- reklama -
Strona głównaPoradnikBanki wznawiają w 2023 r....

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od począt­ku roku w pro­gra­mie Czyste Powietrze obo­wią­zu­je wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pie­ca i do ter­mo­mo­der­ni­za­cji domu. Sprawdzamy, jakie ban­ki mają kre­dyt Czyste Powietrze w ofer­cie w 2023 r.

Program Czyste Powietrze w 2023 r. prze­szedł dużą zmia­nę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod­niósł limit rocz­ne­go docho­du upraw­nia­ją­ce­go do sko­rzy­sta­nia z dofi­nan­so­wa­nia. Teraz jest to 135 tys. zł. Wzrosły tak­że same dota­cje do wymia­ny pie­ców oraz do ter­mo­mo­der­ni­za­cji, w tym do głę­bo­kiej ter­mo­mo­der­ni­za­cji domu jed­no­ro­dzin­ne­go. Podstawowa dota­cja wyno­si do 66 tys. zł, dla osób uboż­szych – 99 tys. zł, a mak­sy­mal­nie dla naj­uboż­szych – 136,2 tys. zł. Pojawiła się tak­że moż­li­wość ponow­ne­go zło­że­nia wnio­sku w Programie Czyste Powietrze. 

Czytaj tak­że: Z pro­gra­mu Czyste Powietrze możesz sko­rzy­stać dwa razy

Dofinansowanie moż­na otrzy­mać tak­że na czę­ścio­wą spła­tę kapi­ta­łu kre­dy­tu ban­ko­we­go. Banki uczest­ni­czą­ce w pro­gra­mie poma­ga­ją w wypeł­nie­niu wnio­sków o dota­cje z Czystego Powietrza i wysła­niu ich do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do udzie­le­nia kre­dy­tu koniecz­na jest pozy­tyw­na decy­zja o dota­cji z WFOŚiGW oraz decy­zja z banku. 

Warto porów­nać ofer­ty kre­dy­to­we, ponie­waż róż­nią się mię­dzy inny­mi mak­sy­mal­ny­mi kwo­ta­mi udzie­la­nych kredytów.

Pierwszy wprowadził w 2023 r. kredyt Czyste Powietrze BOŚ

Jako pierw­szy w stycz­niu zaofe­ro­wał kre­dyt Czyste Powietrze BOŚ. Maksymalnie moż­na uzy­skać do 99 tys. zł kre­dy­tu o rze­czy­wi­stej rocz­nej sto­pie dofi­nan­so­wa­nia 10,81 proc. Bank przy­po­mi­na, że 95 proc. środ­ków trze­ba prze­zna­czyć na kosz­ty kwa­li­fi­ko­wa­ne przed­się­wzię­cia oraz na poda­tek VAT nali­czo­ny od tych kosz­tów. Kredyt sfinansuje:

  • wymia­nę kop­ciu­cha oraz zakup i mon­taż nowe­go źró­dła ciepła,
  • cen­tral­ne ogrzewanie 
  • insta­la­cję cie­płej wody użytkowej
  • ocie­ple­nie domu
  • sto­lar­kę drzwio­wą i okienną
  • wen­ty­la­cję mecha­nicz­ną z odzy­skiem ciepła
  • foto­wol­ta­ikę
  • audyt ener­ge­tycz­ny
  • doku­men­ta­cję projektową.

Co wię­cej BOŚ zachę­ca tak­że do sko­rzy­sta­nia z innych swo­ich pro­duk­tów, np. zie­lo­nej pożycz­ki. Właściciele i zarząd­cy domów wie­lo­ro­dzin­nych mogą zaś wziąć kre­dyt z pre­mią na termomodernizację.

Jakie banki przystąpiły do programu?

Lista ban­ków, któ­re uczest­ni­czą w pro­gra­mie Czyste Powietrze, nie jest w tym roku dłu­ga. Alior Bank ofe­ru­je kre­dy­ty do 100 tys. zł, z RRSO 10,36 proc. Okres kre­dy­to­wa­nia wyno­si mak­sy­mal­nie od 3 mie­się­cy do 10 lat. 

BNP Paribas udzie­la nawet do 150 tys. zł finan­so­wa­nia. RRSO wyno­si 11,17 proc., zaś okres kre­dy­to­wa­nia – 12 lat. 

Czytaj tak­że: Kolejny bank wpro­wa­dza w 2022 r. kre­dyt z dota­cją Czyste Powietrze

Credit Agricole od 27 mar­ca wzno­wił kre­dy­ty na wymia­nę ogrze­wa­nia i ter­mo­mo­der­ni­za­cję domów jed­no­ro­dzin­nych i miesz­kań. Klienci zain­te­re­so­wa­ni kre­dy­tem z dota­cją mogą sta­rać się o nie w pla­ców­kach ban­ko­wych oraz u part­ne­rów ban­ku ofe­ru­ją­cych kre­dy­ty ratal­ne. W kre­dy­cie ratal­nym z RRSO na pozio­mie 11,09 proc. moż­na ubie­gać się o 120 tys. zł, w kre­dy­cie gotów­ko­wym, z gwa­ran­cją sta­łych rat i RRSO 9,39 proc. – o 100 tys. zł.

Można spo­dzie­wać się, że do tego gro­na dołą­czą w tym roku ban­ki BPS, SGB, a tak­że Santander Bank. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...