- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneŻabka stawia potężny oczyszczacz powietrza

Żabka stawia potężny oczyszczacz powietrza

- reklama -

Żabka posta­wi­ła w cen­trum Poznania nowo­cze­sny filtr anty­smo­go­wy zasi­la­ny ener­gią ze słoń­ca. W ten spo­sób sieć chce wal­czyć ze smo­giem. Oczyszczacz powie­trza pomo­gły Żabce posta­wić dwa start-​upy: Oxygen City i Airly. Gigantyczny filtr jest wypo­sa­żo­ny w sen­sor, któ­ry mie­rzy aktu­al­ny poziom zanieczyszczenia.

Filtr anty­smo­go­wy sta­nął przy uli­cy Matyi 8 w Poznaniu, czy­li przy Centrali sie­ci Żabka. Znajduje się więc w cen­trum mia­sta, obok dwor­ca kole­jo­we­go, gdzie każ­de­go dnia prze­cho­dzi kil­ka­dzie­siąt tysię­cy ludzi. Uruchomienie oczysz­cza­cza prze­wi­dzia­no na 12 stycz­nia 2022 roku. Sieć Żabka zbi­lan­su­je w ten spo­sób zanie­czysz­cze­nia z wyko­rzy­sty­wa­nej w Poznaniu flo­ty samochodowej.

Współpraca dla klimatu

Żabka infor­mu­je, że budu­je part­ner­stwa na rzecz pozy­tyw­ne­go wpły­wu na oto­cze­nie. Efektem jest mię­dzy inny­mi współ­pra­ca z Oxygen City i Airly.

Jako fir­ma odpo­wie­dzial­na spo­łecz­nie poszu­ku­je­my part­nerstw, dzię­ki któ­rym moż­li­we jest wypeł­nia­nie naszych zobo­wią­zań doty­czą­cych zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju. 

Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupa Żabka

Filtr anty­smo­go­wy będzie miał sen­sor, któ­ry na bie­żą­co wska­że poziom zanie­czysz­cze­nia powie­trza pyła­mi: PM2,5 oraz PM 10. Stopień zanie­czysz­cze­nia powie­trza zba­da czuj­nik Airly Zależnie od zanie­czysz­cze­nia i pory dnia będzie moż­na zop­ty­ma­li­zo­wać dzia­ła­nie urzą­dze­nia. W ten spo­sób umoż­li­wi efek­tyw­ne oczysz­cza­nie powietrza.

Czytaj tak­że: Oczyszczacz powie­trza hitem

Stworzyliśmy miej­ski filtr powie­trza, ponie­waż nie chce­my bier­nie patrzeć jak zatru­wa­ne są pol­skie mia­sta. Cieszymy się, że wspól­nie z Żabką może­my reali­zo­wać ten pro­jekt w Poznaniu, po to aby ludziom żyło się lepiej.

Krzysztof Baranowski, pre­zes Oxygen City

Filtr antysmogowy z fotowoltaiką

Filtr przy sie­dzi­bie Żabki likwi­du­je prze­szło 80 proc. pyłów zawie­szo­nych PM2,5 i PM10 jak rów­nież kurz, pył­ki, grzy­by, roz­to­cza, bak­te­rie i wiru­sy. Urządzenie emi­tu­je dźwięk o natę­że­niu poni­żej 65 dB, czy­li na pozio­mie gło­śno­ści ruchu ulicz­ne­go, porów­ny­wal­ny tak­że z hała­sem zwią­za­nym z pra­cą w biu­rze czy dźwię­kiem gło­śnej rozmowy. 

Dzięki naszym sen­so­rom jako­ści powie­trza oraz apli­ka­cji mobil­nej „ ina­czej widzisz powie­trze, któ­rym oddychasz”.

Marta Szemraj, Country Manager Airly.

Należy rów­nież pod­kre­ślić, że sta­cja fil­tru­ją­ca zasi­la­na jest w cało­ści ener­gią z odna­wial­nych źró­deł. Dodatkowo na fil­trze zain­sta­lo­wa­ne zosta­ną pane­le fotowoltaiczne.

W cią­gu mie­sią­ca filtr anty­smo­go­wy Żabki oczy­ści 9 mln metrów sze­ścien­nych powietrza. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
A jeszcze lepsze jest to...