- reklama -
Strona głównaEnergiaMój Prąd: wyższe dotacje do...

Mój Prąd: wyższe dotacje do magazynów energii i fotowoltaiki

Od 15 grud­nia 2022 roku obo­wią­zu­je w pro­gra­mie Mój Prąd 4 wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki, maga­zy­nów ener­gii elek­trycz­nej, maga­zy­nów cie­pła oraz sys­te­mów zarzą­dza­nia ener­gią. Wydłużono też czas na zło­że­nie wnio­sku – będzie moż­na go zło­żyć do koń­ca mar­ca 2023 r. Dofinansowanie do maga­zy­ny ener­gii wynie­sie mak­sy­mal­nie 16 tys. zł, a do foto­wol­ta­iki – 7 tys. zł. 

Wydłużenie ter­mi­nu nabo­ru wnio­sków oraz pod­wyż­sze­nie dofi­nan­so­wa­nia w pro­gra­mie Mój Prąd 4 to nie­zbęd­ne dzia­ła­nia, by wydać wszyst­kie unij­ne fun­du­sze. Uruchomiona w kwiet­niu czwar­ta odsło­na pro­gra­mu nie cie­szy­ła się takim zain­te­re­so­wa­niem jak poprzed­nie edy­cje. Wszystko dla­te­go, że zmie­nił się sys­tem roz­li­czeń pro­su­men­tów z opu­stów na net-billing. 

Czytaj tak­że: Moje Ciepło 2022. Dofinansowanie do pom­py cie­pła zale­ży od domu

Warto pod­kre­ślić, że pro­gra­mu Mój Prąd 4 pro­su­men­ci roz­li­cza­ją­cy się w sys­te­mie opu­stów nie mogą sko­rzy­stać. Do wspar­cia moż­na zgła­szać inwe­sty­cje wyko­na­ne od 01.02.2020 r. 

Dofinansowanie do fotowoltaiki

W przy­pad­ku zgło­sze­nia do dofi­nan­so­wa­nia tyl­ko mikro­in­sta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wynie­sie do 50 proc. kosz­tów, nie wię­cej niż 6 tys. zł. Musi to być insta­la­cja wyko­rzy­sty­wa­na na wła­sne potrze­by, o mocy 2–10 kW, pod­łą­czo­na do sie­ci energetycznej. 

W przy­pad­ku zgło­sze­nia mikro­in­sta­la­cji PV wraz z ele­men­tem dodat­ko­wym – maga­zy­nem ener­gii, sys­te­mem EMS/​HEMS – dofi­nan­so­wa­nie wzra­sta, ale zawsze jest to do 50 proc. Wówczas dota­cje wyniosą:

  • 16 tys. zł do maga­zy­nu ener­gii do 
  •  5 tys. zł do maga­zy­nów ciepła 
  •  3 tys. zł  – do sys­te­mu EMS /​ HEMS.

Łącznie moż­na dostać do 31 tys. zł

Co z prosumentami, którzy nie dostali dotacji z Mojego Prądu? 

Zainteresowanie dota­cja­mi z pro­gra­mu Mój Prąd w ubie­głym roku było tak duże, że dota­cje szyb­ko się wyczer­pa­ły i wie­le osób nie dosta­ło dofi­nan­so­wa­nia. Co mogą więc teraz zro­bić? Przede wszyst­kim, aby otrzy­mać teraz dota­cje musia­ły­by zre­zy­gno­wać z korzyst­ne­go sys­te­mu roz­li­czeń na zasa­dach opu­stów i przejść na net bil­ling. Tu więc nale­ży roz­wa­żyć, co jest bar­dziej opłacalne. 

Ci, któ­rzy dosta­li dofi­nan­so­wa­nie z Mojego Prądu, a teraz przej­dą na net bil­ling – dosta­ną bonus 3 tys. zł do insta­la­cji PV. Maksymalnie na wszyst­kie inwe­sty­cje mogą otrzy­mać do 25 tys. zł. 

Jak podwyższyć dofinansowanie?

Nabór wnio­sków w pro­gra­mie Mój Prąd 4 trwa od kwiet­nia. Kilka tysię­cy osób zło­ży­ło już wnio­ski i dosta­ło mniej­sze dofi­nan­so­wa­nie, niż obo­wią­zu­ją­ce obec­nie. Jeśli chcą uzy­skać wyrów­na­nie, muszą wyra­zić zgo­dę na wypła­tę zwięk­szo­ne­go dofi­nan­so­wa­nia oraz potwier­dzić swo­je dane i kon­to ban­ko­we. Można też uzu­peł­nić już zło­żo­ne wnio­ski o dodat­ko­we inwestycje. 

Koniec nabo­ru wnio­sków prze­wi­dzia­no na 31 mar­ca 2023 r. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...