­le powo­dów, by doko­nać zmian, zawsze też potrze­bo­wa­li trig­ge­ra (bodź­ca), żeby zacząć. Sama zmia­na die­ty to pro­ces, w cza­sie któ­re­go uczą się poprzez samo­ob­ser­wa­cję i aktu­ali­zo­wa­nie wie­dzy. Większość z nich koniec die­ty utoż­sa­mia z poraż­ką, powro­tem do daw­nej rze­czy­wi­sto­ści i nie­jed­no­krot­nie efek­tem jojo” – mówi Agata Zadrożna, eks­pert Kantar.

Zdrowa dieta

„Nową die­tę trak­tu­ją naj­czę­ściej jako zak­tu­ali­zo­wa­ny spo­sób żywie­nia, któ­ry powi­nien zostać z nimi na zawsze. Co jed­nak cie­ka­we, ocze­ku­ją od sie­bie więk­szej samo­dy­scy­pli­ny na począt­ku tego pro­ce­su i zakła­da­ją wię­cej prze­strze­ni na odstęp­stwa (np. che­at meal’e) wraz z osią­gnię­ciem celów. Samo sło­wo »die­ta« łączo­ne jest z odchu­dza­niem, koja­rzy się z odma­wia­niem sobie cze­goś i z czyn­no­ścią obo­wią­zu­ją­cą przez krót­ki czas” – zwra­ca uwa­gę Urszula Krassowska, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy Public Division, Kantar Polska.

Barierami posta­no­wień nowo­rocz­nych jest poczu­cie pre­sji, nie­po­trzeb­ny stres oraz per­cep­cja z góry prze­gra­nej wal­ki. Jest to głów­ny powód niskiej fre­kwen­cji respon­den­tów w tego­rocz­nym usta­na­wia­niu posta­no­wień. Jako tzw. dri­ve­ry – czyn­ni­ki napę­dza­ją­ce, deter­mi­nu­ją­ce suk­ces, respon­den­ci opi­su­ją chęć samo­roz­wo­ju, posia­da­nie posta­no­wień jako pozy­tyw­ną tra­dy­cję. Samą datę jed­ni postrze­ga­ją jako czas nie­od­po­wied­ni – świę­ta, uczto­wa­nie, kar­na­wał, inni jako czas magicz­ny – nowy etap życia, nowe plany.

Bogactwo kiszonek

„Nowy Rok to nie jest zły moment, by zacząć. Zima i przed­nó­wek to czas prze­two­rów, coraz bogat­szej ofer­ty kiszo­nek, soków NFC, dla bar­dziej świa­do­mych kon­su­men­tów lio­fi­li­za­tów czy błon­ni­ka owo­co­we­go. Czas o tyle cie­ka­wy, że mamy w per­spek­ty­wie wio­snę i sko­ko­wy wzrost dostęp­no­ści owo­ców i warzyw. Badania Kantar poka­zu­ją, że klu­czo­wy jest świa­do­my pro­ces i zapla­no­wa­nie tych tzw. małych kro­ków” – mówi dr n. farm. Magdalena Kryska z Korab Garden.

Powinniśmy spo­ży­wać min. 400 gram owo­ców i warzyw dzien­nie. Szukając małych suk­ce­sów war­to wie­dzieć, że oso­by piją­ce jed­ną szklan­kę soków dzien­nie łatwiej osią­ga­ją zale­ca­ne dobo­we spo­ży­cia owo­ców i warzyw – dr Barbara Groele, sekre­tarz gene­ral­ny Stowarzyszenia KUPS.

„Zdrowy spo­sób żywie­nia zakła­da spo­ży­cie dużej ilo­ści warzyw i owo­ców. Zimowym wspar­ciem mogą być pie­czar­ki, któ­rych atu­tem jest brak sezo­no­wo­ści. Są nisko­ka­lo­rycz­ne, boga­te w skład­ni­ki odżyw­cze i błon­nik wspo­ma­ga­ją­cy prze­mia­nę mate­rii” – uzu­peł­nia Łukasz Kiwała ze Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych.

Pełen Raport na stro­nie http://​bit​.ly/​3​m​X​p​9dl

Więcej na temat kon­sump­cji w grud­niu 2020 http://​bit​.ly/​3​n​W​5​zPW

„Narodowe bada­nia kon­sump­cji warzyw i owo­ców” reali­zo­wa­ne są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt reali­zo­wa­ny jest we współ­pra­cy z agen­cją INSPIRE smar­ter bran­ding. Zadanie finan­so­wa­ne jest ze środ­ków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Projekt otrzy­mał patro­nat hono­ro­wy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...
A jeszcze lepsze jest to...