- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneDrewno z recyklingu zamiast z...

Drewno z recyklingu zamiast z polskich lasów

Drewna z lasów jest za mało w sto­sun­ku do potrzeb ryn­ku. Ceny drew­na sta­le rosną, dla­te­go recy­kling sta­rych drew­nia­nych ele­men­tów sta­je się koniecz­no­ścią. W jed­nej z naj­więk­szych fabryk w Polsce w Żarach Swiss Krono inwe­stu­je w nowe roz­wią­za­nia, któ­re zapew­nią, że nawet 100 tys. metrów sze­ścien­nych drew­na z lasu będzie moż­na zastą­pić surow­cem wtórnym. 

Kilka linii do recy­klin­gu drew­na już w Polsce mamy. W przy­szłym roku w zakła­dzie Swiss Krono w Żarach w woje­wódz­twie lubu­skim powsta­nie „węzeł recy­klin­gu drew­na“. Ta inwe­sty­cja wyprze­dza trend odzy­sku drew­na poużyt­ko­we­go, któ­ry jesz­cze nie dotarł do Polski – poda­je fir­ma. Swiss Krono w zakła­dzie w Żarach wytwa­rza pły­ty OSB, pły­ty wió­ro­we suro­we i lami­no­wa­ne, pły­ty MDF, pane­le pod­ło­go­we i bla­ty kuchenne.

Docelowo nawet 50% surow­ca w pro­duk­cji naszych płyt budow­la­nych i meblo­wych będzie pocho­dzić z odzy­sku surow­ców wtór­nych, podob­nie jak dzie­je się to od kil­ku lat na całym świecie.

Jędrzej Kasprzak, pro­ku­rent Swiss Krono

Wstępnie oczysz­czo­ne, pozba­wio­ne pia­sku i gwoź­dzi drew­nia­ne ele­men­ty nada­ją się do recy­klin­gu. Można z nich pro­du­ko­wać nowe pły­ty budow­la­ne, meblo­we czy pod­ło­go­we. Fabryka pozy­ska suro­wi­ce z wyspe­cja­li­zo­wa­nych firm recy­klin­go­wych, któ­re segre­gu­ją zuży­te meble, pod­ło­gi, okna, drew­no roz­biór­ko­we i wstęp­nie oczysz­cza­ją je. 

Czytaj tak­że: Drewniane domy i wie­żow­ce. Czas na nowo spoj­rzeć na drewno

Tak pozy­ska­ne drew­no powę­dru­je na nowej, zauto­ma­ty­zo­wa­nej linii do pro­duk­cji płyt. Instalacja będzie cał­ko­wi­cie czy­sta, zamknię­ta i bez­e­mi­syj­na, a przez to jej dzia­ła­nia nie odczu­ją w żaden spo­sób oko­licz­ni miesz­kań­cy, ponie­waż zręb­ko­wa­ne drew­no poużyt­ko­we będzie prze­cho­wy­wa­ne w zamknię­tym silo­sie na tere­nach nale­żą­cych do fabry­ki. Wydajność linii zapla­no­wa­no na 30 ton surow­ca na godzi­nę. Jednocześnie odzy­ska­ny przy tej oka­zji suro­wiec w posta­ci meta­li czy two­rzyw sztucz­nych wró­ci do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) do dal­sze­go prze­two­rze­nia i wykorzystania. 

Węzeł recyklingu drewna Swiss Krono
Węzeł recy­klin­gu drew­na Swiss Krono

Zrębka z recyklingu zastąpi drewno z lasu

Drewno poużyt­ko­we zastą­pi w fabry­ce w Żarach czę­ścio­wo suro­wiec z lasu – może być to nawet 100 tys. m3 drew­na okrą­głe­go rocz­nie. Jak się oka­zu­je nawet trud­no jest o pro­duk­ty ubocz­ne z tar­ta­ków, któ­re wyko­rzy­stu­je się do pro­duk­cji płyt. Odzysk i wie­lo­krot­ne wyko­rzy­sty­wa­nie drew­na poużyt­ko­we­go są więc koniecz­ne, aby chro­nić lasy i ogra­ni­czyć nad­mier­ną eks­plo­ata­cję zaso­bów naturalnych. 

Przerabiając zuży­te drew­no eli­mi­nu­je­my wie­le pro­ble­mów: zmniej­sza­my ilość skła­do­wa­nych odpa­dów i kosz­ty pono­szo­ne na ich uty­li­za­cję. Mamy zapew­nio­ne dodat­ko­we źró­dło surow­ca, któ­re­go nie­do­bo­ry coraz wyraź­niej odczu­wa nie tyl­ko bran­ża płytowa.

Tomasz Rola, Swiss Krono

Przemysł musi kon­ku­ro­wać o tro­ci­ny z ener­ge­ty­ką, któ­ra sku­pu­je ich ogrom­ne ilo­ści, by wytwa­rzać ener­gię z bio­ma­sy doto­wa­ną jako zie­lo­na ener­gia. Odzysk i ponow­ny prze­rób drew­na jest więc uza­sad­nio­ny nie tyl­ko z eko­lo­gicz­ne­go, ale jest koniecz­ny z eko­no­micz­ne­go punk­tu widzenia.

Warto pamię­tać, że w gmin­nych punk­tach PSZOK Polacy mogą bez­płat­nie oddać odpa­dy wiel­ko­ga­ba­ry­to­we, tj. meble czy sto­lar­kę drew­nia­ną. Wciąż są to jed­nak dzia­ła­nia na nie­wiel­ką ska­lę. Obecnie duże ilo­ści drew­na poużyt­ko­we­go zale­ga­ją na hał­dach, ponie­waż recy­kling jesz­cze się na dobre nie roz­wi­nął. Z dru­giej stro­ny drew­no trze­ba impor­to­wać, bo jest go w Polsce za mało.

Co z drewnem na opał?

Po wybu­chu woj­ny na Ukrainie import drew­na z Białorusi i Ukrainy spadł. To od razu spo­wo­do­wa­ło wzrost kon­ku­ren­cji o drew­no i wywin­do­wa­ło jego ceny. 

O tym, że jest coraz mniej drew­na świad­czy też nie­daw­ny komu­ni­kat Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na wnio­sek sze­fo­wej resor­tu Anny Moskwy, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przy­go­to­wa­ła wytycz­ne doty­czą­ce naby­wa­nia drew­na opa­ło­we­go przez odbior­ców indy­wi­du­al­nych. Jak w nich czy­ta­my, do sprze­da­ży na drew­no opa­ło­we powin­no tra­fiać tyl­ko takie drew­no, któ­re jest naj­niż­szej kla­sy jako­ścio­wej i wymia­ro­wej. To kla­sy ozna­czo­ne jako S4 i S2AP i M2 (mało­wy­mia­tro­we). Odbiorcy indy­wi­du­al­ni mają mieć pierw­szeń­stwo w kup­nie takie­go drew­na od Lasów Państwowych. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
A jeszcze lepsze jest to...