- reklama -
Strona głównaEnergiaChcesz mieć panele fotowoltaiczne -...

Chcesz mieć panele fotowoltaiczne – nie przesadzaj z ich mocą

W pol­skim budow­nic­twie coraz czę­ściej sto­su­je się roz­wią­za­nia wyko­rzy­stu­ją­ce odna­wial­ne źró­dła ener­gii: pane­le foto­wol­ta­icz­ne, pom­py cie­pła, kolek­to­ry sło­necz­ne do pod­grza­nia wody. Kluczem do mak­sy­mal­ne­go wyko­rzy­sta­nia poten­cja­łu tych roz­wią­zań jest naj­pierw ocie­ple­nie budyn­ków. Dopiero zmniej­szo­ne zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię, w wyni­ku odpo­wied­niej izo­la­cji, pozwo­li na efek­tyw­niej­sze wyko­rzy­sty­wa­nie dar­mo­wej ener­gii odnawialnej.

Proste?  Nie dla każdego.

W bran­ży ener­ge­tycz­nej sły­chać spo­ro gło­sów o tym, że Polacy wybie­ra­ją za duże insta­la­cje sło­necz­ne. Jest to zwią­za­ne z obec­nym sys­te­mem roz­li­cza­nia pro­su­men­tów czy­li pro­du­cen­tów i kon­su­men­tów ener­gii. Za każ­dą jed­nost­kę ener­gii wpro­wa­dzo­ną z insta­la­cji do sie­ci ener­ge­tycz­nej pro­su­ment odbie­ra potem 80 proc. Tak jest przy insta­la­cji o mocy do 10 kW. Ci, któ­rzy zain­we­sto­wa­li w insta­la­cje więk­sze – o mocy do 50 kW – odbie­ra­ją 70 proc. wpro­wa­dzo­nej ener­gii. Mają na to rok cza­su, potem nad­wyż­ka, z punk­tu widze­nia pro­su­men­ta, przepada.

Czytaj tak­że: Naprawiaj! To eko­lo­gicz­ne i ekonomiczne

Większe nie oznacza lepsze

Ecoreporters od daw­na zachę­ca do umia­ru. Tak wła­śnie powin­no też być w przy­pad­ku ener­gii. Niezależnie od roz­li­czeń, liczy się też zdro­wy rozsądek.

Wyliczenie, jak może zmniej­szyć się zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię po ter­mo­mo­der­ni­za­cji nie­wiel­kie­go domu o powierzch­ni 90 mkw. poka­zu­je, że dzię­ki popraw­nej kolej­no­ści prac – naj­pierw ocie­ple­niu ścian i dachu, potem wymia­ny źró­dła cie­pła – zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię na cele grzew­cze zmniej­szy­ło się bli­sko pięciokrotnie.

Takie dzia­ła­nie pozwa­la tak­że trzy­krot­nie zmniej­szyć moc eks­plo­ata­cji np. pom­py cie­pła i zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną z zamon­to­wa­nych na dachu pane­li foto­wol­ta­icz­nych. To z kolei prze­kła­da się na niż­sze kosz­ty inwe­sty­cji, jak i na szyb­szy czas jej zwro­tu. Dodatkowo, w przy­pad­ku wie­lu inwe­sto­rów, daje to moż­li­wość samo­dziel­ne­go inwe­sto­wa­nia w odna­wial­ne źró­dła ener­gii, nie­za­leż­nie od pro­gra­mów finan­so­wych wspie­ra­ją­cych roz­wój OZE, takich jak np. „Mój Prąd” – Agnieszka Stawiarska, kie­row­nik dzia­łu doradz­twa tech­nicz­ne­go z Rockwool Polska.

Przykładowo fir­ma poda­je, że przed ter­mo­mo­der­ni­za­cją dom z pom­pą cie­pła potrze­bo­wał insta­la­cji PV o mocy 14,6 kW, któ­ra zaj­mo­wa­ła powierzch­nię ponad 78 mkw. Po ter­mo­mo­der­ni­za­cji wystar­czy­ło 29 mkw., by zmie­ścić pane­le foto­wol­ta­icz­ne o mocy 5,4 kW.

W Polsce mamy oko­ło 5 milio­nów budyn­ków jed­no­ro­dzin­nych, z cze­go 3,6 milio­na to domy nie­ocie­plo­ne lub sła­bo ocie­plo­ne. Budujemy na potę­gę, ale od nowe­go roku cze­ka nas praw­dzi­wa rewo­lu­cja w budow­nic­twie. Normy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej zosta­ną zaostrzo­ne, oby też wzro­sła nasza świa­do­mość nie­mar­no­wa­nia energii.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...
A jeszcze lepsze jest to...