- reklama -
Strona głównaEcoLifeBiedronka zmienia kosmetyki. Co z...

Biedronka zmienia kosmetyki. Co z resztą?

Mikrogranulki pla­sti­ku moż­na zna­leźć w kosme­ty­kach. Problem zna­ny jest od daw­na, ale dopie­ro w ostat­nich latach pro­du­cen­ci zaczę­li zwra­cać na to uwa­gę i pozby­wać się z kosme­ty­ków pla­sti­ko­wych mikrocząstek.

Usunięcie pla­sti­ko­wych gra­nu­lek z kosme­ty­ków Be Beauty, Dentix i Cler wyeli­mi­no­wa­ło aż 1,5 tony mikro­pla­sti­ku rocz­nie, a to tyl­ko jed­no z wie­lu naszych dzia­łań – Sylwia Krzyżycka, dyrek­tor dzia­łu ochro­ny śro­do­wi­ska w sie­ci Biedronka.

Informacja popu­lar­nej sie­ci ( ma ponad 3 tys. skle­pów w Polsce) uzmy­sła­wia, jak wiel­ka jest ska­la uży­wa­nia w prze­my­śle kosme­tycz­nym pla­sti­ku. I nie cho­dzi tu o opa­ko­wa­nia, tyl­ko o skład: kre­mów, mle­czek, peelin­gów, szam­po­nów, past, kosme­ty­ków do make-​upu. Mikrogranulki pla­sti­ku słu­żą do zagęsz­cza­nia, złusz­cza­nia, two­rze­nia “fil­mu” czy kon­ser­wa­cji. Nie będzie łatwo się ich pozbyć.

Propozycja europejskiej agencji

Europejska Agencja Chemikaliów ECHA zapro­po­no­wa­ła w ubie­głym roku zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych sto­so­wa­nia mikro­pla­sti­ku w kosme­ty­kach, środ­kach czy­sto­ści, far­bach, nawo­zach.

Szacuje się, że każ­de­go roku w Europie uży­wa się oko­ło 50 tys.ton mikro­dro­bin pla­sti­ku. Około 42 tys. ton jest rocz­nie uwal­nia­nych do śro­do­wi­ska (w tym z mate­ria­łu wypeł­nia­ją­ce­go uży­wa­ne­go w sztucz­nej mura­wie, co może się­gać 16 tys. ton rocznie).

Wiele państw na świe­cie przy­ję­ło regu­la­cje doty­czą­ce sto­so­wa­nia mikro­pla­sti­ku w kosme­ty­kach. To mię­dzy inny­mi Stany Zjednoczone, Korea, Wielka Brytania, Holandia, Kanada. Zakazy albo są cał­ko­wi­te, albo odno­szą się do pro­duk­tów “spłu­ki­wal­nych”.

Unijny zakaz do sto­so­wa­nia mikro­pa­sti­ku ma być czę­ścią roz­po­rzą­dze­nia REACH, uzna­wa­ne­go za naj­su­row­szy zbiór prze­pi­sów che­micz­nych na świecie.

Zakazy wprowadzane od 2022 roku?

Branża kosme­tycz­na pro­te­stu­je, bo pro­po­zy­cja ECHA jest bar­dzo sze­ro­ka i nie­ko­niecz­nie – zda­niem pro­du­cen­tów – tra­fia w sed­no pro­ble­mu. Słowem: nie wszyst­kie wska­za­ne przez ECHA mikro­pla­sti­ki rze­czy­wi­ście szko­dzą. Konsultacje trwa­ły dłu­go i nadal nie ma decy­zji. Ekolodzy twier­dzą z kolei, że lista nie jest kom­plet­na, nie­po­trzeb­nie zawie­ra wyjąt­ki, a agen­cja za bar­dzo odkła­da w cza­sie regulacje.

Załącznik do roz­po­rzą­dze­nia REACH, doty­czą­cy mikro­pla­sti­ku, wej­dzie w życie praw­do­po­dob­nie w 2022 roku, a nie jak zakła­da­no już w roku przy­szłym. Ograniczenia będą wpro­wa­dza­ne stop­nio­wo w cią­gu sze­ściu lat.

Jedno jest pew­ne: dopó­ki nie będzie unij­nej regu­la­cji, Polska sama z sie­bie zaka­zu doty­czą­ce­go sto­so­wa­nia mikro­pla­sti­ków nie wyda. Pozostają dobro­wol­ne dzia­ła­nia samych producentów.

 

 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł