- reklama -
Strona głównaEnergiaChcesz wyższy dodatek osłonowy -...

Chcesz wyższy dodatek osłonowy – zarejestruj piec

Wniosek o doda­tek osło­no­wy moż­na skła­dać w urzę­dach gmin od 4 stycz­nia. To roz­wią­za­nie na zmniej­sze­nie kosz­tów ener­gii wpro­wa­dzi­ła tar­cza anty­in­fla­cyj­na. Aby dostać pie­nią­dze do koń­ca mar­ca trze­ba się pospie­szyć i zło­żyć wnio­sek jesz­cze w stycz­niu. Wyższe staw­ki przy­słu­gu­ją oso­bom, któ­re ogrze­wa­ją się węglem. 

Dodatek osło­no­wy przy­słu­gu­je, gdy docho­dy na jed­na oso­bę nie prze­kra­cza­ją 1500 zł w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym albo 2100 zł w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym. Liczą się tu docho­dy z 2020 roku.

Co waż­ne, obo­wią­zu­je zasa­da „zło­tów­ka za zło­tów­kę“. To ozna­cza, że doda­tek osło­no­wy dosta­ną też rodzi­ny po prze­kro­cze­niu kry­te­rium docho­do­we­go, ponie­waż wypła­ta będzie pomniej­sza­na o kwo­tę prze­kro­cze­nia pro­gu docho­do­we­go. Minimalna kwo­ta wyno­si 20 zł.

Warto wie­dzieć, że doda­tek osło­no­wy jest zwol­nio­ny z podat­ku dochodowego.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Roczne staw­ki wypłat usta­lo­no w podzia­le na czte­ry grupy:

  • 400 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez oso­bę samotną 
  • 600 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 2 do 3 osób
  • 850 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 4 do 5 osób
  • 1150 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z co naj­mniej 6 osób.

Natomiast wyż­sze dodat­ki osło­no­we przy­słu­gu­ją oso­bom, któ­re ogrze­wa­ją domy węglem. Chodzi o gospo­dar­stwa domo­we, w któ­rych głów­nym źró­dłem ogrze­wa­nia jest: kocioł na pali­wo sta­łe, komi­nek, koza, ogrze­wacz powie­trza, trzon kuchen­ny, pie­co­kuch­nia, kuch­nia węglo­wa lub piec kaflo­wy. Co waż­ne, te źró­dła muszą być wpi­sa­ne do Centralnej Ewidencji Emisyjności budyn­ków. Dopiero wte­dy moż­na dostać wyż­szy doda­tek osło­no­wy., któ­ry wynosi:

  • 500 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 4 do 5 osób;
  • 437,50 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z co naj­mniej 6 osób.

Czytaj tak­że: Jak wyglą­da reje­stra­cja pie­ca węglowego?

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o doda­tek osło­no­wy skła­da się w urzę­dach gmin. To gmi­ny wypła­cą więc dodat­ki z tar­czy anty­in­fla­cyj­nej. Natomiast pie­nią­dze pocho­dzą z budże­tu pań­stwa, a kon­kret­nie z docho­dów ze sprze­da­ży praw do emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Unijny sys­tem han­dlu pra­wa­mi do emi­sji przy­nie­sie rzą­do­wi ponad 25 mld zł. Z tej kwo­ty na dodat­ki osło­no­we pój­dzie 4,1 mld zł. 

Szacuje się, że z dodat­ków sko­rzy­sta pra­wie 7 mln gospo­darstw domowych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...
A jeszcze lepsze jest to...