- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneWłaściciele prywatnych lasów mogą dostać...

Właściciele prywatnych lasów mogą dostać dofinansowanie

Trwa nabór wnio­sków w dzia­ła­niu „Wsparcia na inwe­sty­cje zwięk­sza­ją­ce odpor­ność eko­sys­te­mów leśnych i ich war­tość dla śro­do­wi­ska“. Można sta­rać się o dota­cje do zale­sia­nia, ogro­dze­nia, zabie­gów ochron­nych i pie­lę­gna­cyj­nych. Dofinansowanie do lasów wyno­si nawet ponad 14 tys. zło­tych na hek­tar lasu.

O dota­cje mogą ubie­gać się posia­da­cze lasów pry­wat­nych o powierzch­ni co naj­mniej 0,1 hek­ta­ra. Ważne jest posia­da­nie wypi­su z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub gdy takie­go pla­nu nie ma – decy­zji sta­ro­sty, któ­ry okre­ślił zada­nia z zakre­su gospo­dar­ki leśnej. Wsparcie przy­zna­wa­ne jest do powierzch­ni, na inwe­sty­cje w wybra­ne, rodzi­me gatun­ki drzew i krze­wów. Aby z nich sko­rzy­stać trze­ba być w ewi­den­cji pro­du­cen­tów pro­wa­dzo­nej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic­twa.

Czytaj tak­że: Dotacje do pry­wat­nych lasów 

Na jakie inwestycje w lasach prywatnych można dostać dotacje?

Dofinansowanie moż­na wziąć na prze­bu­do­wę skła­du gatun­ko­we­go lasu. Na wpro­wa­dze­nie „dru­gie­go
pię­tra“ waha­ją się od 8 137 zł/​ha na grun­tach korzyst­nych do 9 249 zł/​ha na tere­nach o nachy­le­niu powy­żej 12°. Te staw­ki doty­czą lasów, gdzie prze­wa­ża­ją­cy gatu­nek ma wiek 30–50 lat.

Dolesianie luk w lasach jest dofi­nan­so­wa­ne naj­wy­żej – od 12 538 zł do 14 213 zł za hek­tar na grun­tach pochy­lo­nych. Chodzi o przy­pad­ki, gdy lasy zosta­ły uszko­dzo­ne przez cho­ro­bę, szkod­ni­ki, zwie­rzy­nę albo eks­tre­mal­ne warun­ki pogo­do­we. Średni wiek gatun­ku domi­nu­ją­ce­go musi wyno­sić w lesie od 21 do 60 lat.

Mniejsze dota­cje 4 610–5 210 zł/​ha przy­słu­gu­ją za wpro­wa­dze­nie pod­szy­tu czy­li drzew i krze­wów rosną­cych w dol­nej war­stwie lasu. Podszyt peł­ni waż­ną rolę w zapew­nie­niu trwa­ło­ści eko­lo­gii śro­do­wi­ska leśne­go, zwłasz­cza na sie­dli­skach ubogich.

Dofinansowane jest zakła­da­nie remi­zy, czy­li wydzie­lo­ne­go frag­men­tu o powierzch­ni co naj­mniej 10 arów. Do remi­zy wpro­wa­dza się gatun­ki drzew i krze­wów o dużym zna­cze­niu bio­ce­no­tycz­nym. W tym przy­pad­ku śred­ni wiek gatun­ku domi­nu­ją­ce­go w lesie musi wyno­sić od 30 do 60 lat. Stawki dota­cji to:

  • 848 zł na zało­że­nie remizy 
  • 8,82 zł za metr ogro­dze­nia remizy.

Dotacje do lasów pry­wat­nych obej­mu­ją też czysz­cze­nie póź­ne czy­li pie­lę­gna­cję lasu przez usu­nię­cie nie­po­trzeb­nych drze­wek (wadli­wych, roz­pie­ra­czy). Stawka to 764 zł za hek­tar przy grun­tach korzyst­nych i 917 zł przy stromych.

Ponadto na zabez­pie­cze­nie drze­wek osłon­ka­mi przy­słu­gu­je 1488 zł/​ za hek­tar i 424 zł przy zabez­pie­cze­niu repelentami. 

Wnioski o dofinansowanie do lasów

Wnioski o przy­zna­nie dota­cji do lasów pry­wat­nych moż­na skła­dać do koń­ca 2021 roku w biu­rach powia­to­wych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty moż­na dostar­czyć oso­bi­ście, przez upo­waż­nio­ną oso­bę, prze­słać za pośred­nic­twem Poczty Polskiej lub elek­tro­nicz­nej skrzyn­ki podaw­czej ePUAP. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Krab pod Grunwaldem 2023

Wielki mistrz pruski...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...
A jeszcze lepsze jest to...