- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneŻabka stawia potężny oczyszczacz powietrza

Żabka stawia potężny oczyszczacz powietrza

Żabka posta­wi­ła w cen­trum Poznania nowo­cze­sny filtr anty­smo­go­wy zasi­la­ny ener­gią ze słoń­ca. W ten spo­sób sieć chce wal­czyć ze smo­giem. Oczyszczacz powie­trza pomo­gły Żabce posta­wić dwa start-​upy: Oxygen City i Airly. Gigantyczny filtr jest wypo­sa­żo­ny w sen­sor, któ­ry mie­rzy aktu­al­ny poziom zanieczyszczenia.

Filtr anty­smo­go­wy sta­nął przy uli­cy Matyi 8 w Poznaniu, czy­li przy Centrali sie­ci Żabka. Znajduje się więc w cen­trum mia­sta, obok dwor­ca kole­jo­we­go, gdzie każ­de­go dnia prze­cho­dzi kil­ka­dzie­siąt tysię­cy ludzi. Uruchomienie oczysz­cza­cza prze­wi­dzia­no na 12 stycz­nia 2022 roku. Sieć Żabka zbi­lan­su­je w ten spo­sób zanie­czysz­cze­nia z wyko­rzy­sty­wa­nej w Poznaniu flo­ty samochodowej.

Współpraca dla klimatu

Żabka infor­mu­je, że budu­je part­ner­stwa na rzecz pozy­tyw­ne­go wpły­wu na oto­cze­nie. Efektem jest mię­dzy inny­mi współ­pra­ca z Oxygen City i Airly.

Jako fir­ma odpo­wie­dzial­na spo­łecz­nie poszu­ku­je­my part­nerstw, dzię­ki któ­rym moż­li­we jest wypeł­nia­nie naszych zobo­wią­zań doty­czą­cych zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju. 

Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupa Żabka

Filtr anty­smo­go­wy będzie miał sen­sor, któ­ry na bie­żą­co wska­że poziom zanie­czysz­cze­nia powie­trza pyła­mi: PM2,5 oraz PM 10. Stopień zanie­czysz­cze­nia powie­trza zba­da czuj­nik Airly Zależnie od zanie­czysz­cze­nia i pory dnia będzie moż­na zop­ty­ma­li­zo­wać dzia­ła­nie urzą­dze­nia. W ten spo­sób umoż­li­wi efek­tyw­ne oczysz­cza­nie powietrza.

Czytaj tak­że: Oczyszczacz powie­trza hitem

Stworzyliśmy miej­ski filtr powie­trza, ponie­waż nie chce­my bier­nie patrzeć jak zatru­wa­ne są pol­skie mia­sta. Cieszymy się, że wspól­nie z Żabką może­my reali­zo­wać ten pro­jekt w Poznaniu, po to aby ludziom żyło się lepiej.

Krzysztof Baranowski, pre­zes Oxygen City

Filtr antysmogowy z fotowoltaiką

Filtr przy sie­dzi­bie Żabki likwi­du­je prze­szło 80 proc. pyłów zawie­szo­nych PM2,5 i PM10 jak rów­nież kurz, pył­ki, grzy­by, roz­to­cza, bak­te­rie i wiru­sy. Urządzenie emi­tu­je dźwięk o natę­że­niu poni­żej 65 dB, czy­li na pozio­mie gło­śno­ści ruchu ulicz­ne­go, porów­ny­wal­ny tak­że z hała­sem zwią­za­nym z pra­cą w biu­rze czy dźwię­kiem gło­śnej rozmowy. 

Dzięki naszym sen­so­rom jako­ści powie­trza oraz apli­ka­cji mobil­nej „ ina­czej widzisz powie­trze, któ­rym oddychasz”.

Marta Szemraj, Country Manager Airly.

Należy rów­nież pod­kre­ślić, że sta­cja fil­tru­ją­ca zasi­la­na jest w cało­ści ener­gią z odna­wial­nych źró­deł. Dodatkowo na fil­trze zain­sta­lo­wa­ne zosta­ną pane­le fotowoltaiczne.

W cią­gu mie­sią­ca filtr anty­smo­go­wy Żabki oczy­ści 9 mln metrów sze­ścien­nych powietrza. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...
A jeszcze lepsze jest to...