- reklama -

Moje Ciepło 2022. Dofinansowanie do pompy ciepła zależy od domu

Dofinansowanie do pomp cie­pła w nowych domach ruszy na wio­snę 2022 r. Moje Ciepło – tak nazy­wa się pro­gram, z któ­re­go będzie moż­na wziąć dota­cje do 21 tys. zł. i to nie­za­leż­nie od posia­da­nych docho­dów. Wnioski zło­ży­my tyl­ko przez inter­net, ale prze­wi­dzia­no też roz­wią­za­nie skie­ro­wa­ne do osób „cyfro­wo wyklu­czo­nych“. Szczegóły pro­gra­mu Moje Ciepło 2022 przed­sta­wił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Program Moje Ciepło skie­ro­wa­ny jest to wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych, któ­re jesz­cze nie zosta­ły odda­ne do użyt­ko­wa­nia. Co wię­cej, muszą być to domy ener­go­osz­częd­ne. Kto więc jest w trak­cie budo­wy domu i chce dostać dota­cję do pom­py cie­pła, musi spraw­dzić, czy budy­nek speł­nia odpo­wied­nie ener­ge­tycz­ne stan­dar­dy, a jeśli nie – to popra­wić nie­któ­re para­me­try. Wyjaśniamy krok po kro­ku, co trze­ba zrobić.

Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu

Przede wszyst­kim, przez nowy dom jed­no­ro­dzin­ny rozu­mie się taki, w przy­pad­ku któ­re­go nie zło­żo­no jesz­cze zawia­do­mie­nia o zakoń­cze­niu budo­wy, albo nie zło­żo­no wnio­sku o wyda­nie pozwo­le­nia na użyt­ko­wa­nie domu. Liczy się tu oczy­wi­ście moment skła­da­nia wnio­sku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są jed­nak i wyjątki.

Pierwsze wydat­ki na pom­pę cie­pła i jej mon­taż liczą się od 1 stycz­nia 2021 r. Z tego powo­du, nowy jed­no­ro­dzin­ny budy­nek miesz­kal­ny może mieć już zło­żo­ne zawia­do­mie­nie o zakoń­cze­niu budo­wy lub wnio­sek o pozwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie. Jeśli nie nastą­pi­ło to wcze­śniej niż 1 stycz­nia 2021 r.  to nadal moż­na zło­żyć wnio­sek do dota­cje do pom­py ciepła. 

Energooszczędny dom, czyli jaki? 

Dofinansowanie na pom­pę cie­pła w nowym domu jest moż­li­we tyl­ko przy odpo­wied­nim stan­dar­dzie ener­ge­tycz­nym budyn­ku. To ozna­cza, że war­tość wskaź­ni­ka rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na nie­od­na­wial­ną ener­gię pier­wot­ną na potrze­by ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji i cie­płej wody (EPH+W) nie prze­kra­cza 63 kWh/​m2. Ta war­tość obo­wią­zu­je dla wnio­sków skła­da­nych w pro­gra­mie w 2022 r. Moje Ciepło w kolej­nych latach jesz­cze obni­ża ten próg do 55 kWh. 

Co, jeśli dom w trak­cie budo­wy nie speł­nia tego stan­dar­du, a chcie­li­by­śmy otrzy­mać dota­cję? Warto ten stan­dard pod­nieść. Można to zro­bić poprzez: 

  • popra­wę izo­la­cji ścian
  • mon­taż wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem ciepła
  • zasto­so­wa­nie odna­wial­nych źró­deł ener­gii, na przy­kład pane­li fotowoltaicznych. 

Moje Ciepło 2022 a dotacja programu Mój Prąd 

Nie od dziś wia­do­mo, że naj­le­piej mieć foto­wol­ta­ikę i pom­pę cie­pła. Obecny sys­tem roz­li­czeń ener­gii pro­du­ko­wa­nej przez pro­su­men­tów ener­gii sprzy­ja takim roz­wią­za­niom. Co praw­da koń­czy się 1 kwiet­nia 2022 roku i po krót­kim okre­sie przej­ścio­wym będzie już mniej opła­cal­ne roz­li­cze­nie foto­wol­ta­iki, ale nadal pom­pę cie­pła naj­le­piej połą­czyć z wła­sną sło­necz­ną energią. 

