- reklama -

Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu w 2021 r.

W wie­lu domach coraz popu­lar­niej­sza sta­je się pom­pa cie­pła. Dofinansowanie w 2021 roku na tego typu ogrze­wa­nie mogło­by zmniej­szyć smog. Właściciele nowych domów nie mogą odli­czyć wydat­ków na pom­pę cie­pła w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Nie sko­rzy­sta­ją też z sowi­tych dota­cji przy wymia­nie sta­re­go kop­ciu­cha na nowe ogrze­wa­nie. Czy więc moż­na dostać jakieś dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2021 roku, mon­to­wa­nej w nowym domu? Ogólnopolskiego pro­gra­mu nie ma, nato­miast war­to spraw­dzić dota­cje dostęp­ne w urzę­dzie gminy.

Wnioski do końca marca

Na przy­kład Warszawa do 31 mar­ca przyj­mu­je od swo­ich miesz­kań­ców wnio­ski o dota­cje do eko­lo­gicz­nych inwe­sty­cji miesz­kań­ców. Obejmuje to mię­dzy inny­mi odna­wial­ne źró­dła ener­gii, do któ­rych zali­cza się pom­pa cie­pła. Dofinansowanie w 2021 roku doty­czy sta­rych jak i nowych domów, gdzie takie inwe­sty­cje prze­pro­wa­dza właściciel. 

Dotacje na reali­za­cję inwe­sty­cji pole­ga­ją­cych na wyko­rzy­sta­niu lokal­nych źró­deł ener­gii odna­wial­nej (m.in. wyko­na­nie insta­la­cji pomp cie­pła) są rów­nież prze­zna­czo­ne dla nowych budyn­ków. doty­czą nie­ru­cho­mo­ści, któ­re nie są ogrze­wa­ne kotła­mi lub pale­ni­ska­mi na pali­wo sta­łe albo olej opa­ło­wy – Karolina Gałecka, rzecz­nik pra­so­wy UM Warszawa.

Jakie są dotacje w 2021 roku

Na powietrz­ną pom­pę cie­pła moż­na dostać do 30 tys. zł, ale nie wię­cej niż 1 tys. zł na każ­dy kW mocy. Limit dota­cji w przy­pad­ku grun­to­wej pom­py cie­pła wyno­si 40 tys. zł i 2 tys. zł na kW. Te limi­ty obo­wią­zu­ją w przy­pad­ku osób indy­wi­du­al­nych, przed­się­bior­ców, spół­dziel­ni i wspól­not miesz­ka­nio­wych. W przy­pad­ku jed­no­stek samo­rzą­do­wych z sek­to­ra finan­sów publicz­nych dota­cje wyno­szą 80 proc. kosz­tów inwestycji.

Nie ma obo­wiąz­ku wymia­ny ogrze­wa­nia, nato­miast nie­ru­cho­mość nie może być ogrze­wa­na kotłem na pali­wo sta­łe ani na olej opałowy. 

Jak uzyskać dotację

Przede wszyst­kim naj­pierw trze­ba zło­żyć wnio­sek a potem, już po pozy­tyw­nej decy­zji urzę­du, moż­na ruszyć z inwe­sty­cją. Wnioski skła­da się w dowol­nym urzę­dzie dziel­ni­cy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w Ratuszu. Umowę pod­pi­su­je się w tym biurze.

Przy wyko­ny­wa­niu inwe­sty­cji trze­ba pamię­tać o pod­pi­sa­niu z wyko­naw­cą pro­to­ko­łu odbio­ru wyko­na­nej inwe­sty­cji. Pamiętaj, musisz dostać od wyko­naw­cy ory­gi­nał fak­tu­ry lub rachun­ku za usłu­gę. Urząd pro­si jesz­cze o zdję­cie nowo zain­sta­lo­wa­nych źró­deł ener­gii odna­wial­nej (foto­gra­fia z przo­du, z góry i obu boków jeże­li to możliwe).

Rozliczenie dofinansowania

Na koniec trze­ba wypeł­nić i pod­pi­sać druk roz­li­cze­nia, któ­ry był dołą­czo­ny do umo­wy o udzie­le­nie dota­cji. Do doku­men­tów trze­ba dołą­czyć kopię pro­to­ko­łu odbio­ru wyko­na­nej inwe­sty­cji, ory­gi­nał fak­tu­ry lub rachun­ku i zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce wyko­na­ną inwestycję.

Dofinansowanie do pom­py cie­pła w 2021 roku będzie wypła­co­ne na wska­za­ny rachu­nek ban­ko­wy, wła­ści­cie­la domu lub wykonawcy.

Co z resztą kraju?

Czy docze­ka­my się ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu, w ramach któ­re­go na inwe­sty­cje w nowym domu otrzy­ma­my dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2021 roku? Według nie­ofi­cjal­nych infor­ma­cji, taki pro­gram szy­ku­je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te nie­ofi­cjal­ne infor­ma­cje krą­żą jed­nak już od daw­na, a pro­gra­mu dota­cyj­ne­go jak nie było, tak nadal nie ma.

Czytaj: Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp cie­pła w 2021 r.

Z pew­no­ścią dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w domach mie­ści się w zało­że­niach unij­nej poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej i na ten cel łatwo będzie zdo­być fun­du­sze z Unii Europejskiej. Do tego potrzeb­ne jest jed­nak zgło­sze­nie przez rząd pro­gra­mu NFOŚiGW albo regio­nów. Te pro­gra­my jesz­cze nie powsta­ły. Być może w dru­giej poło­wie roku będzie już wię­cej na ten temat informacji.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł