- reklama -
Strona głównaEnergiaChcesz mieć panele fotowoltaiczne -...

Chcesz mieć panele fotowoltaiczne – nie przesadzaj z ich mocą

W pol­skim budow­nic­twie coraz czę­ściej sto­su­je się roz­wią­za­nia wyko­rzy­stu­ją­ce odna­wial­ne źró­dła ener­gii: pane­le foto­wol­ta­icz­ne, pom­py cie­pła, kolek­to­ry sło­necz­ne do pod­grza­nia wody. Kluczem do mak­sy­mal­ne­go wyko­rzy­sta­nia poten­cja­łu tych roz­wią­zań jest naj­pierw ocie­ple­nie budyn­ków. Dopiero zmniej­szo­ne zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię, w wyni­ku odpo­wied­niej izo­la­cji, pozwo­li na efek­tyw­niej­sze wyko­rzy­sty­wa­nie dar­mo­wej ener­gii odnawialnej.

Proste?  Nie dla każdego.

W bran­ży ener­ge­tycz­nej sły­chać spo­ro gło­sów o tym, że Polacy wybie­ra­ją za duże insta­la­cje sło­necz­ne. Jest to zwią­za­ne z obec­nym sys­te­mem roz­li­cza­nia pro­su­men­tów czy­li pro­du­cen­tów i kon­su­men­tów ener­gii. Za każ­dą jed­nost­kę ener­gii wpro­wa­dzo­ną z insta­la­cji do sie­ci ener­ge­tycz­nej pro­su­ment odbie­ra potem 80 proc. Tak jest przy insta­la­cji o mocy do 10 kW. Ci, któ­rzy zain­we­sto­wa­li w insta­la­cje więk­sze – o mocy do 50 kW – odbie­ra­ją 70 proc. wpro­wa­dzo­nej ener­gii. Mają na to rok cza­su, potem nad­wyż­ka, z punk­tu widze­nia pro­su­men­ta, przepada.

Czytaj tak­że: Naprawiaj! To eko­lo­gicz­ne i ekonomiczne

Większe nie oznacza lepsze

Ecoreporters od daw­na zachę­ca do umia­ru. Tak wła­śnie powin­no też być w przy­pad­ku ener­gii. Niezależnie od roz­li­czeń, liczy się też zdro­wy rozsądek.

Wyliczenie, jak może zmniej­szyć się zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię po ter­mo­mo­der­ni­za­cji nie­wiel­kie­go domu o powierzch­ni 90 mkw. poka­zu­je, że dzię­ki popraw­nej kolej­no­ści prac – naj­pierw ocie­ple­niu ścian i dachu, potem wymia­ny źró­dła cie­pła – zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię na cele grzew­cze zmniej­szy­ło się bli­sko pięciokrotnie.

Takie dzia­ła­nie pozwa­la tak­że trzy­krot­nie zmniej­szyć moc eks­plo­ata­cji np. pom­py cie­pła i zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną z zamon­to­wa­nych na dachu pane­li foto­wol­ta­icz­nych. To z kolei prze­kła­da się na niż­sze kosz­ty inwe­sty­cji, jak i na szyb­szy czas jej zwro­tu. Dodatkowo, w przy­pad­ku wie­lu inwe­sto­rów, daje to moż­li­wość samo­dziel­ne­go inwe­sto­wa­nia w odna­wial­ne źró­dła ener­gii, nie­za­leż­nie od pro­gra­mów finan­so­wych wspie­ra­ją­cych roz­wój OZE, takich jak np. „Mój Prąd” – Agnieszka Stawiarska, kie­row­nik dzia­łu doradz­twa tech­nicz­ne­go z Rockwool Polska.

Przykładowo fir­ma poda­je, że przed ter­mo­mo­der­ni­za­cją dom z pom­pą cie­pła potrze­bo­wał insta­la­cji PV o mocy 14,6 kW, któ­ra zaj­mo­wa­ła powierzch­nię ponad 78 mkw. Po ter­mo­mo­der­ni­za­cji wystar­czy­ło 29 mkw., by zmie­ścić pane­le foto­wol­ta­icz­ne o mocy 5,4 kW.

W Polsce mamy oko­ło 5 milio­nów budyn­ków jed­no­ro­dzin­nych, z cze­go 3,6 milio­na to domy nie­ocie­plo­ne lub sła­bo ocie­plo­ne. Budujemy na potę­gę, ale od nowe­go roku cze­ka nas praw­dzi­wa rewo­lu­cja w budow­nic­twie. Normy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej zosta­ną zaostrzo­ne, oby też wzro­sła nasza świa­do­mość nie­mar­no­wa­nia energii.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł