- reklama -

Złóż wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła w 2021 r.

Dotacje do pom­py cie­pła w nowym domu i pod­czas wymia­ny ogrze­wa­nia w sta­rych budyn­kach mają zachę­cić miesz­kań­ców sto­li­cy do korzy­sta­nia z odna­wial­nej ener­gii i zmniej­szyć smog. Ich wyso­kość jest naj­więk­sza w Polsce, bo się­ga nawet 40 tys. zł. Co trze­ba zro­bić, by je dostać?

Warszawa pod wzglę­dem wspar­cia odna­wial­nych źró­deł ener­gii jest wyjąt­kiem na mapie Polski. Polacy chęt­nie insta­lu­ją pom­py cie­pła. Dofinansowanie w 2021 roku nie jest jed­nak łatwo dostęp­ne, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o dota­cje do pom­py cie­pła w nowym domu. Tu sto­li­ca prze­cie­ra szlaki.

Wnioski od września do końca marca

Warszawa skoń­czy­ła nabór wnio­sków na wio­snę, ale od począt­ku wrze­śnia 2021 roku moż­na je ponow­nie skła­dać. Jest na to czas do do koń­ca mar­ca 2022 roku. Wniosek o dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła skła­da się w dowol­nej dziel­ni­cy albo pocz­tą. Czas jest do koń­ca mar­ca przy­szłe­go roku. Dotyczy to inwe­sty­cji, któ­re zamie­rza się wyko­nać w 2022 roku. Zasada w Warszawie jest pro­sta: wnio­sek skła­da­my przed wyko­na­niem inwestycji. 

Dofinansowanie do pom­py cie­pła i do foto­wol­ta­iki, a tak­że innych odna­wial­nych źró­deł ener­gii, jak kolek­to­ry cie­pła i tur­bi­ny wia­tro­we, może wziąć prak­tycz­nie każ­dy. Dotyczy to do osób fizycz­nych, wspól­not miesz­ka­nio­wych, spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wych, przed­się­bior­ców, sto­wa­rzy­szeń, fun­da­cji, a tak­że gmin­nych i powia­to­wych osób praw­nych. Podstawowym warun­kiem sko­rzy­sta­nia z dofi­nan­so­wa­nia jest miej­sce zamiesz­ka­nia, gdzie będzie mon­to­wa­na foto­wol­ta­ika i pom­pa cie­pła z dota­cją. Muszą to być nie­ru­cho­mo­ści na tere­nie Warszawy.

W celu reali­za­cji inwe­sty­cji wnio­sko­daw­ca powi­nien posia­dać udo­ku­men­to­wa­ne pra­wo do dys­po­no­wa­nia nie­ru­cho­mo­ścią – UM Warszawa.

Jak wysokie jest dofinansowanie do pompy ciepła?

Warszawa przy­zna­je dota­cje do foto­wol­ta­iki, pom­py cie­pła, kolek­to­rów sło­necz­nych i tur­bin wia­tro­wych, uza­leż­nio­ne od typu i mocy insta­la­cji. Dofinansowanie wynosi:

 • 30 tys. zł w przy­pad­ku naj­po­pu­lar­niej­szej pom­py cie­pła powietrze-woda
 • 40 tys. zł przy grun­to­wej pom­pie ciepła
 • 15 tys. zł dla pane­li foto­wol­ta­icz­nych, kolek­to­rów sło­necz­nych i tur­bin wiatrowych

Są jed­nak limi­ty na jed­nost­kę mocy:

 • 1500 zł/​kW przy pom­pie cie­pła powietrze-woda
 • 2000 zł/​kW przy grun­to­wej pom­pie ciepła 
 • 1000 zł/​m2 kolek­to­rów ciepła
 • 1500 zł/​kW mocy pane­li foto­wol­ta­icz­nych i tur­bin wiatrowych

Te limi­ty są nato­miast więk­sze, gdy dopła­ty do pom­py cie­pła i foto­wol­ta­iki doty­czą osób wymie­nia­ją­cych kopciucha:

 • 3000 zł/​kW przy pom­pie cie­pła powietrze-woda
 • 6000 zł/​kW przy grun­to­wej pom­pie ciepła 
 • 3000 zł/​m2 kolek­to­rów ciepła
 • 5000 zł/​kW mocy pane­li foto­wol­ta­icz­nych i tur­bin wiatrowych

Dopłaty do pompy ciepła w Czystym Powietrzu

Ogólnopolski pro­gram Czyste Powietrze przy­zna­je dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła tyl­ko przy wymia­nie kop­ciu­cha, a więc w już ist­nie­ją­cych budyn­kach. Podstawowe dota­cje do pomp cie­pła powietrze-​woda zaczy­na­ją się od 9 tys. zł i pokry­wa­ją 30 proc. kosz­tów, a pod­wyż­szo­ne dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła powietrze-​woda wyno­si 60 proc. i 18 tys. zł. Jest jesz­cze kate­go­ria insta­la­cji powietrze-​woda o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie, gdzie dota­cja pokry­wa 45 proc. kosz­tów insta­la­cji pom­py cie­pła. Dofinansowanie może wynieść mak­sy­mal­nie 13 500 zł. Przy grun­to­wych pom­pach cie­pła dofi­nan­so­wa­nie wyno­si od 20 250 zł do 27 tys. zł. 

Czytaj tak­że: Powszechne dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła ruszy w 2021 roku?

Z pro­gra­mu Czyste Powietrze sko­rzy­sta­ją tyl­ko oso­by o rocz­nych docho­dach do 100 tys. zł. Podwyższony poziom 60 proc. doty­czy osób o niskich docho­dach, któ­re dosta­ną odpo­wied­nie zaświad­cze­nie z urzę­du gminy.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...