- reklama -
Strona głównaEcoLifeBiedronka zmienia kosmetyki. Co z...

Biedronka zmienia kosmetyki. Co z resztą?

Mikrogranulki pla­sti­ku moż­na zna­leźć w kosme­ty­kach. Problem zna­ny jest od daw­na, ale dopie­ro w ostat­nich latach pro­du­cen­ci zaczę­li zwra­cać na to uwa­gę i pozby­wać się z kosme­ty­ków pla­sti­ko­wych mikrocząstek.

Usunięcie pla­sti­ko­wych gra­nu­lek z kosme­ty­ków Be Beauty, Dentix i Cler wyeli­mi­no­wa­ło aż 1,5 tony mikro­pla­sti­ku rocz­nie, a to tyl­ko jed­no z wie­lu naszych dzia­łań – Sylwia Krzyżycka, dyrek­tor dzia­łu ochro­ny śro­do­wi­ska w sie­ci Biedronka.

Informacja popu­lar­nej sie­ci ( ma ponad 3 tys. skle­pów w Polsce) uzmy­sła­wia, jak wiel­ka jest ska­la uży­wa­nia w prze­my­śle kosme­tycz­nym pla­sti­ku. I nie cho­dzi tu o opa­ko­wa­nia, tyl­ko o skład: kre­mów, mle­czek, peelin­gów, szam­po­nów, past, kosme­ty­ków do make-​upu. Mikrogranulki pla­sti­ku słu­żą do zagęsz­cza­nia, złusz­cza­nia, two­rze­nia „fil­mu“ czy kon­ser­wa­cji. Nie będzie łatwo się ich pozbyć.

Propozycja europejskiej agencji

Europejska Agencja Chemikaliów ECHA zapro­po­no­wa­ła w ubie­głym roku zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych sto­so­wa­nia mikro­pla­sti­ku w kosme­ty­kach, środ­kach czy­sto­ści, far­bach, nawo­zach.

Szacuje się, że każ­de­go roku w Europie uży­wa się oko­ło 50 tys.ton mikro­dro­bin pla­sti­ku. Około 42 tys. ton jest rocz­nie uwal­nia­nych do śro­do­wi­ska (w tym z mate­ria­łu wypeł­nia­ją­ce­go uży­wa­ne­go w sztucz­nej mura­wie, co może się­gać 16 tys. ton rocznie).

Wiele państw na świe­cie przy­ję­ło regu­la­cje doty­czą­ce sto­so­wa­nia mikro­pla­sti­ku w kosme­ty­kach. To mię­dzy inny­mi Stany Zjednoczone, Korea, Wielka Brytania, Holandia, Kanada. Zakazy albo są cał­ko­wi­te, albo odno­szą się do pro­duk­tów „spłu­ki­wal­nych“.

Unijny zakaz do sto­so­wa­nia mikro­pa­sti­ku ma być czę­ścią roz­po­rzą­dze­nia REACH, uzna­wa­ne­go za naj­su­row­szy zbiór prze­pi­sów che­micz­nych na świecie.

Zakazy wprowadzane od 2022 roku?

Branża kosme­tycz­na pro­te­stu­je, bo pro­po­zy­cja ECHA jest bar­dzo sze­ro­ka i nie­ko­niecz­nie – zda­niem pro­du­cen­tów – tra­fia w sed­no pro­ble­mu. Słowem: nie wszyst­kie wska­za­ne przez ECHA mikro­pla­sti­ki rze­czy­wi­ście szko­dzą. Konsultacje trwa­ły dłu­go i nadal nie ma decy­zji. Ekolodzy twier­dzą z kolei, że lista nie jest kom­plet­na, nie­po­trzeb­nie zawie­ra wyjąt­ki, a agen­cja za bar­dzo odkła­da w cza­sie regulacje.

Załącznik do roz­po­rzą­dze­nia REACH, doty­czą­cy mikro­pla­sti­ku, wej­dzie w życie praw­do­po­dob­nie w 2022 roku, a nie jak zakła­da­no już w roku przy­szłym. Ograniczenia będą wpro­wa­dza­ne stop­nio­wo w cią­gu sze­ściu lat.

Jedno jest pew­ne: dopó­ki nie będzie unij­nej regu­la­cji, Polska sama z sie­bie zaka­zu doty­czą­ce­go sto­so­wa­nia mikro­pla­sti­ków nie wyda. Pozostają dobro­wol­ne dzia­ła­nia samych producentów.

 

 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...