Piękno swoistość przemijanie

- autopromocja -

Postimpresjoniści sta­ra­li się uwol­nić obraz od naśla­dow­nic­twa natu­ry (mime­sis), kła­dli nacisk na auto­no­micz­ność, wyjąt­ko­wość dzie­ła malar­skie­go. Inwencja arty­sty była waż­niej­sza niż wier­ne naśla­do­wa­nie rzeczywistości. 

Postimpresjonistów (Van Gogha, Paula Gauguina, Henri de Toulus-​Lautreca, Paula Cézanne’a) stwo­rzył impre­sjo­nizm. Odrzucając swo­je korze­nie, stwa­rza­my się na nowo. 

Dla wie­lu arty­stów post­im­pre­sjo­nizm był punk­tem wyj­ścio­wym w dąże­niu do wła­sne­go stylu. 

Na zdję­ciu usy­cha­ją­ce sło­necz­ni­ki, gdzieś nie­da­le­ko, na Warmii.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem