- reklama -
Strona głównaEnergiaMikroinstalacje fotowoltaiczne wyprodukowały dwa razy...

Mikroinstalacje fotowoltaiczne wyprodukowały dwa razy więcej energii

W 2022 roku mikro­in­sta­la­cje wpro­wa­dzi­ły do sie­ci dys­try­bu­cyj­nych pra­wie 5,8 TWh ener­gii, czy­li o 109 proc. wię­cej niż rok wcze­śniej – podał Urząd Regulacji Energetyki. 

Mikroinstalacje mają moc do 50 kW. Jak poda­je URE zde­cy­do­wa­ną więk­szość, bo 96 proc. mikro­in­sta­la­cji posia­da­ją pro­su­men­ci. Korzystają oni z odręb­ne­go sys­te­mu roz­li­czeń – obec­nie jest to net-​billing, ale więk­szość pro­su­men­tów objął wcze­śniej­szy, bar­dzo korzyst­ny sys­tem opu­stów. Ponadto mikro­in­sta­la­cje korzy­sta­ją z pre­fe­ren­cji zwią­za­nych z przy­łą­cze­niem do sie­ci. Wystarczy zgło­sić mikro­in­sta­la­cję do ope­ra­to­ra sie­ci dys­try­bu­cyj­nej, a ten ma obo­wią­zek przy­łą­cze­nia jej w cią­gu 30 dni. Prosumentów nie obej­mu­ją więc odmo­wy przy­łą­cze­nia do sie­ci, z czym spo­ty­ka­ją się więk­si inwe­sto­rzy w OZE. 

Według sta­nu na koniec 2022 r., do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nych przy­łą­czo­nych było ponad 1,2 mln mikro­in­sta­la­cji, z cze­go 99 proc. sta­no­wi­ła foto­wol­ta­ika. Ponad 23 mikro­in­sta­la­cji pro­su­menc­kich znaj­du­je się na tere­nach dwóch ope­ra­to­rów: PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja.

Ile energii dała fotowoltaika w Polsce w 2022 r.

Fotowoltaika jest już wyraź­nie widocz­na w sys­te­mie elek­tro­ener­ge­tycz­nym i pro­duk­cji ener­gii. W 2022 r. dostar­czy­ła 4,5 proc. ener­gii w Polsce – poda­je Agencja Rynku Energii. Dla porów­na­nia elek­trow­nie wod­ne i szczytowo-​pompowe dostar­czy­ły 1,7 proc. ener­gii, bio­ma­sa i bio­gaz – 3,2 proc ener­gii, a elek­trow­nie wia­tro­we – 10,8 proc.

Czytaj tak­że: Fotowoltaika, wia­trak i maga­zyn ener­gii w jed­nym miejscu

W całym 2022 roku pro­su­men­ci wpro­wa­dzi­li do sie­ci 5,5 TWh ener­gii elek­trycz­nej. Natomiast foto­wol­ta­ika w Polsce, a więc łącz­nie z elek­trow­nia­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi, dała 8 TWh – poda­ła ARE. Jest to wynik dwu­krot­nie lep­szy niż rok wcześniej. 

Produkcja ener­gii z foto­wol­ta­iki zale­ży od pogo­dy. W stycz­niu 2023 r. foto­wol­ta­ika dostar­czy­ła już tyl­ko nie­ca­ły 0,8 proc. ener­gii w Polsce. Produkcja była na podob­nym pozio­mie jak w stycz­niu 2022 r. Mikronstalacje pro­su­menc­kie wytwo­rzy­ły w stycz­niu tego roku nawet nie­co mniej ener­gii. Rekordy foto­wol­ta­ika notu­je zwy­kle w mie­sią­cach wiosennych. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Master Smart Truck

Master Truck -...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów
A jeszcze lepsze jest to...