- reklama -

Moje Ciepło 2022. Dofinansowanie do pompy ciepła zależy od domu

Dofinansowanie do pomp cie­pła w nowych domach ruszy na wio­snę 2022 r. Moje Ciepło – tak nazy­wa się pro­gram, z któ­re­go będzie moż­na wziąć dota­cje do 21 tys. zł. i to nie­za­leż­nie od posia­da­nych docho­dów. Wnioski zło­ży­my tyl­ko przez inter­net, ale prze­wi­dzia­no też roz­wią­za­nie skie­ro­wa­ne do osób „cyfro­wo wyklu­czo­nych“. Szczegóły pro­gra­mu Moje Ciepło 2022 przed­sta­wił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Program Moje Ciepło skie­ro­wa­ny jest to wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych, któ­re jesz­cze nie zosta­ły odda­ne do użyt­ko­wa­nia. Co wię­cej, muszą być to domy ener­go­osz­częd­ne. Kto więc jest w trak­cie budo­wy domu i chce dostać dota­cję do pom­py cie­pła, musi spraw­dzić, czy budy­nek speł­nia odpo­wied­nie ener­ge­tycz­ne stan­dar­dy, a jeśli nie – to popra­wić nie­któ­re para­me­try. Wyjaśniamy krok po kro­ku, co trze­ba zrobić.

Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu

Przede wszyst­kim, przez nowy dom jed­no­ro­dzin­ny rozu­mie się taki, w przy­pad­ku któ­re­go nie zło­żo­no jesz­cze zawia­do­mie­nia o zakoń­cze­niu budo­wy, albo nie zło­żo­no wnio­sku o wyda­nie pozwo­le­nia na użyt­ko­wa­nie domu. Liczy się tu oczy­wi­ście moment skła­da­nia wnio­sku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są jed­nak i wyjątki.

Pierwsze wydat­ki na pom­pę cie­pła i jej mon­taż liczą się od 1 stycz­nia 2021 r. Z tego powo­du, nowy jed­no­ro­dzin­ny budy­nek miesz­kal­ny może mieć już zło­żo­ne zawia­do­mie­nie o zakoń­cze­niu budo­wy lub wnio­sek o pozwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie. Jeśli nie nastą­pi­ło to wcze­śniej niż 1 stycz­nia 2021 r.  to nadal moż­na zło­żyć wnio­sek do dota­cje do pom­py ciepła. 

Energooszczędny dom, czyli jaki? 

Dofinansowanie na pom­pę cie­pła w nowym domu jest moż­li­we tyl­ko przy odpo­wied­nim stan­dar­dzie ener­ge­tycz­nym budyn­ku. To ozna­cza, że war­tość wskaź­ni­ka rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na nie­od­na­wial­ną ener­gię pier­wot­ną na potrze­by ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji i cie­płej wody (EPH+W) nie prze­kra­cza 63 kWh/​m2. Ta war­tość obo­wią­zu­je dla wnio­sków skła­da­nych w pro­gra­mie w 2022 r. Moje Ciepło w kolej­nych latach jesz­cze obni­ża ten próg do 55 kWh. 

Co, jeśli dom w trak­cie budo­wy nie speł­nia tego stan­dar­du, a chcie­li­by­śmy otrzy­mać dota­cję? Warto ten stan­dard pod­nieść. Można to zro­bić poprzez: 

  • popra­wę izo­la­cji ścian
  • mon­taż wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem ciepła
  • zasto­so­wa­nie odna­wial­nych źró­deł ener­gii, na przy­kład pane­li fotowoltaicznych. 

