- reklama -
Strona głównaPoradnikWniosek o wypłatę dodatku węglowego...

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w 2022 r. z oświadczeniem

Wielu Polaków dosta­nie w tym roku, oprócz dodat­ku osło­no­we­go, tak­że doda­tek węglo­wy. Wzór wnio­sku jest już dostęp­ny i moż­na zapo­znać się z nim on-​line. Wniosek o wypła­tę dodat­ku węglo­we­go skła­da się pod rygo­rem odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej – czy­ta­my na samym wstę­pie. Wysokość dodat­ku wyno­si 3 tys. zł. Jest to jed­no­ra­zo­wa zapo­mo­ga, zwol­nio­na z opodatkowania.

Nie wszy­scy mogą sta­rać się o doda­tek węglo­wy. Dla kogo prze­wi­dzia­no jed­no­ra­zo­wą wypła­tę 3 tys. zł? Są dwa pod­sta­wo­we warun­ki: głów­ne źró­dło ogrze­wa­nia musi być na węgiel i to źró­dło musi być zgło­szo­ne do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Może to być:

  • kocioł na pali­wo stałe
  • kominek
  • koza
  • ogrze­wacz powietrza
  • trzon kuchenny
  • pie­co­kuch­nia
  • kuch­nia węglowa 
  • piec kaflo­wy na pali­wo stałe.

Przez pali­wa sta­łe rozu­mie się węgiel kamien­ny, bry­kiet lub pel­let zawie­ra­ją­ce co naj­mniej 85% węgla kamien­ne­go. Co waż­ne, w dekla­ra­cji do CEEB poda­je­my też rodzaj sto­so­wa­ne­go pali­wa. Dobra wia­do­mość jest taka, że dane w dekla­ra­cji może­my zmie­niać – on line, na stro­nie GUNB, albo w gminie.

Czytaj tak­że: Jak wyglą­da reje­stra­cja pie­ca węglowego?

Kto składa wniosek o wypłatę dodatku węglowego 

Wniosek o wypła­tę dodat­ku węglo­we­go skła­da się w gmi­nie wła­ści­wej ze wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia. To wójt, bur­mistrz, pre­zy­dent mia­sta doko­nu­je wery­fi­ka­cji wnio­sku, ale też może zle­cić te zada­nia np. ośrod­kom pomo­cy spo­łecz­nej. Według usta­wy, wnio­ski będą skła­da­ne zarów­no elek­tro­nicz­nie, jak i papierowo.

Wniosek o wypła­tę dodat­ku węglo­we­go z oświadczeniem.

Wzór wnio­sku o wypła­tę dodat­ku węglo­we­go zawie­ra dane doty­czą­ce wnio­sko­daw­cy, w tym dane koniecz­ne do jed­no­znacz­nej iden­ty­fi­ka­cji: imię, nazwi­sko, PESEL, dane doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go toż­sa­mość. We wnio­sku nale­ży wska­zać tak­że miej­sce zamiesz­ka­nia i numer rachun­ku ban­ko­we­go, na któ­ry ma zostać prze­ka­za­na kwo­ta dodatku.

W wnio­sku zazna­cza­my też, czy jest to gospo­dar­stwo jed­no­oso­bo­we czy wie­lo­oso­bo­we. W tym dru­gim przy­pad­ku nale­ży podać licz­bę osób i ich dane: imio­na, nazwi­ska, PESEL, serię u numer dowo­du potwier­dza­ją­ce­go toż­sa­mość. Mimo poda­wa­nia tych danych, doda­tek węglo­wy i tak przy­słu­gu­je tyl­ko jeden na gospo­dar­stwo, nie­za­leż­nie od tego, ile liczy osób. Liczy się to, kto pierw­szy w danym gospo­dar­stwie zło­żył wniosek. 

Mieszkańcy bloków też dostaną dodatek węglowy

Jak czy­ta­my, doda­tek węglo­wy przy­słu­gu­je tak­że, gdy ogrze­wa­nie budyn­ku reali­zo­wa­ne jest przez lokal­ną sieć cie­płow­ni­czą, obsłu­gi­wa­ną z kotła na pali­wo sta­łe . W tym przy­pad­ku do wnio­sku nale­ży załą­czyć oświad­cze­nie wła­ści­cie­la lub zarząd­cy budyn­ku o takim spo­so­bie ogrze­wa­nia. Źródło ogrze­wa­nia budyn­ku musi być też zgło­szo­ne do CEEB. 

Do wnio­sku nale­ży też dołą­czyć oświad­cze­nie, że gospo­dar­stwo domo­we nie korzysta/​nie korzy­sta­ło z pali­wa sta­łe­go zaku­pio­ne­go po cenie i od przed­się­bior­cy, o któ­rym mowa w art. 2 ust. 1 usta­wy z dnia 23 czerw­ca 2022 r. o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach słu­żą­cych ochro­nie odbior­ców nie­któ­rych paliw sta­łych, w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku tych paliw. Chodzi o usta­wę, któ­ra gwa­ran­to­wa­ła zakup węgla po cenie 996,60 zł brutto. 

Miesiąc na wypłatę

Wszystko wska­zu­je na to, że rząd chce ruszyć jak naj­wcze­śniej z wypła­ta­mi, praw­do­po­dob­nie jesz­cze przed wrze­śniem. Rozpoczęcie przyj­mo­wa­nia wnio­sków prze­ło­ży się na szyb­sze wypła­ty. Dodatek węglo­wy wypła­ca się w ter­mi­nie do mie­sią­ca od dnia zło­że­nia wnio­sku o jego wypłatę.

Najważniejsza jest data 30 listo­pa­da, bo tyl­ko do tego cza­su będzie moż­na skła­dać wnio­ski. Potem pozo­sta­ną nierozpatrzone. 

Pieniądze na wypła­tę dodat­ku węglo­we­go gmi­ny dosta­ną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-​19, w sumie 11,5 mld zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Dwie wieże

Są na tym...
A jeszcze lepsze jest to...