- reklama -
Strona głównaTechnologieObniżki cen samochodów elektrycznych na...

Obniżki cen samochodów elektrycznych na horyzoncie

Głębokie obniż­ki cen samo­cho­dów elek­trycz­nych oży­wia­ją oba­wy przed woj­ną ceno­wą na ryn­ku moto­ry­za­cyj­nym. Jednak ceny nowych samo­cho­dów w Stanach Zjednoczonych w opi­nii ana­li­ty­ków Allianz Trade nie wyka­zu­ją oznak spadku.

Tesla, naj­więk­szy na świe­cie pro­du­cent pojaz­dów elek­trycz­nych (BEV), ogło­sił znacz­ne obniż­ki cen samo­cho­dów w Europie i Ameryce Północnej. Wpływ w ska­li makro był­by bar­dziej nama­cal­ny, gdy­by kon­ku­ren­ci poszli za przy­kła­dem Tesli. Ale nie idą, jak na razie. Inne fir­my nie widzą powo­du, by kon­ku­ro­wać cena­mi. W dodat­ku popyt na auta rośnie w tym roku. Alianz Trade prze­wi­du­je, że reje­stra­cja samo­cho­dów w Europie wzro­śnie o 4 proc. Nadal jest to o ‑27 proc. poni­żej pozio­mu sprzed pandemii. 

Zamiast woj­ny ceno­wej spo­dzie­wa­my się stop­nio­we­go przy­wra­ca­nia rów­no­wa­gi poda­ży, któ­ra odra­dza się, i popy­tu, któ­ry ma słab­nąć w dal­szej czę­ści roku na euro­pej­skich i pół­noc­no­ame­ry­kań­skich ryn­kach moto­ry­za­cyj­nych, co przy­wró­ci ceny samo­cho­dów do równowagi.

Alianz Trade

W ubie­głym roku ceny samo­cho­dów nowych wzro­sły śred­nio o 7 proc. a uży­wa­nych o 11 proc., co osta­tecz­nie przy­czy­ni­ło się do rekor­do­wych zysków domi­nu­ją­cych pro­du­cen­tów aut.

Kiedy można spodziewać się obniżki cen elektryków?

To kwe­stia cza­su, kie­dy ceny pojaz­dów z napę­dem elek­trycz­nym spad­ną wraz ze wzro­stem ich udzia­łu w ryn­ku. Znalezienie odpo­wied­nie­go tem­pa obni­żek, aby zacho­wać war­tość samo­cho­dów elek­trycz­nych i jed­no­cze­śnie zapew­nić, że sta­ną się one bar­dziej przy­stęp­ne ceno­wo, będzie głów­nym wyzwa­niem dla pro­du­cen­tów w nad­cho­dzą­cych latach – oce­nia Allianz Trade.

Patrząc na Chiny, gdzie BEV sta­no­wią ponad 20% ryn­ku, obser­wu­je­my, że ceny spa­da­ją w znacz­nie szyb­szym tem­pie wraz z wpro­wa­dza­niem nowych modeli

Alianz Trade

Obniżki cen samo­cho­dów elek­trycz­nych nale­ży spo­dzie­wać się ze stro­ny firm inno­wa­cyj­nych, uczą­cych się, efek­tyw­nych w pro­jek­to­wa­niu BEV. 

Jak przy­po­mi­na­ją ana­li­ty­cy, głę­bo­kie obniż­ki cen to ryzy­kow­na gra dla pro­du­cen­tów samo­cho­dów. Jak poka­za­ły doświad­cze­nia, jaki­kol­wiek spa­dek ceny dane­go nowe­go mode­lu ma nega­tyw­ny wpływ na war­tość odsprze­da­ży tych samych mode­li, któ­re są już na dro­gach, i do pew­ne­go stop­nia na war­tość podob­nych mode­li. Wcześniejsze przy­kła­dy głę­bo­kich obni­żek cen pojaz­dów spo­tka­ły się z nega­tyw­ny­mi reak­cja­mi klien­tów, któ­rych samo­cho­dy natych­miast stra­ci­ły na war­to­ści. Ostatecznie skło­ni­ło to klien­tów do zasta­no­wie­nia się dwa razy przed zaku­pem tej samej mar­ki. Kwestia ta jest jesz­cze bar­dziej kry­tycz­na w przy­pad­ku wyspe­cja­li­zo­wa­nych firm zaj­mu­ją­cych się flo­ta­mi samochodowymi.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
A jeszcze lepsze jest to...