Punkt krytyczny

- autopromocja -

„Kryzys nam się koja­rzy z jakimś bar­dzo trud­nym okre­sem, przez któ­ry trze­ba przejść, coś z nim trze­ba zro­bić. Natomiast ja bym wró­cił do ory­gi­na­łu. czy­li do grec­kie­go sło­wa kri­sis, co ozna­cza punkt kry­tycz­ny w cho­ro­bie, po któ­rym albo się umie­ra albo się zdro­wie­je. On nie ma sam w sobie nega­tyw­nej kono­ta­cji. Stąd punkt krytyczny“.

To wstęp pro­fe­so­ra Krzysztofa Meissnera do wykła­du inau­gu­ru­ją­ce­go rok aka­de­mic­ki Uczelni Fahrenheita, jaki wygło­sił prof. Szymon Malinowski Kryzys kli­ma­tycz­ny, kry­zys pla­ne­tar­ny.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem