- reklama -

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła w 2022 r. Przewodnik

Ruszyły dota­cje do pomp cie­pła w nowych domach. W 2022 roku moż­na dostać dopła­ty w ramach pro­gra­mu Moje Ciepło, Czyste Powietrze, w pro­gra­mach gmin­nych i od Taurona. W każ­dym z tych pro­gra­mów obo­wią­zu­ją inne zasa­dy i inne pozio­my wspar­cia. Wyjaśniamy więc, jak naj­le­piej zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2022 r. i mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać obec­ne programy.

Przede wszyst­kim, moż­na dostać dota­cje na pom­py cie­pła w nowych domach i w sta­rych. To są oddziel­ne pro­gra­my, o zupeł­nie innych wyma­ga­niach i innym pozio­mie wspar­cia. Można też dota­cje łączyć, ale trze­ba wie­dzieć jak. Nic wiec dziw­ne­go, że moż­na się w tym pogu­bić. Podpowiadamy więc, co i jak nale­ży zro­bić, by w jak naj­więk­szym stop­niu sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia do ogrzewania.

Program Moje Ciepło 2022

W kwiet­niu 2022 r. ruszył pro­gram Moje Ciepło z budże­tem 600 mln zł. To pokaź­na suma, któ­ra ma star­czyć do koń­ca 2026 roku. Wnioski o dota­cję do pom­py cie­pła skła­da się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez gene­ra­tor wnio­sków. Co waż­ne, pro­gram finan­so­wa­ny jest z utwo­rzo­ne­go przez Unię Europejską Funduszu Modernizacyjnego, a więc wszel­ka zmia­na w pro­gra­mie będzie wyma­ga­ła przej­ścia przez wie­lo­eta­po­we zatwier­dza­nie. Można wiec się spo­dzie­wać, że przez cały okres obo­wią­zy­wa­nia pro­gra­mu Moje Ciepło, nie zosta­nie on zmieniony. 

Jakie są wymo­gi? Po pierw­sze dom jed­no­ro­dzin­ny musi być nowy, a to ozna­cza, że na dzień skła­da­nia wnio­sku o dofinansowanie:

 • nie zło­żo­no zawia­do­mie­nia o zakoń­cze­niu jego budo­wy lub nie zło­żo­no wnio­sku o wyda­nie decy­zji o pozwo­le­niu na użytkowanie 
 • zło­żo­no zawia­do­mie­nie o zakoń­cze­niu budo­wy lub o wyda­nie decy­zji o pozwo­le­niu na użyt­ko­wa­nie nie wcze­śniej niż 1 stycz­nia 2021 r. 

Wnioskodawcą/​Beneficjentem musi być oso­ba wska­za­na w pozwo­le­niu na budo­wę lub zgło­sze­niu budo­wy. Podobnie ta oso­ba powin­na wid­nieć na fak­tu­rze za pom­pę ciepła. 

Dotacje wyno­szą 30 proc. kosz­tów, albo 45 proc. przy kar­cie dużej rodzi­ny. Maksymalnie jest to 7 tys. zł przy pom­pie powietrz­nej i 21 tys. zł przy gruntowej. 

Warunkiem udzie­le­nia dofi­nan­so­wa­nia jest uzy­ska­nie pod­wyż­szo­ne­go stan­dar­du ener­ge­tycz­ne­go domu, tj. uzy­ska­nie mak­sy­mal­nej war­to­ści wskaź­ni­ka rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na nie­od­na­wial­ną ener­gię pier­wot­ną (EP) na potrze­by ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji oraz przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej EPH+W na poziomie: 

 • 63 kWh/(m2 × rok) – dla wnio­sków skła­da­nych w 2022 roku;
 • 55 kWh/(m2 × rok) – dla wnio­sków skła­da­nych w kolej­nych latach funk­cjo­no­wa­nia programu.

Dotacje do pompy ciepła w starych domach

Gdy wymie­nia­my kop­ciu­cha naj­wy­god­niej skła­da­my wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie przez inter­net na stro­nie gov​.pl. Program Czyste Powietrze ist­nie­je od pra­wie czte­rech lat i był już wie­lo­krot­nie zmie­nia­ny, dokła­da­ne są nowe ele­men­ty. W ten spo­sób moż­na dostać dota­cje od 30 proc. (poziom pod­sta­wo­wy) do nawet 90 proc. w przy­pad­ku naj­uboż­szych osób. Przypominamy więc, na co moż­na teraz liczyć, jeśli cho­dzi o dota­cje do pomp cie­pła. Przede wszyst­kim, pod­sta­wo­wym wymo­giem jest wymia­na kop­ciu­cha, czy­li prze­sta­rza­łe­go pie­ca na pali­wo sta­łe (węgiel, drew­no). Drugi wymóg – docho­dy do 100 tys. zł rocz­nie. Podstawowe dopła­ty do pomp cie­pła wynoszą:

 • 3 tys. zł na pom­pę powietrze-powietrze
 • 9 tys. zł na pom­pę powietrze-woda
 • 13,5 tys. zł na pom­pę o pod­wyż­szo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej (45 proc. dofinansowania)
 • 20250 zł na pom­pę gruntową.

Przy pozio­mie pod­wyż­szo­nym, czy­li docho­dach w rodzi­nie 1564 zł na oso­bę albo 2189 zł przy gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym dopła­ty do pomp cie­pła wyno­szą 60 proc. i jest to maksymalnie:

 • 6 tys. zł na pom­pę powietrze-powietrze
 • 18 tys. zł na pom­pę powietrze-​woda (nie­za­leż­nie od klasy)
 • 20 250 zł na pom­pę gruntowa.

Przy docho­dzie do 900 zł na oso­bę albo 1200 w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym dota­cja do wymia­ny ogrze­wa­nia wyno­si już 90 proc. W ten spo­sób moż­na dostać: 

 • 9 tys. zł na pom­pę powietrze-powietrze
 • 27 tys. zł na pom­pę powietrze-​woda (nie­za­leż­nie od klasy)
 • 40 500 zł na pom­pę gruntową.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o dotacje do pompy ciepła w gminie

Co wię­cej, nie­któ­re dota­cje moż­na włą­czyć np. przy wymia­nie ogrze­wa­nia. Można więc wziąć dofi­nan­so­wa­nie z Czystego Powietrza i z pro­gra­mów lokal­nych, gmin­nych, jeśli takie są. Niedawno też dostaw­ca ener­gii Tauron uru­cho­mił wła­sny pro­gram dopłat do wymia­ny prze­sta­rza­łe­go ogrze­wa­nia – war­to więc spraw­dzić na stro­nie spół­ki, czy miesz­ka­my w regio­nie przez nią obsługiwanym. 

Czytaj tak­że: Wymiana pie­ca gazo­we­go na nowy z dofi­nan­so­wa­niem w 2022 r.

Dotacje z Czystego Powietrza moż­na ponad­to łączyć z ulgą ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ną w zezna­niu podat­ko­wym. Przez trzy lata od momen­tu roz­po­czę­cia inwe­sty­cji moż­na odpi­sać 53 tys. zł na oso­bę. Podstawą jest tu posia­da­nie domu jed­no­ro­dzin­ne­go, odda­ne­go do użytku. 

Podsumowując te wszyst­kie dofi­nan­so­wa­nia widać, że moż­na dopro­wa­dzić do tego, że koszt insta­la­cji eko­lo­gicz­ne­go ogrze­wa­nia będzie minimalny.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Recykling do pełna

Powiecie, że to...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...