- reklama -
Strona głównaEnergiaDodatek węglowy i tani węgiel....

Dodatek węglowy i tani węgiel. Gmina wszystkich obsłuży?

Dodatek na opał to nie wszyst­ko. Teraz ma być tak­że tani węgiel. Gminy, któ­re jesz­cze do nie­daw­na były nama­wia­ne do wal­ki ze smo­giem, teraz mają robić wszyst­ko, by palą­cy węglem w pie­cach nie odczu­li kry­zy­su ener­ge­tycz­ne­go. Czy jest w tym logika?

W Warszawie licz­ba wnio­sków o doda­tek węglo­wy wyno­si już oko­ło 3,7 tys. Tyle osób zgło­si­ło się po 3 tys. zł. Zgodnie z usta­wą, doda­tek węglo­wy przy­słu­gu­je tym, któ­rzy do 11 sierp­nia zgło­si­li w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) pale­nie węglem. Tylko nowo zain­sta­lo­wa­ny kocioł na węgiel może zostać zgło­szo­ny póź­niej do CEEB.Takie oso­by mają czas do koń­ca listo­pa­da, by zło­żyć wnio­sek o doda­tek węglo­wy. I rze­czy­wi­ście gmi­ny są zasy­py­wa­ne wnio­ska­mi. Problem w tym, że nie wszy­scy uczci­wie dekla­ru­ją w nich praw­dę. Urzędnicy spę­dza­ją spo­ro cza­su, by zwe­ry­fi­ko­wać, czy rze­czy­wi­ście wnio­sko­daw­cy doda­tek się należy. 

Czytaj tak­że: Wniosek o wypła­tę dodat­ku węglo­we­go w 2022 r. z oświadczeniem

Dodatek na węgiel w gminie 

A to nie wszyst­ko. Teraz rząd pla­nu­je sprze­da­wać tań­szy węgiel. Gmina będzie mogła go kupić od pań­stwo­wej spół­ki (PGE Paliwa, Węglokoks) za 1500 zł za tonę i sprze­dać za nie wię­cej niż 2000 zł. Tak przy­naj­mniej wyni­ka z zapo­wie­dzi rzą­dzą­cych. Ostatecznie to rada gmi­ny zde­cy­du­je, czy przy­stę­po­wać do pro­gra­mu. I praw­do­po­dob­nie wszy­scy przy­stą­pią. Przykładem może być Warszawa, któ­ra się na to zgodziła. 

Gmina węgiel sprze­da oso­bie fizycz­nej w gospo­dar­stwie domo­wym, któ­ra speł­nia warun­ki upraw­nia­ją­ce ją do dodat­ku węglo­we­go. Tylko gospo­dar­stwa domo­we mogą sko­rzy­stać z pre­fe­ren­cyj­nej ceny węgla. Gmina przyj­mie wnio­ski i będzie je wery­fi­ko­wa­ła. Nie wia­do­mo nato­miast, ile tego węgla sprze­da poje­dyn­czej oso­bie. Limity pozna­my dopie­ro w roz­po­rzą­dze­niu do ustawy.

Po uwzględ­nie­niu dodat­ku węglo­we­go, któ­ry wyno­si 3 tys. zł, efek­tyw­na cena węgla za 1 tonę wynie­sie tyl­ko 1 tys. zł.

Centrum Informacyjne Rządu

Co cie­ka­we, wnio­ski o doda­tek węglo­wy roz­pa­tru­ją teraz te same oso­by, któ­re zaj­mo­wa­ły się dota­cja­mi do wymia­ny kop­ciu­chów i do OZE. Jak to sobie teraz tłu­ma­czą urzęd­ni­cy? Czy wal­ka ze smo­giem nadal w Polsce trwa, czy też zosta­ła zawie­szo­na na dobre? To pyta­nie pozo­sta­je bez odpo­wie­dzi, ale z pew­no­ścią nie­je­den Polak je sobie teraz zadaje.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....
A jeszcze lepsze jest to...