- reklama -
Strona głównaEnergiaChcesz wyższy dodatek osłonowy -...

Chcesz wyższy dodatek osłonowy – zarejestruj piec

Wniosek o doda­tek osło­no­wy moż­na skła­dać w urzę­dach gmin od 4 stycz­nia. To roz­wią­za­nie na zmniej­sze­nie kosz­tów ener­gii wpro­wa­dzi­ła tar­cza anty­in­fla­cyj­na. Aby dostać pie­nią­dze do koń­ca mar­ca trze­ba się pospie­szyć i zło­żyć wnio­sek jesz­cze w stycz­niu. Wyższe staw­ki przy­słu­gu­ją oso­bom, któ­re ogrze­wa­ją się węglem. 

Dodatek osło­no­wy przy­słu­gu­je, gdy docho­dy na jed­na oso­bę nie prze­kra­cza­ją 1500 zł w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym albo 2100 zł w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym. Liczą się tu docho­dy z 2020 roku.

Co waż­ne, obo­wią­zu­je zasa­da „zło­tów­ka za zło­tów­kę“. To ozna­cza, że doda­tek osło­no­wy dosta­ną też rodzi­ny po prze­kro­cze­niu kry­te­rium docho­do­we­go, ponie­waż wypła­ta będzie pomniej­sza­na o kwo­tę prze­kro­cze­nia pro­gu docho­do­we­go. Minimalna kwo­ta wyno­si 20 zł.

Warto wie­dzieć, że doda­tek osło­no­wy jest zwol­nio­ny z podat­ku dochodowego.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Roczne staw­ki wypłat usta­lo­no w podzia­le na czte­ry grupy:

  • 400 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez oso­bę samotną 
  • 600 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 2 do 3 osób
  • 850 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 4 do 5 osób
  • 1150 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z co naj­mniej 6 osób.

Natomiast wyż­sze dodat­ki osło­no­we przy­słu­gu­ją oso­bom, któ­re ogrze­wa­ją domy węglem. Chodzi o gospo­dar­stwa domo­we, w któ­rych głów­nym źró­dłem ogrze­wa­nia jest: kocioł na pali­wo sta­łe, komi­nek, koza, ogrze­wacz powie­trza, trzon kuchen­ny, pie­co­kuch­nia, kuch­nia węglo­wa lub piec kaflo­wy. Co waż­ne, te źró­dła muszą być wpi­sa­ne do Centralnej Ewidencji Emisyjności budyn­ków. Dopiero wte­dy moż­na dostać wyż­szy doda­tek osło­no­wy., któ­ry wynosi:

  • 500 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 4 do 5 osób;
  • 437,50 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z co naj­mniej 6 osób.

Czytaj tak­że: Jak wyglą­da reje­stra­cja pie­ca węglowego?

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o doda­tek osło­no­wy skła­da się w urzę­dach gmin. To gmi­ny wypła­cą więc dodat­ki z tar­czy anty­in­fla­cyj­nej. Natomiast pie­nią­dze pocho­dzą z budże­tu pań­stwa, a kon­kret­nie z docho­dów ze sprze­da­ży praw do emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Unijny sys­tem han­dlu pra­wa­mi do emi­sji przy­nie­sie rzą­do­wi ponad 25 mld zł. Z tej kwo­ty na dodat­ki osło­no­we pój­dzie 4,1 mld zł. 

Szacuje się, że z dodat­ków sko­rzy­sta pra­wie 7 mln gospo­darstw domowych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...
A jeszcze lepsze jest to...