- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneWłaściciele prywatnych lasów mogą dostać...

Właściciele prywatnych lasów mogą dostać dofinansowanie

Trwa nabór wnio­sków w dzia­ła­niu „Wsparcia na inwe­sty­cje zwięk­sza­ją­ce odpor­ność eko­sys­te­mów leśnych i ich war­tość dla śro­do­wi­ska“. Można sta­rać się o dota­cje do zale­sia­nia, ogro­dze­nia, zabie­gów ochron­nych i pie­lę­gna­cyj­nych. Dofinansowanie do lasów wyno­si nawet ponad 14 tys. zło­tych na hek­tar lasu.

O dota­cje mogą ubie­gać się posia­da­cze lasów pry­wat­nych o powierzch­ni co naj­mniej 0,1 hek­ta­ra. Ważne jest posia­da­nie wypi­su z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub gdy takie­go pla­nu nie ma – decy­zji sta­ro­sty, któ­ry okre­ślił zada­nia z zakre­su gospo­dar­ki leśnej. Wsparcie przy­zna­wa­ne jest do powierzch­ni, na inwe­sty­cje w wybra­ne, rodzi­me gatun­ki drzew i krze­wów. Aby z nich sko­rzy­stać trze­ba być w ewi­den­cji pro­du­cen­tów pro­wa­dzo­nej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic­twa.

Czytaj tak­że: Dotacje do pry­wat­nych lasów 

Na jakie inwestycje w lasach prywatnych można dostać dotacje?

Dofinansowanie moż­na wziąć na prze­bu­do­wę skła­du gatun­ko­we­go lasu. Na wpro­wa­dze­nie „dru­gie­go
pię­tra“ waha­ją się od 8 137 zł/​ha na grun­tach korzyst­nych do 9 249 zł/​ha na tere­nach o nachy­le­niu powy­żej 12°. Te staw­ki doty­czą lasów, gdzie prze­wa­ża­ją­cy gatu­nek ma wiek 30–50 lat.

Dolesianie luk w lasach jest dofi­nan­so­wa­ne naj­wy­żej – od 12 538 zł do 14 213 zł za hek­tar na grun­tach pochy­lo­nych. Chodzi o przy­pad­ki, gdy lasy zosta­ły uszko­dzo­ne przez cho­ro­bę, szkod­ni­ki, zwie­rzy­nę albo eks­tre­mal­ne warun­ki pogo­do­we. Średni wiek gatun­ku domi­nu­ją­ce­go musi wyno­sić w lesie od 21 do 60 lat.

Mniejsze dota­cje 4 610–5 210 zł/​ha przy­słu­gu­ją za wpro­wa­dze­nie pod­szy­tu czy­li drzew i krze­wów rosną­cych w dol­nej war­stwie lasu. Podszyt peł­ni waż­ną rolę w zapew­nie­niu trwa­ło­ści eko­lo­gii śro­do­wi­ska leśne­go, zwłasz­cza na sie­dli­skach ubogich.

Dofinansowane jest zakła­da­nie remi­zy, czy­li wydzie­lo­ne­go frag­men­tu o powierzch­ni co naj­mniej 10 arów. Do remi­zy wpro­wa­dza się gatun­ki drzew i krze­wów o dużym zna­cze­niu bio­ce­no­tycz­nym. W tym przy­pad­ku śred­ni wiek gatun­ku domi­nu­ją­ce­go w lesie musi wyno­sić od 30 do 60 lat. Stawki dota­cji to:

  • 848 zł na zało­że­nie remizy 
  • 8,82 zł za metr ogro­dze­nia remizy.

Dotacje do lasów pry­wat­nych obej­mu­ją też czysz­cze­nie póź­ne czy­li pie­lę­gna­cję lasu przez usu­nię­cie nie­po­trzeb­nych drze­wek (wadli­wych, roz­pie­ra­czy). Stawka to 764 zł za hek­tar przy grun­tach korzyst­nych i 917 zł przy stromych.

Ponadto na zabez­pie­cze­nie drze­wek osłon­ka­mi przy­słu­gu­je 1488 zł/​ za hek­tar i 424 zł przy zabez­pie­cze­niu repelentami. 

Wnioski o dofinansowanie do lasów

Wnioski o przy­zna­nie dota­cji do lasów pry­wat­nych moż­na skła­dać do koń­ca 2021 roku w biu­rach powia­to­wych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty moż­na dostar­czyć oso­bi­ście, przez upo­waż­nio­ną oso­bę, prze­słać za pośred­nic­twem Poczty Polskiej lub elek­tro­nicz­nej skrzyn­ki podaw­czej ePUAP. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

2022

Bądź zmianą, którą...
A jeszcze lepsze jest to...