Biorąc dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu Moje Ciepło nie moż­na wziąć dota­cji z innych pro­gra­mów pomo­co­wych. Taką infor­ma­cję prze­ka­zał NFOŚiGW. To zna­czy, że dota­cji do pom­py cie­pła w nowych domach ener­go­osz­częd­nych nie połą­czy­my z innym dofi­nan­so­wa­niem. Do foto­wol­ta­iki dota­cje mają być w tym roku z nowe­go pro­gra­mu Mój Prąd. Także nie­któ­re gmi­ny, jak Warszawa, dają dopła­ty do pomp cie­pła, foto­wol­ta­iki czy kolek­to­rów sło­necz­nych. Niestety nie moż­na tych pro­gra­mów łączyć z Moim Ciepłem. 

Czytaj tak­że: Masz foto­wol­ta­ikę – sprawdź, czy odli­czysz ją od podatku

Właściciel nowe­go domu domu może nato­miast sko­rzy­stać w przy­szło­ści z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. A jak wia­do­mo, inwe­sty­cję w pane­le foto­wol­ta­icz­ne moż­na w ramach tej ulgi odpi­sać od pod­sta­wy opodatkowania. 

Wnioski i poziom dofinansowania 

Wniosek o dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w nowym domu w pro­gra­mie Moje Ciepło 2022 będzie moż­na zło­żyć tyl­ko przez inter­net. To ozna­cza, że potrzeb­ny jest pro­fil zaufa­ny. Alternatywą jest zło­że­nie wnio­sku przez peł­no­moc­ni­ka. NFOŚiGW nie prze­wi­du­je nato­miast skła­da­nia tra­dy­cyj­nych wnio­sków papierowych. 

Dofinansowanie do pom­py cie­pła wynie­sie do 7 tys. zł w przy­pad­ku pomp powietrz­nych lub mak­sy­mal­nie 21 tys. zł przy pom­pach grun­to­wych. Jednocześnie ma to być 30 proc. kosz­tów albo mak­sy­mal­nie 45 proc. kosz­tów. Wysokość będzie zale­ża­ła od rodza­ju pom­py oraz od tego, czy bene­fi­cjant ma kar­tę dużej rodziny. 

Aby dostać dofi­nan­so­wa­nie, pom­py cie­pła muszą speł­niać w odnie­sie­niu do ogrze­wa­nia pomiesz­czeń wyma­ga­nia kla­sy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej mini­mum A++ dla tem­pe­ra­tu­ry zasi­la­nia 55 stop­ni Celsjusza. Natomiast pom­py ciepl­ne powietrze/​powietrze – mini­mum kla­sy A+ dla kli­ma­tu umiarkowanego. 

Jak rozliczyć dotację?

Wnioski skła­da się już po zakoń­czo­nej inwe­sty­cji, czy­li trze­ba posia­dać fak­tu­rę zaku­pu pom­py cie­pła i jej mon­ta­żu. Po wypła­cie dota­cji okres trwa­ło­ści wyno­si 5 lat. W tym cza­sie moż­na sprze­dać dom, ale nota­rial­nie nowy wła­ści­ciel poświad­cza, że przej­mu­je okres trwa­ło­ści pompy. 

Pieniądze na dota­cje do pomp cie­pła w owych domach pocho­dzą z unij­ne­go Funduszu Modernizacyjnego zasi­la­ne­go ze sprze­da­ży upraw­nień do emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Program Moje Ciepło 2022–2026 okre­ślo­ny został na 600 mln zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Master Smart Truck

Master Truck -...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
A jeszcze lepsze jest to...