- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneDrewno z recyklingu zamiast z...

Drewno z recyklingu zamiast z polskich lasów

- reklama -

Drewna z lasów jest za mało w sto­sun­ku do potrzeb ryn­ku. Ceny drew­na sta­le rosną, dla­te­go recy­kling sta­rych drew­nia­nych ele­men­tów sta­je się koniecz­no­ścią. W jed­nej z naj­więk­szych fabryk w Polsce w Żarach Swiss Krono inwe­stu­je w nowe roz­wią­za­nia, któ­re zapew­nią, że nawet 100 tys. metrów sze­ścien­nych drew­na z lasu będzie moż­na zastą­pić surow­cem wtórnym. 

Kilka linii do recy­klin­gu drew­na już w Polsce mamy. W przy­szłym roku w zakła­dzie Swiss Krono w Żarach w woje­wódz­twie lubu­skim powsta­nie “węzeł recy­klin­gu drew­na”. Ta inwe­sty­cja wyprze­dza trend odzy­sku drew­na poużyt­ko­we­go, któ­ry jesz­cze nie dotarł do Polski – poda­je fir­ma. Swiss Krono w zakła­dzie w Żarach wytwa­rza pły­ty OSB, pły­ty wió­ro­we suro­we i lami­no­wa­ne, pły­ty MDF, pane­le pod­ło­go­we i bla­ty kuchenne.

Docelowo nawet 50% surow­ca w pro­duk­cji naszych płyt budow­la­nych i meblo­wych będzie pocho­dzić z odzy­sku surow­ców wtór­nych, podob­nie jak dzie­je się to od kil­ku lat na całym świecie.

Jędrzej Kasprzak, pro­ku­rent Swiss Krono

Wstępnie oczysz­czo­ne, pozba­wio­ne pia­sku i gwoź­dzi drew­nia­ne ele­men­ty nada­ją się do recy­klin­gu. Można z nich pro­du­ko­wać nowe pły­ty budow­la­ne, meblo­we czy pod­ło­go­we. Fabryka pozy­ska suro­wi­ce z wyspe­cja­li­zo­wa­nych firm recy­klin­go­wych, któ­re segre­gu­ją zuży­te meble, pod­ło­gi, okna, drew­no roz­biór­ko­we i wstęp­nie oczysz­cza­ją je. 

Czytaj tak­że: Drewniane domy i wie­żow­ce. Czas na nowo spoj­rzeć na drewno

Tak pozy­ska­ne drew­no powę­dru­je na nowej, zauto­ma­ty­zo­wa­nej linii do pro­duk­cji płyt. Instalacja będzie cał­ko­wi­cie czy­sta, zamknię­ta i bez­e­mi­syj­na, a przez to jej dzia­ła­nia nie odczu­ją w żaden spo­sób oko­licz­ni miesz­kań­cy, ponie­waż zręb­ko­wa­ne drew­no poużyt­ko­we będzie prze­cho­wy­wa­ne w zamknię­tym silo­sie na tere­nach nale­żą­cych do fabry­ki. Wydajność linii zapla­no­wa­no na 30 ton surow­ca na godzi­nę. Jednocześnie odzy­ska­ny przy tej oka­zji suro­wiec w posta­ci meta­li czy two­rzyw sztucz­nych wró­ci do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) do dal­sze­go prze­two­rze­nia i wykorzystania. 

Węzeł recyklingu drewna Swiss Krono
Węzeł recy­klin­gu drew­na Swiss Krono

Zrębka z recyklingu zastąpi drewno z lasu

Drewno poużyt­ko­we zastą­pi w fabry­ce w Żarach czę­ścio­wo suro­wiec z lasu – może być to nawet 100 tys. m3 drew­na okrą­głe­go rocz­nie. Jak się oka­zu­je nawet trud­no jest o pro­duk­ty ubocz­ne z tar­ta­ków, któ­re wyko­rzy­stu­je się do pro­duk­cji płyt. Odzysk i wie­lo­krot­ne wyko­rzy­sty­wa­nie drew­na poużyt­ko­we­go są więc koniecz­ne, aby chro­nić lasy i ogra­ni­czyć nad­mier­ną eks­plo­ata­cję zaso­bów naturalnych. 

Przerabiając zuży­te drew­no eli­mi­nu­je­my wie­le pro­ble­mów: zmniej­sza­my ilość skła­do­wa­nych odpa­dów i kosz­ty pono­szo­ne na ich uty­li­za­cję. Mamy zapew­nio­ne dodat­ko­we źró­dło surow­ca, któ­re­go nie­do­bo­ry coraz wyraź­niej odczu­wa nie tyl­ko bran­ża płytowa.

Tomasz Rola, Swiss Krono

Przemysł musi kon­ku­ro­wać o tro­ci­ny z ener­ge­ty­ką, któ­ra sku­pu­je ich ogrom­ne ilo­ści, by wytwa­rzać ener­gię z bio­ma­sy doto­wa­ną jako zie­lo­na ener­gia. Odzysk i ponow­ny prze­rób drew­na jest więc uza­sad­nio­ny nie tyl­ko z eko­lo­gicz­ne­go, ale jest koniecz­ny z eko­no­micz­ne­go punk­tu widzenia.

Warto pamię­tać, że w gmin­nych punk­tach PSZOK Polacy mogą bez­płat­nie oddać odpa­dy wiel­ko­ga­ba­ry­to­we, tj. meble czy sto­lar­kę drew­nia­ną. Wciąż są to jed­nak dzia­ła­nia na nie­wiel­ką ska­lę. Obecnie duże ilo­ści drew­na poużyt­ko­we­go zale­ga­ją na hał­dach, ponie­waż recy­kling jesz­cze się na dobre nie roz­wi­nął. Z dru­giej stro­ny drew­no trze­ba impor­to­wać, bo jest go w Polsce za mało.

Co z drewnem na opał?

Po wybu­chu woj­ny na Ukrainie import drew­na z Białorusi i Ukrainy spadł. To od razu spo­wo­do­wa­ło wzrost kon­ku­ren­cji o drew­no i wywin­do­wa­ło jego ceny. 

O tym, że jest coraz mniej drew­na świad­czy też nie­daw­ny komu­ni­kat Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na wnio­sek sze­fo­wej resor­tu Anny Moskwy, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przy­go­to­wa­ła wytycz­ne doty­czą­ce naby­wa­nia drew­na opa­ło­we­go przez odbior­ców indy­wi­du­al­nych. Jak w nich czy­ta­my, do sprze­da­ży na drew­no opa­ło­we powin­no tra­fiać tyl­ko takie drew­no, któ­re jest naj­niż­szej kla­sy jako­ścio­wej i wymia­ro­wej. To kla­sy ozna­czo­ne jako S4 i S2AP i M2 (mało­wy­mia­tro­we). Odbiorcy indy­wi­du­al­ni mają mieć pierw­szeń­stwo w kup­nie takie­go drew­na od Lasów Państwowych. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...