- reklama -
Strona głównaPoradnikJak wygląda rejestracja pieca węglowego?

Jak wygląda rejestracja pieca węglowego?

Centralny rejestr pie­ców i kotłów dzia­ła od lip­ca 2021 roku. Przypominamy, że reje­stra­cja pie­ca i inne­go ogrze­wa­nia jest obo­wiąz­ko­wa i mamy na to rok cza­su. Po pierw­szych mie­sią­cach już widać efek­ty, jakie przy­niósł spis pie­ców. 2021 rok poka­zał, że Polacy nadal maso­wo korzy­sta­ją z ogrze­wa­nia węglowego.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podał dane, jakie zebrał po trzech mie­sią­cach cen­tral­ny rejestr pie­ców i kotłów. Najwięcej zgło­szeń doty­czy kotłów na węgiel i drew­no. Odpowiadają za oko­ło 47 proc. deklaracji.

Co waż­ne, reje­stra­cja pie­ca węglo­we­go i na inne pali­wa sta­łe wyma­ga poda­nia w dekla­ra­cji, jakie pali­wo wyko­rzy­stu­je­my. Ze zgło­szeń wyni­ka, że trzy czwar­te kotłów jest na węgiel, ale co cie­ka­we nie­wie­le mniej wyko­rzy­stu­je drew­no. Dane poka­zu­ją więc, że część kotłów jest „wie­lo­pa­li­wo­wych“. To tak­że potwier­dza, że w sta­rych pie­cach, tzw. kop­ciu­chach, spa­la­ne są róż­ne paliwa. 

Kto odpowiada za zgłoszenie pieca 2021 roku

Deklaracje skła­da­my głów­nie przez inter­net na stro­nie ZONE​.GUNB​.GOV​.PL. Można tez to zro­bić oso­bi­ście w urzę­dzie gmi­ny. Są dwa rodza­je deklaracji:

 • A – budyn­ki i loka­le mieszkalne
 • B – budyn­ki i loka­le nie­miesz­kal­ne, np. warsz­ta­ty, pie­kar­nie, szklar­nie, gara­że, biu­ra, lokal­ne handlowo-​usługowe, itp.

Deklarację skła­da obo­wiąz­ko­wo wła­ści­ciel domu jed­no­ro­dzin­ne­go albo zarząd­ca w domu wie­lo­ro­dzin­nym, czy­li np. spół­dziel­nia albo admi­ni­stra­tor budynku. 

Co zawiera deklaracja CEEB

W dekla­ra­cji wymie­nia­my każ­de ogrze­wa­nie – to do ogrze­wa­nia pomiesz­czeń i cie­płej wody użyt­ko­wej. Obowiązkowa jest reje­stra­cja kotła nie­za­leż­nie od tego, czy jest uży­wa­ny czy też nie. W odpo­wied­niej rubry­ce zazna­cza­my źró­dło zain­sta­lo­wa­ne i eks­plo­ato­wa­ne. Przy odpo­wied­niej rubry­ce sta­wia­my znak. 

Do wybo­ru mamy:

 • Miejską sieć ciepłowniczą 
 • Kocioł na pali­wo sta­łe (węgiel, drew­no, pel­let lub inny rodzaj bio­ma­sy) z ręcz­nym poda­wa­niem pali­wa /​ zasy­po­wy
 • Kocioł na pali­wo sta­łe (węgiel, drew­no, pel­let lub inny rodzaj bio­ma­sy) z auto­ma­tycz­nym poda­wa­niem pali­wa /​ z podajnikiem 
 • Kominek /​ kozę /​ ogrze­wacz powie­trza na pali­wo sta­łe (drew­no, pel­let lub inny rodzaj bio­ma­sy, węgiel) 
 • Piec kaflo­wy na pali­wo sta­łe (węgiel, drew­no, pel­let lub inny rodzaj biomasy) 
 • Trzon kuchen­ny /​ pie­co­kuch­nia /​ kuch­nia węglowa
 • Kocioł gazo­wy /​ boj­ler gazo­wy /​ pod­grze­wacz gazo­wy przepływowy/​ komi­nek gazowy
 • Kocioł ole­jo­wy
 • Pompę cie­pła
 • Ogrzewanie elektryczne/​bojler elektryczny
 • Kolektory sło­necz­ne do ogrze­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej lub z funk­cją wspomagania.Jak wyglą­da reje­stra­cja pie­ca węglowego

Jak wygląda rejestracja pieca węglowego

W sumie may więc do wybo­ru 11 typów ogrze­wa­nia. Nie trze­ba reje­stro­wać foto­wol­ta­iki ani np. kuche­nek gazowych.

Natomiast reje­stra­cja pie­ca na pali­wa sta­le ozna­cza, że trze­ba też wypeł­nić kolej­ne rubry­ki, w któ­rej wska­zu­je­my kla­sę kotła oraz opał. Do wybo­ru jest:

 • węgiel i pali­wa pochodne
 • pel­let drzewny
 • drew­no kawałkowe
 • inny rodzaj biomasy

Jeśli cho­dzi o kla­sę kotła to mamy do wyboru:

 • poni­żej kla­sy 3 lub jej brak 
 • klasa3
 • klasa4
 • kla­sa 5
 • eko­pro­jekt

Obowiązkowe zgłoszenie pieca

Zgłoszenie ogrze­wa­na jest obo­wiąz­ko­we. Mamy na to rok od 1 lip­ca w przy­pad­ku źró­deł cie­pła, któ­re już istniały. 

Czytaj tak­że: Jakie pie­ce trze­ba zarejestrować

Piece kotły, pom­py cie­pła i inne ogrze­wa­nie, któ­re zosta­ło zain­sta­lo­wa­ne po 1 lip­ca 2021 roku trze­ba zgło­sić w cią­gu 14 dni. Ten ter­min liczy się od uru­cho­mie­nia źró­dła, albo od dnia wymia­ny ogrzewania. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
A jeszcze lepsze jest to...