- reklama -

Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu w 2021 r.

W wie­lu domach coraz popu­lar­niej­sza sta­je się pom­pa cie­pła. Dofinansowanie w 2021 roku na tego typu ogrze­wa­nie mogło­by zmniej­szyć smog. Właściciele nowych domów nie mogą odli­czyć wydat­ków na pom­pę cie­pła w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Nie sko­rzy­sta­ją też z sowi­tych dota­cji przy wymia­nie sta­re­go kop­ciu­cha na nowe ogrze­wa­nie. Czy więc moż­na dostać jakieś dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2021 roku, mon­to­wa­nej w nowym domu? Ogólnopolskiego pro­gra­mu nie ma, nato­miast war­to spraw­dzić dota­cje dostęp­ne w urzę­dzie gminy.

Wnioski do końca marca

Na przy­kład Warszawa do 31 mar­ca przyj­mu­je od swo­ich miesz­kań­ców wnio­ski o dota­cje do eko­lo­gicz­nych inwe­sty­cji miesz­kań­ców. Obejmuje to mię­dzy inny­mi odna­wial­ne źró­dła ener­gii, do któ­rych zali­cza się pom­pa cie­pła. Dofinansowanie w 2021 roku doty­czy sta­rych jak i nowych domów, gdzie takie inwe­sty­cje prze­pro­wa­dza właściciel. 

Dotacje na reali­za­cję inwe­sty­cji pole­ga­ją­cych na wyko­rzy­sta­niu lokal­nych źró­deł ener­gii odna­wial­nej (m.in. wyko­na­nie insta­la­cji pomp cie­pła) są rów­nież prze­zna­czo­ne dla nowych budyn­ków. doty­czą nie­ru­cho­mo­ści, któ­re nie są ogrze­wa­ne kotła­mi lub pale­ni­ska­mi na pali­wo sta­łe albo olej opa­ło­wy – Karolina Gałecka, rzecz­nik pra­so­wy UM Warszawa.

Jakie są dotacje w 2021 roku

Na powietrz­ną pom­pę cie­pła moż­na dostać do 30 tys. zł, ale nie wię­cej niż 1 tys. zł na każ­dy kW mocy. Limit dota­cji w przy­pad­ku grun­to­wej pom­py cie­pła wyno­si 40 tys. zł i 2 tys. zł na kW. Te limi­ty obo­wią­zu­ją w przy­pad­ku osób indy­wi­du­al­nych, przed­się­bior­ców, spół­dziel­ni i wspól­not miesz­ka­nio­wych. W przy­pad­ku jed­no­stek samo­rzą­do­wych z sek­to­ra finan­sów publicz­nych dota­cje wyno­szą 80 proc. kosz­tów inwestycji.

Nie ma obo­wiąz­ku wymia­ny ogrze­wa­nia, nato­miast nie­ru­cho­mość nie może być ogrze­wa­na kotłem na pali­wo sta­łe ani na olej opałowy. 

Jak uzyskać dotację

Przede wszyst­kim naj­pierw trze­ba zło­żyć wnio­sek a potem, już po pozy­tyw­nej decy­zji urzę­du, moż­na ruszyć z inwe­sty­cją. Wnioski skła­da się w dowol­nym urzę­dzie dziel­ni­cy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w Ratuszu. Umowę pod­pi­su­je się w tym biurze.

Przy wyko­ny­wa­niu inwe­sty­cji trze­ba pamię­tać o pod­pi­sa­niu z wyko­naw­cą pro­to­ko­łu odbio­ru wyko­na­nej inwe­sty­cji. Pamiętaj, musisz dostać od wyko­naw­cy ory­gi­nał fak­tu­ry lub rachun­ku za usłu­gę. Urząd pro­si jesz­cze o zdję­cie nowo zain­sta­lo­wa­nych źró­deł ener­gii odna­wial­nej (foto­gra­fia z przo­du, z góry i obu boków jeże­li to możliwe).

Rozliczenie dofinansowania

Na koniec trze­ba wypeł­nić i pod­pi­sać druk roz­li­cze­nia, któ­ry był dołą­czo­ny do umo­wy o udzie­le­nie dota­cji. Do doku­men­tów trze­ba dołą­czyć kopię pro­to­ko­łu odbio­ru wyko­na­nej inwe­sty­cji, ory­gi­nał fak­tu­ry lub rachun­ku i zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce wyko­na­ną inwestycję.

Dofinansowanie do pom­py cie­pła w 2021 roku będzie wypła­co­ne na wska­za­ny rachu­nek ban­ko­wy, wła­ści­cie­la domu lub wykonawcy.

Co z resztą kraju?

Czy docze­ka­my się ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu, w ramach któ­re­go na inwe­sty­cje w nowym domu otrzy­ma­my dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2021 roku? Według nie­ofi­cjal­nych infor­ma­cji, taki pro­gram szy­ku­je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te nie­ofi­cjal­ne infor­ma­cje krą­żą jed­nak już od daw­na, a pro­gra­mu dota­cyj­ne­go jak nie było, tak nadal nie ma.

Czytaj: Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp cie­pła w 2021 r.

Z pew­no­ścią dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w domach mie­ści się w zało­że­niach unij­nej poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej i na ten cel łatwo będzie zdo­być fun­du­sze z Unii Europejskiej. Do tego potrzeb­ne jest jed­nak zgło­sze­nie przez rząd pro­gra­mu NFOŚiGW albo regio­nów. Te pro­gra­my jesz­cze nie powsta­ły. Być może w dru­giej poło­wie roku będzie już wię­cej na ten temat informacji.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...