- reklama -

Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu w 2021 r.

W wie­lu domach coraz popu­lar­niej­sza sta­je się pom­pa cie­pła. Dofinansowanie w 2021 roku na tego typu ogrze­wa­nie mogło­by zmniej­szyć smog. Właściciele nowych domów nie mogą odli­czyć wydat­ków na pom­pę cie­pła w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Nie sko­rzy­sta­ją też z sowi­tych dota­cji przy wymia­nie sta­re­go kop­ciu­cha na nowe ogrze­wa­nie. Czy więc moż­na dostać jakieś dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2021 roku, mon­to­wa­nej w nowym domu? Ogólnopolskiego pro­gra­mu nie ma, nato­miast war­to spraw­dzić dota­cje dostęp­ne w urzę­dzie gminy.

Wnioski do końca marca

Na przy­kład Warszawa do 31 mar­ca przyj­mu­je od swo­ich miesz­kań­ców wnio­ski o dota­cje do eko­lo­gicz­nych inwe­sty­cji miesz­kań­ców. Obejmuje to mię­dzy inny­mi odna­wial­ne źró­dła ener­gii, do któ­rych zali­cza się pom­pa cie­pła. Dofinansowanie w 2021 roku doty­czy sta­rych jak i nowych domów, gdzie takie inwe­sty­cje prze­pro­wa­dza właściciel. 

Dotacje na reali­za­cję inwe­sty­cji pole­ga­ją­cych na wyko­rzy­sta­niu lokal­nych źró­deł ener­gii odna­wial­nej (m.in. wyko­na­nie insta­la­cji pomp cie­pła) są rów­nież prze­zna­czo­ne dla nowych budyn­ków. doty­czą nie­ru­cho­mo­ści, któ­re nie są ogrze­wa­ne kotła­mi lub pale­ni­ska­mi na pali­wo sta­łe albo olej opa­ło­wy – Karolina Gałecka, rzecz­nik pra­so­wy UM Warszawa.

Jakie są dotacje w 2021 roku

Na powietrz­ną pom­pę cie­pła moż­na dostać do 30 tys. zł, ale nie wię­cej niż 1 tys. zł na każ­dy kW mocy. Limit dota­cji w przy­pad­ku grun­to­wej pom­py cie­pła wyno­si 40 tys. zł i 2 tys. zł na kW. Te limi­ty obo­wią­zu­ją w przy­pad­ku osób indy­wi­du­al­nych, przed­się­bior­ców, spół­dziel­ni i wspól­not miesz­ka­nio­wych. W przy­pad­ku jed­no­stek samo­rzą­do­wych z sek­to­ra finan­sów publicz­nych dota­cje wyno­szą 80 proc. kosz­tów inwestycji.

Nie ma obo­wiąz­ku wymia­ny ogrze­wa­nia, nato­miast nie­ru­cho­mość nie może być ogrze­wa­na kotłem na pali­wo sta­łe ani na olej opałowy. 

Jak uzyskać dotację

Przede wszyst­kim naj­pierw trze­ba zło­żyć wnio­sek a potem, już po pozy­tyw­nej decy­zji urzę­du, moż­na ruszyć z inwe­sty­cją. Wnioski skła­da się w dowol­nym urzę­dzie dziel­ni­cy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w Ratuszu. Umowę pod­pi­su­je się w tym biurze.

Przy wyko­ny­wa­niu inwe­sty­cji trze­ba pamię­tać o pod­pi­sa­niu z wyko­naw­cą pro­to­ko­łu odbio­ru wyko­na­nej inwe­sty­cji. Pamiętaj, musisz dostać od wyko­naw­cy ory­gi­nał fak­tu­ry lub rachun­ku za usłu­gę. Urząd pro­si jesz­cze o zdję­cie nowo zain­sta­lo­wa­nych źró­deł ener­gii odna­wial­nej (foto­gra­fia z przo­du, z góry i obu boków jeże­li to możliwe).

Rozliczenie dofinansowania

Na koniec trze­ba wypeł­nić i pod­pi­sać druk roz­li­cze­nia, któ­ry był dołą­czo­ny do umo­wy o udzie­le­nie dota­cji. Do doku­men­tów trze­ba dołą­czyć kopię pro­to­ko­łu odbio­ru wyko­na­nej inwe­sty­cji, ory­gi­nał fak­tu­ry lub rachun­ku i zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce wyko­na­ną inwestycję.

Dofinansowanie do pom­py cie­pła w 2021 roku będzie wypła­co­ne na wska­za­ny rachu­nek ban­ko­wy, wła­ści­cie­la domu lub wykonawcy.

Co z resztą kraju?

Czy docze­ka­my się ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu, w ramach któ­re­go na inwe­sty­cje w nowym domu otrzy­ma­my dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2021 roku? Według nie­ofi­cjal­nych infor­ma­cji, taki pro­gram szy­ku­je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te nie­ofi­cjal­ne infor­ma­cje krą­żą jed­nak już od daw­na, a pro­gra­mu dota­cyj­ne­go jak nie było, tak nadal nie ma.

Czytaj: Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp cie­pła w 2021 r.

Z pew­no­ścią dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w domach mie­ści się w zało­że­niach unij­nej poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej i na ten cel łatwo będzie zdo­być fun­du­sze z Unii Europejskiej. Do tego potrzeb­ne jest jed­nak zgło­sze­nie przez rząd pro­gra­mu NFOŚiGW albo regio­nów. Te pro­gra­my jesz­cze nie powsta­ły. Być może w dru­giej poło­wie roku będzie już wię­cej na ten temat informacji.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Nad morzem

Nad morzem jest...

Master Smart Truck

Master Truck -...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...