Moje Ciepło 2022 a dotacja programu Mój Prąd 

Nie od dziś wia­do­mo, że naj­le­piej mieć foto­wol­ta­ikę i pom­pę cie­pła. Obecny sys­tem roz­li­czeń ener­gii pro­du­ko­wa­nej przez pro­su­men­tów ener­gii sprzy­ja takim roz­wią­za­niom. Co praw­da koń­czy się 1 kwiet­nia 2022 roku i po krót­kim okre­sie przej­ścio­wym będzie już mniej opła­cal­ne roz­li­cze­nie foto­wol­ta­iki, ale nadal pom­pę cie­pła naj­le­piej połą­czyć z wła­sną sło­necz­ną energią. 

Biorąc dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu Moje Ciepło nie moż­na wziąć dota­cji z innych pro­gra­mów pomo­co­wych. Taką infor­ma­cję prze­ka­zał NFOŚiGW. To zna­czy, że dota­cji do pom­py cie­pła w nowych domach ener­go­osz­częd­nych nie połą­czy­my z innym dofi­nan­so­wa­niem. Do foto­wol­ta­iki dota­cje mają być w tym roku z nowe­go pro­gra­mu Mój Prąd. Także nie­któ­re gmi­ny, jak Warszawa, dają dopła­ty do pomp cie­pła, foto­wol­ta­iki czy kolek­to­rów sło­necz­nych. Niestety nie moż­na tych pro­gra­mów łączyć z Moim Ciepłem. 

Czytaj tak­że: Masz foto­wol­ta­ikę – sprawdź, czy odli­czysz ją od podatku

Właściciel nowe­go domu domu może nato­miast sko­rzy­stać w przy­szło­ści z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. A jak wia­do­mo, inwe­sty­cję w pane­le foto­wol­ta­icz­ne moż­na w ramach tej ulgi odpi­sać od pod­sta­wy opodatkowania. 

Wnioski i poziom dofinansowania 

Wniosek o dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w nowym domu w pro­gra­mie Moje Ciepło 2022 będzie moż­na zło­żyć tyl­ko przez inter­net. To ozna­cza, że potrzeb­ny jest pro­fil zaufa­ny. Alternatywą jest zło­że­nie wnio­sku przez peł­no­moc­ni­ka. NFOŚiGW nie prze­wi­du­je nato­miast skła­da­nia tra­dy­cyj­nych wnio­sków papierowych. 

Dofinansowanie do pom­py cie­pła wynie­sie do 7 tys. zł w przy­pad­ku pomp powietrz­nych lub mak­sy­mal­nie 21 tys. zł przy pom­pach grun­to­wych. Jednocześnie ma to być 30 proc. kosz­tów albo mak­sy­mal­nie 45 proc. kosz­tów. Wysokość będzie zale­ża­ła od rodza­ju pom­py oraz od tego, czy bene­fi­cjant ma kar­tę dużej rodziny. 

Aby dostać dofi­nan­so­wa­nie, pom­py cie­pła muszą speł­niać w odnie­sie­niu do ogrze­wa­nia pomiesz­czeń wyma­ga­nia kla­sy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej mini­mum A++ dla tem­pe­ra­tu­ry zasi­la­nia 55 stop­ni Celsjusza. Natomiast pom­py ciepl­ne powietrze/​powietrze – mini­mum kla­sy A+ dla kli­ma­tu umiarkowanego. 

Jak rozliczyć dotację?

Wnioski skła­da się już po zakoń­czo­nej inwe­sty­cji, czy­li trze­ba posia­dać fak­tu­rę zaku­pu pom­py cie­pła i jej mon­ta­żu. Po wypła­cie dota­cji okres trwa­ło­ści wyno­si 5 lat. W tym cza­sie moż­na sprze­dać dom, ale nota­rial­nie nowy wła­ści­ciel poświad­cza, że przej­mu­je okres trwa­ło­ści pompy. 

Pieniądze na dota­cje do pomp cie­pła w owych domach pocho­dzą z unij­ne­go Funduszu Modernizacyjnego zasi­la­ne­go ze sprze­da­ży upraw­nień do emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Program Moje Ciepło 2022–2026 okre­ślo­ny został na 600 mln zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...
A jeszcze lepsze jest to...